Breaking News
Home / Ashtothara / Dattatreya Ashtothara

Dattatreya Ashtothara

Dattatreya ashtotaram is used to do archana for god Dattatreya.It can also be used to chanting(namasmaran) of god Dattatreya.

How to Do:

We can do Dattatreya pooja by chanting Dattatreyaastotaram daily.We can do pooja by showering flowers  or Akshintalu.

When to Do:

We will get Dattatreya anugraha by chanting Dattatreya astotaram daily.we cna perform the ashtotharam on every thuesday.

Dattatreya ashtotharam:108 names of lord Dattatreya for performing archana.

 

Om Anasuya-sutaya namah
Om Dattaya namah
Om Atri-putraya namah
Om Maha-munaye namah
Om Yogeendraya namah
Om Punya-purushaya namah
Om Deveshaya namah
Om Jagadeeshwaraya namah
Om Paramatmane namah
Om Parasmai-bramhane namah
Om Sadanandaya namah
Om Jagad-guruve namah
Om Nitya-truptaya namah
Om Nirvi-karaya namah
Om Niranjanaya namah
Om Gunatmakaya namah
Om Gunatitaya namah
Om Bramha-vishnu-shiva-tmikaya namah
Om Nana-rupadharaya namah
Om Nityaya namah
Om Shantaya namah
Om Dantaya namah
Om Krupanidhaye namah
Om Bhakti-priyaya namah
Om Bhava-haraya namah
Om Bhagavate namah
Om Bhava-nashanaya namah
Om Aadi-devaya namah
Om Maha-devaya namah
Om Sarveshaya namah
Om Bhuwaneshwaraya namah
Om Vedantha-vedyaya namah
Om Varadaya namah
Om Vishwa-rupaya namah
Om Avyayaya namah
Om Haraye namah
Om Sachitanandaya namah
Om Sarveshaya namah
Om Yogeeshaya namah
Om Baktha-vatsalaya namah
Om Digambharaya namah
Om Divya-murtaye namah
Om Divya-bhoti-vibushanaya namah
Om Anadi-siddaya namah
Om Sulabaya namah
Om Bhaktha-vanchita-dayakaya namah
Om Ekasmai namah
Om Anekaya namah
Om Advitiyaya namah
Om Nigha-magama-vanditaya namah
Om Bhukti-mukti-pradatre namah
Om Karya-veerya-vara-pradaya namah
Om Shaswatangaya namah
Om Vishuddhatmane namah
Om Vishwatmane namah
Om Vishwato-mukhaya namah
Om Sarveshwaraya namah
Om Sada-tustaya namah
Om Sarva-mangala-dayakaya namah
Om Nish-kalankaya namah
Om Nira-basaya namah
Om Nirvi-kalpaya namah
Om Nirish-rayaya namah
Om Purushottamaya namah
Om Lokanadaya namah
Om Purana-purushaya namah
Om Anaghaya namah
Om Apara-mahimne namah
Om Anantaya namah
Om Aadyamta-rahita-krutaye namah
Om Samsara-vanada-vagnaye namah
Om Bhava-sagara-tarakaya namah
Om Shreenivasaya namah
Om Vishalakshaya namah
Om Kshirabdhi-shaya-naya namah
Om Achyutaya namah
Om Sarva-papakshaya-karaya namah
Om Tapatraya-nivaranaya namah
Om Lokeshaya namah
Om Sarva-bhooteshaya namah
Om Vyapakaya namah
Om Karunamayaya namah
Om Bramhadi-vamdita-padaya namah
Om Muni-vandyaya namah
Om Stuti-priyaya namah
Om Nama-rupa-kriyatitaya namah
Om Nispruhaya namah
Om Nirmalatmakaya namah
Om Mahadeeshaya namah
Om Mahatmane namah
Om Maha-devaya namah
Om Maheshwaraya namah
Om Vyagra-charmambara-dharaya namah
Om Naga-kundala-bhushanaya namah
Om Sarva-lakshana sampoornaya namah
Om Sarva-siddi-pradaya-kaya namah
Om Sarva-gynaya namah
Om Karuna-simdhave namah
Om Sarpa-haraya namah
Om Sada-shivaya namah
Om Sahyadri-vasaya namah
Om Sarvatmane namah
Om Bhavabandha-vimochanaya namah
Om Vishwambaraya namah
Om Vishwanadhaya namah
Om Jagannadhaya namah
Om Jagathprabhave namah

error: Content is protected !!