Breaking News
Home / Mantras / Dasa hara Ganga sthothram

Dasa hara Ganga sthothram

Nama shivayai gangayai shivadhayai namo nama,
Namasthe Rudra roopinyai sankaryai they namo nama., 1

Namosthu viswa roopinyai brahma moorthyai namo nama,
Sarva veda swaroopinyai namo bheshaja moorthaye., 2

Sarvasya sarva vyadheenam bhishak sreshtyai namosthuthe,
Sthanu jangama sambhootha visha hanthryai namo nama., 3

Bhogopa bhoga dhayinyai Bhogavathyai namo nama,
Mandakinyai namosthesthu swargadhayai namo nama., 4

Namasthrailokhya bhooshayai jagad dhathryai namo nama,
Namasthrishukla samsthayai thejovathyai namo nama., 5

Nandayai linga dharinyai narayanyai namo nama,
Namasthe viswa mukhyai revathyai they namo nama., 6

Bruhathyai they namosthesthu loka dhatrayai namo nama,
Namasthe viswa mithrayai nandinyai they namo nama., 7

Pruthvyai Shivamruthayai cha suvrukshayai namo nama,
Santhayai cha varishtayai varadhayai namo nama., 8

Usrayai sukhadhogdhaithrayai cha sanjeevanyai namo nama,
Bramishtayai brahmadhayai duruthaghainyai namo nama., 9

Pranatharthi prabanjinyai jaganmathre namosthuthe,
Sarvapath prathi pakshayai mangalayai namo nama., 1

0

Saranagatha dheenartha parithrana parayane,
Sarvasyarthihare devi, Narayani namosthuthe., 11
.
Nirlepayai dukha hanthryai dakshayai they namo nama,
Parath para thare thubhyam namasthe mokshadhe sada., 12

Gange mamagratho bhooya, gange may devi prushtadha,
Gange may parswayorehi, thwayi gangesthu may sthithi., 13

Adhou thwamanthe madhye cha sarvam thwam gaam gathe shive,
Thwameva moola prakruthisthwa hi Narayana para., 14

Ya idham padathi stotram bhakthya nithyam naropi ya,
Srunath sradhaya yuktha kaya vak chitha sambhavai,
Dasadha samsthidhair doshai sarvaireva pramuchyathe., 15

error: Content is protected !!