Breaking News
Home / Mantras / Daridrya Dahana Shiva Stotram

Daridrya Dahana Shiva Stotram

Visweswaraya narakarnava tharanaya,
Karnamruthaya Sasi shekara dharanaya,
Karpoorakanthi dhavalaya jada dharaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya., 1

Gouri priyaya rajaneesa kala dharaya,
Kalanthakaya Bhujagadhipa kankanaya,
Gangadharaya Gaja raja Vimardhanaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya., 2

And who killed the king of elephants.
Baktha priyaya bhava roga bhayapahaya,
Ugraya durgabhava sagara tharanaya,
Jyothirmayaya guna Nama nruthyakaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya., 3

Charmambaraya sava basma vilepanaya,
Phalekshanaya mani kundala mandithaya,
Manjeera pasa yugalaya jada dharaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya., 4

Panchananaya Phani raja vibhooshanaya,
Hemamsukaya bhuvana thraya mandithaya,
Ananda Bhumi varadaya Thamomayaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya., 5

Gouri vilasabhuvanaya maheswaraya,
Panchananaya saranagatha kalpakaya,
Sarvaya sarvajagatam adhipaya thasmai,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya., 6

Bhanupriyaya bhava sagara tharanaya,
Kalanthakaya kamalasana poojithaya,
Nethra thrayaya shubha lakshana lakshithaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya., 7

Ramapriyaya Raghu nada Vara Pradhaya,
Nagapriyaya narakarnava tharanaya,
Punyesu punya barithaya surarchithaya,
Daridrya Dukha dahanaya Nama Shivaya., 8

Phalasruthi

Vasishtena Krutham stotram,
Sarva sampathkaram param,
Trisandhyam ya padenithyam,
Sa hi swargamavapnyuth.

error: Content is protected !!