Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / DEVI MAHATMYAM DURGA SAPTASATI CHAPTER 2

DEVI MAHATMYAM DURGA SAPTASATI CHAPTER 2

mahishhaasura sainyavadho naama dviteeyo.adhyaayaH ||

asya sapta sateemadhyama charitrasya vishhNur RRishhiH | ushhNik ChaMdaH | shreemahaalakshhmeedevataa| shaakaMbharee shaktiH | durgaa beejaM | vaayustattvaM | yajurvedaH svaroopaM | shree mahaalakshhmeepreetyarthe madhyama caritra jape viniyogaH ||

dhyaanaM
oM akshhasrakparashuM gadeshhukulishaM padmaM dhanuH kuNDikaaM
daNDaM shaktimasiM ca carma jalajaM ghaNTaaM suraabhaajanam |
shoolaM paashasudarshane ca dadhateeM hastaiH pravaaLa prabhaaM
seve sairibhamardineemiha mahalakshhmeeM sarojasthitaaM ||

RRishhiruvaaca ||1||

devaasuramabhoodyuddhaM poorNamabdashataM puraa|
mahishhe.asuraaNaaM adhipe devaanaaMca purandare

tatraasurairmahaaveeryirdevasainyaM paraajitaM|
jitvaa ca sakalaan devaan indro.abhoonmahishhaasuraH ||3||

tataH paraajitaa devaaH padmayoniM prajaapatim|
puraskRRityagataastatra yatresha garuDadhvajau ||4||

yathaavRRittaM tayostadvan mahishhaasuraceshhTitam|
tridashaaH kathayaamaasurdevaabhibhavavistaram ||5||

sooryendraagnyanilendoonaaM yamasya varuNasya ca
anyeshhaaM caadhikaaraansa svayamevaadhitishhTati ||6||

svargaanniraakRRitaaH sarve tena deva gaNaa bhuviH|
vicaranti yathaa martyaa mahishheNa duraatmanaa ||6||

etadvaH kathitaM sarvaM amaraariviceshhTitam|
sharaNaM vaH prapannaaH smo vadhastasya vicintyataam ||8||

itthaM nishamya devaanaaM vacaaMsi madhusoodhanaH
cakaara kopaM shambhushca bhrukuTeekuTilaananau ||9||

tato.atikopapoorNasya cakriNo vadanaattataH|
nishcakraama mahattejo brahmaNaH shankarasya ca ||1

0||

anyeshhaaM caiva devaanaaM shakraadeenaaM shareerataH|
nirgataM sumahattejaH staccaikyaM samagacChata ||11||

ateeva tejasaH kooTaM jvalantamiva parvatam|
dadRRishuste suraastatra jvaalaavyaaptadigantaram ||12||

atulaM tatra tattejaH sarvadeva shareerajam|
ekasthaM tadabhoonnaaree vyaaptalokatrayaM tvishhaa ||13||

yadabhoocChaambhavaM tejaH stenaajaayata tanmukham|
yaamyena caabhavan keshaa baahavo vishhNutejasaa ||14||

saumyena stanayoryugmaM madhyaM caiMdreNa caabhavat|
vaaruNena ca jaMghoroo nitambastejasaa bhuvaH ||15||

brahmaNastejasaa paadau tadanguLyo.arka tejasaa|
vasoonaaM ca karaanguLyaH kaubereNa ca naasikaa ||16||

tasyaastu dantaaH sambhootaa praajaapatyena tejasaa
nayanatritayaM jagnye tathaa paavakatejasaa ||17||

bhruvau ca sandhyayostejaH shravaNaavanilasya ca
anyeshhaaM caiva devaanaaM sambhavastejasaaM shiva ||18||

tataH samasta devaanaaM tejoraashisamudbhavaam|
taaM vilokya mudaM praapuH amaraa mahishhaarditaaH ||19||

shoolaM shoolaadvinishhkRRishhya dadau tasyai pinaakadhRRik|
cakraM ca dattavaan kRRishhNaH samutpaaTya svacakrataH ||20||

shankhaM ca varuNaH shaktiM dadau tasyai hutaashanaH
maaruto dattavaaMshcaapaM baaNapoorNe tatheshhudhee ||21||

