Breaking News
Home / Ashtakams / Chidambarashtakam

Chidambarashtakam

Brahma mukhamara vanditha lingam,
Janma jaraa maranathaka lingam,
Karma nivarana koushala lingam,
Thanmrudhu pathu Chidambara Lingam., 1

Kalpaka moola prathishitha lingam,
Darpaga nasa yudhishtira lingam,
Kuprakruthi prakaranthaka lingam,
Thanmrudhu pathu Chidambara Lingam., 2

Skanda Ganeswara Kalpitha lingam,
Kinnara charana gayaka lingam,
Pannaga bhooshana pavaka lingam,
Thanmrudhu pathu Chidambara Lingam., 3

Samba sadashiva Sankara lingam,
Kamya vara pradha komala lingam,
Samya viheena sumanasa lingam,
Thanmrudhu pathu Chidambara Lingam., 4

Kali mala kanana pavaka lingam,
Salila tharanga vibhooshana lingam,
Palitha pathanga pradheepaka lingam,
Thanmrudhu pathu Chidambara Lingam., 5

Ashta thanu prathi bhasura lingam,
Vishtapa nadha vikaswara lingam,
Sishta janaa vana seelitha lingam,
Thanmrudhu pathu Chidambara Lingam., 6

Anthaka mardhana bhandhura lingam,
Krithitha kama kalebhara lingam,
Jandhu hrudhi sthitha jeevaka lingam,
Thanmrudhu pathu Chidambara Lingam., 7

Pusthadhiya suchi chidambhara lingam,
Drushtamidham manasanu padanthi,
Ashtaka metha vang manaseeyam,
Ashtathanum prathi yanthi narasthe., 8

error: Content is protected !!