Breaking News
Home / Mantras / Dasavathara bhujanga stotram

Dasavathara bhujanga stotram

Challalola kallola kallolineesa,
Sphuran nakra chakradhi vakthrambuleena,
Hatho yena meenavatharena sankha,
Sa payaada apaya jjagad Vasudeva., 1

Dharaa nirjararaathibhradhapara,
Da koopaara neerathuradha pathanthi,
Drutha korma roopena yena swaprushte,
Sa deva mudhe vosthu seshanga sayee., 2

Udagre radhaagresahothraapi gothra,
Sthitha yasya vaakethakagre shadangre,
Thanothi srayam sa sriyam vasthanothu,
Prabhu sri varahavatharo murari., 3

Urodhara samrambhinaa yena daithyo,
Ramavibhrame banguragrair nakhagrai,
Hatho baktha vathasalya jathena dharo,
Raghogham sadaa va sahimsanyasimha., 4

Chhaladha kalayya trilokim baliyo,
Balim samba badha trilokee baleeyo,
Thanuthwam dhadhhana thanum sandha dhano
Vimoham mano vamano va sa kuryadh., 5

Adha kshatriyaasruk prapana pramatha,
Pranathyath pitha cha prageetha prathapa,
Dharaakaari yeana agrajanmagrahro,
Vihaaram kriyaan manase vas a rama., 6

Nathagra sugreeva samrajya hethur,
Dasa greva santhana samhara Kethu,
Dhanuryena bhagfnam mahatha kamahanthu,
Sa may Janaki janirenamsi hanthu., 7

Ganatha go dhanam yena govardhanena,
Vyarakshiprathapena govardhanena,
Hatharathi chakri rana dwamsa chakri,
Pada dwastha chakri san a pathu chakri., 8

Dhara badha padmasanasthamgriyashtir,
Nniyaa nilaanya astha nasagra drushti,
Ya as the kalou yoginaam chakravarthi,
Sa budha prabhudhosthu nischintha varthi., 9

Durachara samsaara samhara kari,
Bhavathyaswago yaprupana prahari,
Murarir dasakaradha reeha kalki.
Karothu dishaam dwamsanam va sa kalki., 1

0

Bhujangam bhujangesyavatharan,
Dasapi smaran sradhayemam patedhya,
Dharanyavadastham saranyo druganthair,
Varenyassa bhaktham bharanyam bhibharthi., 11

error: Content is protected !!