Breaking News
Home / Mantras / Dattha mala Stotram

Dattha mala Stotram

Parvathi Uvacha
Mala manthra mama bruhi ,
Priya samadha hanthava

Easwara Uvacha
Srunu devi pravakshyami mala mathram uthamamn

Om asya sri Dathathreya mala manthrasya Sada shiva rishi, Anushtup Chanda ,
Dathareya devatha, Om ithi bheejam , Swaha ithi Shakthi dhraam ithi Keelakam,
Mama ajnana nivruthi dwara , Jnana vairagya chathuvidha purushartha sahitha abheeshta kaaman sidhyarthe jape viniyoga

Om namo Bhagawathe , Dathathreyaya,
Smarana mathra santhushtaaya ,
Maha Bhaya Nivaaranaya,
Maha jnanapradhaya , chidanandathmane
Balaonmatha pisacha veshaya , Mahayogine, avadhoothaya ,
Anasooya Ananda Vardhanaya , Athriputhraya.

Om Bhava Bhandha vimochanaaya , aam Asadhya sadhanaaya ,
Hreem sarva vibhoothidhaaya , Kroom Asadhya aakarshanaya,
Aym Vak pradhaaya, kleem Jagat thraya vasikaranaaya ,
Sou Sarva mana kshobhanaaya, Sreem maha sampath pradaaya,
Gloum Bhoo mandala aadhipathya pradhaaya Dhraam Chiranjeevine,
Vashat vaseekuru, vaseekuru , voushat aakarshaya , aakarshaya ,
Hoom Vidweshaya, vidweshaya , phat uchataya, uchataya

Ta Ta sthambhaya , sthambhaya , khem khem maaraya maaraya,
Nama sampannaya , sampannaya , swaha poshaya poshaya,
Para manthra para Yanthra para thanthraani chindhi chindhi
Grahaan nivaraya , nivaraya , vyaadheen vinasaya, vinasaya,
Dukham hara , hara, Daridhryam vidhravaya , vidhravaya,
Deham poshaya, poshaya, Chitham thoshaya , thoshaya,
SArva manthra swaroopaya, Sarva Yanthra swaroopaya,
SArva thanthra swaroopaya , SArva pallava swaroopaya,
Om namo maha sidhaya swaha.

error: Content is protected !!