Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Deva krutha Lakshmi Stotram

Deva krutha Lakshmi Stotram

Kshamasva bhagavathyamba , kshamaa sheele parath pare,
Shudha sathwa swaroope cha kopadhi pari varjithe. 1

Upame sarva saadhweenaam deveenaam deva poojithe,
Thwaya vina jagat sarvam mrutha thulyancha nishphalam. 2

Sarva sampath swaroopa thwam sarveshaam sarva roopini,
Raseswarasya adhidevi thwam thwath kala sarva yoshitha. 3

Kailase Parvathi thwam cha ksheeradho Sindhu kanyaka,
Swarge cha deva Lakshmi thwam , marthya Lakshmi cha bhoothale. 4

Vaikunte cha Maha Lakshmi , deva devi Saraswathi,
Ganga cha thulasi thwam cha , savithri brahma lokatha. 5

Krishna pranadhi devi thwam , go loke Radhika swayam,
Rase Raseswari thwam cha Vrindavana vane vane. 6

Krisshna Priya thwam Bhanddere , chandra chandra kanane,
Viraja champaka vane satha srunge cha sundari. 7

Padmavathi padma vane , malathi malathi vane,
Kunda danthi kundavane , susheela Kethaki vane. 8

Kadamba mala thwam devi , kadamba kananepi cha,
Raja Lakshmi raja gehe , graham lakshmir gruhe gruhe. 9

Ithi Lakshmi sthvam punyam sarva devai krutham shubham,
Ya padeth prathruthaya sa vai sarvam labeth druvam. 1

0

error: Content is protected !!