Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Devi Gadgamala stotram

Devi Gadgamala stotram

Related image
Om Asya Sri Suddha Sakti málá mahá mantrasya

Upasthendriya adhisthayi Varunaditya Rishih

Devi Gayatri Chandah

Satvika Kakára bhattaraka pithasthita

Sri mat Kámesveranka nilaya

Sri mat Kámesvari devatá

Aim Bijam, Klim Saktihi, Souh kilakam

Sri Devi prityarthe Khadga siddthyarthe jape viniyogah .

Mola Manthrena Shadanga Nyasam kuryath

Kara Nyasam

Iym angushtabhyam nama

Kleem Tharjaneebhyaam nama

Sou Madhyamabhyaam nama

Sou anamikabhyam nama

Kleem Kanishtakabhyaam nama

Iym kara thala kara prushtabhyam nama

Anga Nyasam

Iym hrudayaya nama

Kleem sirase swaha

Sou Shikhayayai voushat

Sou kavachaya hoom

Kleem nethra thrayaya voushat

Iym asthraya phat

Bhoor bhuva suva om ithi dig bandha

Dhyanam

 

Taadrusam Khadgam apnoti Yena hasta sthitena vai

Astadasa Mahadvipa Samrat bhokta bhavisyati

Aarakthabaam trinethram arunima vasanaam , rathna thadanga ramyam,

Hasthambhojai sa pasangusa , madana dhanu sayakair visphuranthim,

Aa peeno thunga vakshoruha kalasa luta thara harai ujjwalangim,

Dhyyedh amboru hasthaam arunima vasanam eesawareem meeswaraanaam.

Yadha Shakthi moola manthram japeth

Lam prithvyathmikayai sathsangam gandham parikalpayami

Ham akakastmikayai indriya nigraham pushpam poojayami

Yam vayvathmikayai Iyswarga visarjanam dhoopam agrapayami

Ram vahnyathmikayai chithkala thath swaroopa dheepam ujjwalayami

Vam amrutha rakthathmikayai vasudhadhi shivaavasanam shiva sakthi sthwara swaroopa anandamrutha nivedhyam nivedhayami

Sam sarvathmikayai manolaya swaroopa Ananda karpoora neeranjanam sandharsayami

Upanishad vag balam thamboolam samarpayami

Anayaa mayaa yavath chithi panchopachara poojayaa Bhagwathi Bala Tripurasundari maha Kameswari sahitha Sri Guru Parameswara supreetha suprasanna varado bhavathu.

Om Iym hreem sreem iym kleem sou

Iym hreem sreem om Namasthripura Sundari

Hrudaya devi,

Siro devi,

Shikha devi

Kavacha devi

Nethra devi

Asthra devi

Kameswari

Bhagamalini

Nithya klinne

Bherunde

Vahni vasini

Maha Vajreswari

Shiva dhoothi

Thwarithe

Kula Sundari

Nithye

Neela pathake

Vijaye

SArva mangale

Jwala Malini

Chithre

Maha nithye

Parameswara Parameswari

Mithresa mayi

Sashteesamayi

Uddesamayi

Charya nadha mayi

LOpamudhraa mayi

Agasthya mayi

Kala thapasa mayi

Dharmacharya mayi

Muktha kesi

Iswara mayi

Deepa kala nadha mayi

Vishnu deva mayi

Prabhakaradeva mayi

Thejo mayi

Manoja deva mayi

Kalyana deva mayi

Vasui deva mayi
Rathna deva mayi

Ramananda mayi

Anima Sidhe
Laghima sidhe

Garima Sidhe

Mahima Sidhe

EEsithwa sidhe

Pasithwa sidhe

Prakamya sidhe

Bhukthi sidhe
Icha sidhe

Prapthi sidhe

Sarva kama Sidhe

Brahmi

Maheswari
Kaumari

Vaishnavi

Vaarahi
Mahendri

Chamundi

Mahalakshmi

Sarva samkshobini
Sarva vidhravini
Sarvakarshani
Sarva vashangari

SArvonmadhini

SArva mahangusa

Sarva khagechari

Sarva bheeja

SArva yoni

SArvathrikhanda

Trilokya mohana

Chakra swamini
Prakata yogini
Kamakarashini

Budhyakashani
Ahankarakashini
SAbdhakarshini

Sparshakashini

Roopakarshini

Rasakarshini

Gandhakarshini

Chithakarshini

Dhairyakarshini

Smrithyakarshani

Namakarshini
Bheejakarshani
Athmakarshani

Sareerakarshani

SArvasa pari pooraka chakra swamini
Guptha Yogini
Ananga kusuma
Ananga Mekhala
Ananga Madana

Ananga madanathure

Ananga Rekha

Ananga vega

Ananga angusa

Ananga Malini
Sarva samkshobhana chakra swamini
Guptha thara yogini
Sarva Samkshobini

Sarva vidhravini

Sarva Aakarshani
Sarva Aahladhini
Sarva sammohini
Sarva Sthambini

Sarva jrumbini
Sarva Vashangari

Sar va Ranjani

Sarvonmodhini

SArvartha sadhike

Sarva sampath purani

Sarva manthra mayi

Sarva dwandhwa kshayankari

Sarva soubhaghya dhayaka Chakra Swamini

Sampradaya Yogini

SArva Sidhi pradha
SArva sampath pradha

SArva priyangar

SArva mangala karini

Sarva Kama Pradha

SArva Dukha vimochini

Sarva mruthyu prasamani

Sarva vighna nivarini0

Sarvangasundari

SArva Soubhagya Dhayini

SArvartha sadaka chakra swamini

Kulotheerna yogini

Sarvajna

SArva shaktha

Sarva aiswarya pradhayini

Sarva Jnana mayi

Sarva Vyadhi vinasini
Sarvadhara swaroopa
Sarva papa hara

SArvananda mayi

SArva Raksha swaroopini
SArvepsitha phala pradha

Sarva Rakshakara chakra swamini

Nigarbha yogini

Vasini

Kameswari

Modhini

Vimala

Aruna
Jayini

SArveswari

Koulini
SArva roga hara chakra swamini

Rahasya yogini

Banini

Chapini

Pasini

Angusini

Maha Kameswari
Maha Vajreswari

Maha bhaga Malini

SArva sidhi pradha chakra swamini

Athi Rahasya yogini
Sri Sri Maha BHattarika

Sarvananda maya chakra swamini

Parama Rahasya yogini
Tripura
Tripuresi
Tripura Sundari

Tripura vasini

Tripurasree

Tripura Malini

Tripura sidhe
Tripuramba

Maha Tripura Sundari
Maha Maheswari

Maha Maharajni

Maha maha shaktha

Maha maha guptha

Maha maha jnapthe

Maha maha anande
Maha maha skandhe
Maha mahasaye
Maha maha Sri Chakra nagara SAmragni
Namasthe ,. Namasthe, namasthe , namaha

error: Content is protected !!