Breaking News
Home / Mantras / Upanishat / Devi Atharvasheersha Upanishat

Devi Atharvasheersha Upanishat

devee atharvasheersha upanishat
om sarve vai devaa deveem upatasthuh kaasi tvam mahaadeveeti || 1 ||
saabraveet aham brahma svaroopiNee | mattah prakruti purushaatmaka
jagat | shoonyam cha ashoonyam cha || 2 ||
aham aananda anaanandou | aham vigyaana avigyaane | aham brahma
abrahmaNee veditavye |
aham panchabhoota anyapanchabhootaani | aham akhilam jagata || 3 ||
vedo ahamavedo aham | vidyaaham avidyaaham | ajaaham anajaaham |
adhah cha oordhvam cha tiryakchaaham || 4 ||
aham rudrebhih vasubhih charaami | aham aadityairuta vishvadevaihi |
aham mitraa varuNaa ubhou bibharmi | aham indraagnee aham
ashvinaaubhou || 5 ||
aham somam tvashTaaram pooshaNam bhagam dadhaami | aham
vishNumurukramam brahmaaNamuta prajaapatim dadhaami || 6 ||
aham dadhaami draviNam havishmate supraavye yajamaanaaya sunvate |
aham raashTree sangamanee vasoonaam chikitushee prathamaa
yagyiyaanaam | aham suve pitaramasya moorddhanmama yonirapsvamtah
samudre | ya evam veda | sa daiveem sampadam aapnoti || 7 ||
te devaa abruvan ̵

1; namo devyai mahaadevyai shivaayai satatam namaha |
namah prakrutyai bhadraayai niyataah praNataah sma taam || 8 ||
taam agni varNaam tapasaa jvalanteem vairochaneem karmaphaleshu
jushTaam | durgaam deveem sharaNam prapadyaamahe asuraan
naashayitryai te namaha || 9 ||
deveem vaachamajanayanta devaastaam vishvaroopaah pashavo vadanti |
saa no mandreshamoorjam doohaanaa dhenuvaar asmaan upa
sushTutaitu || 10 ||
kaalaraatreem brahmastutaam vaishNaveem skandamaataram |
sarasvateem aditim dakshaduhitaram namaamah paavanaa shivaam
|| 11 ||
mahaalakshmyai cha vidmahe sarvashaktyai cha dheemahi | tanno devee
prachodayaat || 12 ||
aditirhyajanishTa daksha yaa tava | taam devaa anvajaayanta bhadraa
amrutabandhavaha || 13 ||
kaamo yonih kamalaa vajrapaaNirguhaa hasaa maatarishvaabhramindraha
| punarguhaa sakalaa maayayaa cha puruchyaishyaa vishvamaataadi
vidyom || 14 ||
eshaa a atmashaktihi | eshaa vishvamohinee | paashaankusha
dhanurbaaNadharaa | eshaa shreemahaavidyaa | ya evam veda sa
shokam tarati || 15 ||
namaste astu bhagavati maatarasmaan paahi sarvataha || 16 ||
saisha ashTou vasavaha | saisha ekaadasha rudraaha | saishaa
dvaadasha aadityaaha | saishaa vishvedevaah somapaa asomapaashcha |
saishaa yaatudhaanaa asuraa rakshaamsi pishaachaa yakshaah
siddhaaha | saishaa satva raja tamasaamsi | saishaa brahma vishNu rudra
roopiNi | saishaa prajaapati indramanavaha | saishaa grahanakshatra
jyotimshi | kalaakaashThaadi kaalaroopiNee | taamaham praNaumi nityam
| paapaa pahaariNeem deveem bhuktimukti pradaayineem | anantaam
vijayaam shuddhaam sharaNyaam shivadaam shivaam || 17 ||
viyadeekaara samyuktam veetihotra samanvitam | ardhendulasitam devyaa
beejam sarvaartha saadhakam || 18 ||
evam ekaaksharam brahma yatayah shuddha chetasah | dhyaayanti
paramaandamayaa gyaanaamburaashayaha || 19 ||
vaangamaayaa brahmashoostasmaat shashTham vaktra samanvitam |
sooryo avaamashrotra bindusamyukta ashTaatruteeyakaha |
naaraayaNena sammishro vaayushchaadharayuk tataha | vicche
navaarNako arNah syaan mahad aanandadaayakaha || 20 ||
hrutpunDareeka madhyasthaam praatah soorya samaprabhaam |
paashaankushadharaam saumyaam varadaabhaya hastakaam | trinetraam
raktavasanaam bhakti kaamadudhaam bhaje || 21 ||
namaami tvaam mahaadeveem mahaabhaya vinaashineem | mahaadurga
prashamaneem mahaakaaruNya roopiNeem || 22 ||
yasyaah svaroopam brahmaadayo na jaananti tasmaat uchyate agyeyaa |
yasyaa anto na labhyate tasmaat uchyate anantaa | yasyaa lakshyam
nopalakshyate tasmaat uchyate alakshyaa | yasyaa jananam nopalabhyate
tasmaat uchyate ajaa | ekaiva sarvatra vartate tasmaat uchyate ekaa |
ekaiva vishvaroopiNee tasmaat uchyate naikaa | ata evochyate agyeya
ananta alakshya ajaikaa naiketi || 23 ||
mantraaNaam maatrukaa devee shabdaanaam gyaanaroopiNee |
gyaanaanaam chinmayaateetaa shoonyaanaam shoonya saakshiNee |
yasyaah parataram naasti saishaa durgaa prakeertitaa || 24 ||
taam durgaam durgamaam deveem duraachaara vighaatineem | namaami
bhavabheeto aham samsaaraarNava taariNeem || 25 ||
idam atharvasheersha yo adheete sa pancha atharvasheersha japaphalam
aapnoti | idam atharvasheersham agyaatvaa yo archaam sthaapayati
shatalaksham prajaptvaapi so archaasiddhim na vindati | shatam
ashTottaram chaasya purashchararyaavidhih smrutaha | dashavaaram
paThet yastu sadyah paapaih pramuchyate | mahaa durgaaNi tarati
mahaadevyaah prasaadataha || 26 ||
saayamadheeyaano divasakrutam paapam naashayati |
praataradheeyaano raatreekrutam paapam naashayati | saayam praatah
prayunjaano apaapo bhavati | nisheethe tureeya sandhyaayaa japtvaa
praaNaanaam pratishThaa bhavati | bhaumaashvinyaam mahaadevee
sannidhou japtvaa mahaamrutyum tarati | sa mahaamrutyum tarati ya
evam veda | ityupanishat || 27 ||
|| iti devee atharvasheersham sampoorNam ||

error: Content is protected !!