vajramindraH samutpaaTya kulishaadamaraadhipaH|
dadau tasyai sahasraakshho ghaNTaamairaavataadgajaat ||22||

kaaladaNDaadyamo daNDaM paashaM caambupatirdadau|
prajaapatishcaakshhamaalaaM dadau brahmaa kamaNDalaM ||23||

samastaromakoopeshhu nija rashmeen divaakaraH
kaalashca dattavaan khaDgaM tasyaaH shcarma ca nirmalam ||24||

kshheerodashcaamalaM haaraM ajare ca tathaambare
cooDaamaNiM tathaadivyaM kuNDale kaTakaanica ||25||

ardhacandraM tadhaa shubhraM keyooraan sarva baahushhu
noopurau vimalau tadva dgraiveyakamanuttamam ||26||

anguLeeyakaratnaani samastaasvanguLeeshhu ca
vishva karmaa dadau tasyai parashuM caati nirmalaM ||27||

astraaNyanekaroopaaNi tathaa.abhedyaM ca daMshanam|
amlaana pankajaaM maalaaM shirasyu rasi caaparaam||28||

adadajjaladhistasyai pankajaM caatishobhanam|
himavaan vaahanaM siMhaM ratnaani vividhaanica||29||

dadaavashoonyaM surayaa paanapaatraM danaadhipaH|
sheshhashca sarva naagesho mahaamaNi vibhooshhitam ||30||

naagahaaraM dad.ou tasyai dhatte yaH pRRithiveemimaam|
anyairapi surairdevee bhooshhaNaiH aayudhaistathaaH ||31||

sammaanitaa nanaadoccaiH saaTTahaasaM muhurmuhu|
tasyaanaadena ghoreNa kRRitsna maapooritaM nabhaH ||32||

amaayataatimahataa pratishabdo mahaanabhoot|
cukshhubhuH sakalaalokaaH samudraashca cakampire ||33||

cacaala vasudhaa celuH sakalaashca maheedharaaH|
jayeti devaashca mudaa taamoocuH siMhavaahineem ||34||

tushhTuvurmunayashcainaaM bhaktinamraatmamoortayaH|
dRRishhTvaa samastaM saMkshhubdhaM trailokyaM amaraarayaH ||35||

sannaddhaakhilasainyaaste samuttasthurudaayudaaH|
aaH kimetaditi krodhaadaabhaashhya mahishhaasuraH ||36||

abhyadhaavata taM shabdaM asheshhairasurairvRRitaH|
sa dadarshha tato deveeM vyaaptalokatrayaaM tvishhaa||37||

paadaakraantyaa natabhuvaM kireeTollikhitaambaraam|
kshhobhitaasheshhapaataaLaaM dhanurjyaaniHsvanena taam ||38||

disho bhujasahasreNa samantaadvyaapya saMsthitaam|
tataH pravavRRite yuddhaM tayaa devyaa suradvishhaaM ||39||

shastraastrairbhahudhaa muktairaadeepitadigantaram|
mahishhaasurasenaaneeshcikshhuraakhyo mahaasuraH ||40||

yuyudhe camarashcaanyaishcaturangabalaanvitaH|
rathaanaamayutaiH shhaDbhiH rudagraakhyo mahaasuraH ||41||

ayudhyataayutaanaaM ca sahasreNa mahaahanuH|
pancaashadbhishca niyutairasilomaa mahaasuraH ||42||

ayutaanaaM shataiH shhaDbhiHrbhaashhkalo yuyudhe raNe|
gajavaaji sahasraughai ranekaiH parivaaritaH ||43||

vRRito rathaanaaM koTyaa ca yuddhe tasminnayudhyata|
biDaalaakhyo.ayutaanaaM ca pancaashadbhirathaayutaiH ||44||

yuyudhe saMyuge tatra rathaanaaM parivaaritaH|
anye ca tatraayutasho rathanaagahayairvRRitaaH ||45||

yuyudhuH saMyuge devyaa saha tatra mahaasuraaH|
koTikoTisahastraistu rathaanaaM dantinaaM tathaa ||46||

