Breaking News
Home / Ashtakams / Dandapani Ashtakam/ Yaksha Raja Ashtakam

Dandapani Ashtakam/ Yaksha Raja Ashtakam

Dandapani Ashtakam/ Yaksha Raja Ashtakam

Dandapani Ashtakam stotram is most effective stotram for pleasing the goddess Dandapani Ashtakam.By chanting  this stotram daily in home will get Dandapani Ashtakam  anugraha.It bring prosperity and healthy life.it removes negitive energy in home.

Ashtakam

Ratnabhadranga Jod Bhuta

Purnabhadra Sutottama

Nirvighnam Kurme Yaksha

Kaashi Vaasam Shivaptaye(1)

Dhanyo Yakshaha Purna Bhadro

Dhanyaa Kaanchana Kundala

Yayor Jathara Peethe Bhur

Dandapani Mahamate(2)

Jaya Yaksha Pate

Dheera Jaya Pingala Lochana

Jaya Pinga Jataabhaara

Jaya Danda Mahaa Yudha(3)

Avimukta Maha Kshetra

Sutra Dhaaro Ghrata Pasa

Danda Naayaka Bheemasya

Jaya Vishweshwara Priya(4)

Soumyanaam Sowmya Vadana

Bheeshananaam Bhayanaka

Kshetra Paapa Dhiyaam Kaala

Maha Kaala Maha Priya(5)

Jaya Praanada Yakshendra

Kaashi Vaasanna Mokshada

Maha Ratna Spura Drasmichaya

Charchita Vigraha(6)

Maha Sambhranti Janaka

Mahod Bhranti Pradaayaka

Abhaktaanammcha Bhaktanaam

Sambhranchud Bhranti Naasaka(7)

Praanta Nepadya Chatura

Jaya Gnyana Nidhi Prada

Jaya Gowri Pradabjhale

Mokshekshana Vichakshana(8)

Phala Sruthi

Yaksha Raajashtakam Punyam

Idam Nityam Trikartaha Japaa Mimai Travaruvne Varanasyapti Kaaranam

Danda Paani Ashtakam Dheemam Japan Vighnai Najaatuchit Sradhaya Paribhuyeta Kaashivaasa Falam Labhet

Iti Skanda Praneetam Yaksha Raja Ashtakam Sampurnam

error: Content is protected !!