Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Devi Kshama Prarthana Stotram

Devi Kshama Prarthana Stotram

Related image

Aparadha sahasrani kriyanthe aaharnisam maya,
Daso aayamithi maam mathwa kshamaswa parameshwari., 1

Aavajanam na janami, na janami visarjanam,
Poojam chaiva na janami, kshamyatham Parameshwari., 2

Manthraheenam, kriyaheenam, Bhakthiheenam, Sureswari,
Yath poojitham maya devi paripoornam thadasthuthe., 3

Aaparadha satham kruthwa jagadambethi cho ucharath,
Yaam gathim samvapnothe na thaam brahmadaya suraa., 4

Saparadhosmi saranam prathasthvam jagadambike,
Idhanee manu kampyoham Yadecchasi thada kuru., 5

Agnana smrutherbranthya yanyoonam adhikam krutham.
Thath sarva kshamyadham devi praseedha parameshwari., 6

Kameshwari jaganmatha sachidananda vigrahe,
Grahanarchameemam preethya praseeda parameshwari., 7

Guhyadhi guhya gopthri grahana asmad krutham japam,
Sidhir bhavathu mey devi thwat prasadath sureshwari., 8

error: Content is protected !!