hayaanaaM ca vRRito yuddhe tatraabhoonmahishhaasuraH|
tomarairbhindhipaalaishca shaktibhirmusalaistathaa ||47||

yuyudhuH saMyuge devyaa khaDgaiH parasupaTTisaiH|
kecicCha cikshhipuH shakteeH kecit paashaaMstathaapare ||48||

deveeM khaDgaprahaaraistu te taaM hantuM pracakramuH|
saapi devee tatastaani shastraaNyastraaNi caNDikaa ||49||

leela yaiva pracicCheda nijashastraastravarshhiNee|
anaayastaananaa devee stooyamaanaa surarshhibhiH ||50||

mumocaasuradeheshhu shastraaNyastraaNi ceshvaree|
so.api kruddho dhutasaTo devyaa vaahanakesaree ||51||

cacaaraasura sainyeshhu vaneshhviva hutaashanaH|
niHshvaasaan mumuceyaaMshca yudhyamaanaaraNe.ambikaa||52||

ta eva sadhyasambhootaa gaNaaH shatasahasrashaH|
yuyudhuste parashubhirbhindipaalaasipaTTishaiH ||53||

naashayanto.aasuragaNaan deveeshaktyupabRRiMhitaaH|
avaadayantaa paTahaan gaNaaH shanaaM stathaapare||54||

mRRidangaaMshca tathaivaanye tasminyuddha mahotsave|
tatodevee trishoolena gadayaa shaktivRRishhTibhiH||55||

khaDgaadibhishca shatasho nijaghaana mahaasuraan|
paatayaamaasa caivaanyaan ghaNTaasvanavimohitaan ||56||

asuraan bhuvipaashena badhvaacaanyaanakarshhayat|
kecid dvidhaakRRitaa steekshhNaiH khaDgapaataistathaapare||57||

vipothitaa nipaatena gadayaa bhuvi sherate|
vemushca kecidrudhiraM musalena bhRRishaM hataaH ||58||

kecinnipatitaa bhoomau bhinnaaH shoolena vakshhasi|
nirantaraaH sharaughena kRRitaaH kecidraNaajire ||59||

shalyaanukaariNaH praaNaan mamucustridashaardanaaH|
keshhaancidbaahavashcinnaashcinnagreevaastathaapare ||60||

shiraaMsi peturanyeshhaaM anye madhye vidaaritaaH|
vicChinnajajghaasvapare petururvyaaM mahaasuraaH ||61||

ekabaahvakshhicaraNaaH keciddevyaa dvidhaakRRitaaH|
Chinnepi caanye shirasi patitaaH punarutthitaaH ||62||

kabandhaa yuyudhurdevyaa gRRiheetaparamaayudhaaH|
nanRRitushcaapare tatra yudde tooryalayaashritaaH ||63||

kabandhaashcinnashirasaH khaDgashakytRRishhTipaaNayaH|
tishhTha tishhTheti bhaashhanto devee manye mahaasuraaH ||64||

paatitai rathanaagaashvaiH aasuraishca vasundharaa|
agamyaa saabhavattatra yatraabhoot sa mahaaraNaH ||65||

shoNitaughaa mahaanadyassadyastatra visusruvuH|
madhye caasurasainyasya vaaraNaasuravaajinaam ||66||

kshhaNena tanmahaasainyamasuraaNaaM tathaa.ambikaa|
ninye kshhayaM yathaa vahnistRRiNadaaru mahaacayam ||67||

saca siMho mahaanaadamutsRRijan dhutakesaraH|
shareerebhyo.amaraareeNaamasooniva vicinvati ||68||

devyaa gaNaishca taistatra kRRitaM yuddhaM tathaasuraiH|
yathaishhaaM tushhTuvurdevaaH pushhpavRRishhTimuco divi ||69||

jaya jaya shree maarkaNDeya puraaNe saavarnike manvantare devi mahatmye mahishhaasurasainyavadho naama dviteeyo.adhyaayaH||

aahuti
oM hreeM saaMgaayai saayudhaayai sashaktikaayai saparivaaraayai savaahanaayai ashhTaaviMshati varNaatmikaayai lakshmee beejaadishhTaayai mahaahutiM samarpayaami namaH svaahaa |

Meaning

Meditation of Mahalakshmi I resort to Mahalakshmi, the destroyer of Mahishasura, who is seated on the lotus, is of the complexion of coral and who holds in her (eighteen ) hands rosary, axe, mace, arrow, thunderbolt, lotus, bow, pitcher, rod, sakti, sword, shield, conch, bell, wine-cup, trident, noose and the discus Sudarsana. The Rishi said:

1-3. Of yore when Mahishasura was the lord of asuras and Indra the lord of devas, there was a war between the devas and asuras for a full hundred years. In that the army of the devas was vanquished by the valorous asuras. After conquering all the devas, Mahishasura became the lord of heaven( Indra).

