Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Devi Keelagam

Devi Keelagam

By  chanting thos stotram daily will get goddess devi anugraha.She gives immusive power and prosperity.

Related image

Rishir Uvacha:

Vishudha gnana dehaya trivedi divya chakshushe,
Sreya prapthi nimithaya nama somardha dharine.,1

Sarvamethad vijaniyath manthranam abhi keelagam,
Sopi kshemavapnodhi sathatham japa thathpara.,2

Sidhyunthyuchadanadheeni vasthuni sakalanyapi,
Ethena sthuvadham devi stotramathrena sidhyathi.,3

Na manthroushadham thathra na kinchid api vidhyathe,
Vina japyena sidhyatha sarvamuchadanadhikam.,4

Samagranyapi sidhyathi, loka sanka mimam hara,
Kruthwa nimanthrayamasa sarvamedhamidham shubham.,5

Sthothram vai Chandikayasthu thacha guhyam chakara sa,
Samapthirna cha punyasya tham yadavaniyanthranam.,6

Sopi kshemamapnothi sarvameva na samsaya,
Krushnayam vaa chaturdasyam ashtamyam va samahitha,,7

Dadthi prathi gruhnathi nanyaidaisha praseedathi.
Itham ropena keelena Mahadevena keelitham,,8

Yo nishkeelam vidayainam nithyam japathi samsphutam,
Sa sidha sagana sopi gandharvo jayathe avana.,9

Na chaivapyata thasthasya bhayam kwapeeha jayathe,
na apamruthyu vasam yathi mrutho mokshamapnuyath.,1

0

Jnathwa prabhya kurveetha hyakurvano vinasyathi,
Thatho jnathtwaiva sambannamidham prabhyadhe budha.,11

Soubhagyadhi cha yath kinchid drusyathe lalanajane,
That sarvam that prasadena thena japyamidham shubham.,12

Sanaisthu japyamane asmin sthothre samathi ruchagai,
Bhavathyeva samagrapi thatha prabhyameva thath.,13

Iswaryam yath prasadena soubhagya maraogya sampada,
Sathruhani paro moksha sthuyathe saa na kim janai.,14

Devi Keelagam Samaptham

error: Content is protected !!