4-5. Then the vanquished devas headed by Brahma, the lord of beings, went to the place where Siva and Vishnu were. The devas described to them in detail, as it had happened, the story of their defeat wrought by Mahishasura.

6-8. ‘He (Mahishasura) himself has assumed the jurisdictions of Surya, Indra, Agni, Vayu, Chandra, Yama and Varuna and other (devas). Thrown out from heaven by that evil-natured Mahisha, the hosts of devas wander on the earth like mortals. All that has been done by the enemy of the devas, has been related to you both, and we have sought shelter under you both. May both of you be pleased to think out the means of his destruction.’

9. Having thus heard the words of the devas, Vishnu was angry and also Siva, and their faces became fierce with frowns.

10-11. The issued forth a great light from the face of Vishnu who was full of intense anger, and from that of Brahma and Siva too. From the bodies of Indra and other devas also sprang forth a very great light. And (all) this light united together.

12-13. The devas saw there a concentration of light like a mountain blazing excessively, pervading all the quarters with its flames. Then that unique light, produced from the bodies of all the devas, pervading the three worlds with its lustre, combined into one and became a female form.

14-15. By that which was Siva’s light, her face came into being; by Yama’s (light) her hair, by Vishnu’s light her arms; and by Chandra’s (light) her two breasts. By Indra’s light her waist, by Varuna’s (light) her shanks and thighs and by earth’s light her hips.

16-18. By Brahma’s light her feet came into being; by Surya’s light her toes, by Vasus (light) her fingers, by Kubera’s (light) her nose; by Prajapati’s light her teeth came into being and similarly by Agni’s light her three eyes were formed. The light of the two sandhyas became her eye-brows, the light of Vayu her ears; the manifestation of the lights of other devas too (contributed to the being of the ) auspicious Devi.

19. Then looking at her, who had come into being from the assembled lights of all the devas, the immortals who were oppressed by Mahishasura experienced joy.

20-21. The bearer of Pinaka (Siva) drawing forth a trident from his own trident presented it to her; and Vishnu bringing forth a discus out of his own discus gave her. Varuna gave her a conch, Agni a spear; and Maruta gave a bow as well as two quivers full of arrows.

22-23. Indra, lord of devas, bringing forth a thunderbolt out of (his own) thunderbolt and a bell from that of his elephant Airavata, gave her. Yama gave a staff from his own staff of Death and Varuna, the lord of waters, a noose; and Brahma, the lord of beings, gave a string of beads and a water-pot.

24. Surya bestowed his own rays on al the pores of her skin and Kala (Time) gave a spotless sword and a shield.

25-29. The milk-ocean gave a pure necklace, a pair of un-decaying garments, a divine crest-jewel, a pair of ear-rings, bracelets, a brilliant half-moon (ornament), armlets on all arms, a pair of shining anklets, a unique necklace and excellent rings on all the fingers. Visvakarman gave her a very brilliant axe, weapons of various forms and also an impenetrable armour. The ocean gave her a garland of unfading lotuses for her head and another for her breast, besides a very beautiful lotus in her hand. The (mountain) Himavat gave her a lion to ride on a various jewels.

30-33. The lord of wealth (Kubera) gave her a drinking cup, ever full of wine. Sesa, the lord of all serpents, who supports this earth, gave her a serpent-necklace bedecked with best jewels. Honoured likewise by other devas also with ornaments and weapons, she (the Devi) gave out a loud roar with a decrying laugh again and again. By her unending, exceedingly great, terrible roar the entire sky was filled, and there was great reverberation. All worlds shook, the seas trembled.

34-46. The earth quaked and all the mountains rocked. ‘Victory to you,’ exclaimed the devas in joy to her, the lion-rider. the sages, who bowed their bodies in devotion, extolled her. Seeing the three worlds agitated the foes of devas, mobilized all their armies and rose up together with uplifted weapons. Mahishasura, exclaiming in wrath, ‘Ha! What is this?’ rushed towards that roar, surrounded by innumerable asuras. Then he saw the Devi pervading the three worlds with her lustre. Making the earth bend with her footstep, scraping the sky with her diadem, shaking the nether worlds with the twang of the bowstring, and standing there pervading all the quarters around with her thousand arms. Then began a battle between that Devi and the enemies of the devas, in which the quarters of the sky were illumined by the weapons and arms hurled diversely. Mahishasura’s general, a great asura named Ciksura and Camara, attended by forces comprising four parts, and other (asuras) fought. A great asura named Udagra with sixty thousand chariots, and Mahahanu with ten millions (of chariots) gave battle. Asiloman, another great asura, with fifteen millions (of chariots), and Baskala with six millions fought in that battle. Privarita with many thousands of elephants and horses, and surrounded by ten millions of chariots, fought in that battle. An asura named Bidala fought in that battle surrounded with five hundred crores of chariots. And other great asuras, thousands in number, surrounded with chariots, elephants and horses fought with the Devi in that battle.

47-48. Mahisasura was surrounded in that battle with thousands of crores of horses, elephants and chariots. Others (asuras) fought in the battle against the Devi with iron maces and javelins, with spears and clubs, with swords, axes and halberds. Some hurled spears and others nooses.

49-58. They began to strike her with swords in order to kill her. Showering her own weapons and arms, that Devi Chandika very easily cut into pieces all those weapons and arms. Without any strain on her face, and with gods and sages extolling her, the Isvari threw her weapons and arms at the bodies of the asuras. And the lion also which carried the Devi, shaking its mane in rage, stalked among the hosts of the asuras like a conflagration amidst the forests. The sighs which Ambika, engaged in the battle, heaved became at once her battalions by hundreds and thousands. Energized by the power of the Devi, these (battalions) fought with axes, javelins, swords, halberds, and destroyed the asuras. Of these battalions, some beat drums, some blew conches and others played on tabors in that great martial festival. Then the Devi killed hundreds of asuras with her trident, club, showers of spears, swords and the like, and threw down others who were stupefied by the noise of her bell; and binding others with her noose, she dragged them on the ground. Some were split into two by the sharp slashes of her sword, and others, smashed by the blows of her mace, lay down on the ground; and some severely hammered by club vomited forth blood.

59-61. Pierced in the breast by her trident, some fell on the ground. Pierced all over by her arrows and resembling porcupines, some of the enemies of devas gave up their lives on that field of battle. Some had their arms cut off, some, their necks broken the heads of others rolled down; some others were torn asunder in the middle of their trunks, and some great asuras fell on the ground with their legs severed.

62. Some rendered one-armed, one-eyed, and one-legged were again clove in twain by the Devi. And others, though rendered headless, fell and rose again.

63. Headless trunks fought with the Devi with best weapons in their hands. Some of these headless trunks danced there in the battle to the rhythm of the musical instruments.

64-65. The trunks of some other great asuras, with their swords, spears and lances still in their hands, shouted at the Devi with their just severed heads, ‘Stop, stop’. That part of earth where the battle was fought became impassable with the asuras, elephants and horses and chariots that had been felled.

66-67. The profuse blood from the asuras, elephants and horses flowed immediately like large rivers amidst that army of the asuras. As fire consumes a huge heap of straw and wood, so did Ambika destroy that vast army of asuras in no time.

68-69. And her carrier-lion, thundering aloud with quivering mane, prowled about in the battlefield, appearing to search out the vital breaths from the bodies of the enemies of devas. In that battlefield the battalions of the Devi fought in such a manner with the asuras that the devas in heaven, showering flowers, extolled them. Here ends the second chapter called ‘Slaughter of the armies of Mahishasura’ of Devi-mahatmya in Markandeya-purana, during the period of Savarni, the Manu.

error: Content is protected !!