Breaking News
Home / Mantras / Upanishat

Upanishat

Panchakshari Upanishat

Om Sahana vavatu Sahanou bhunakthu Saha veeryam karavavaha Tejaswinavadhitamastu mavidvishavahai Om santhi santhi santhi hi Akara, ukara, makara bindu nadatmakaha. Om pranavaha. Tasmannakara, makara, sikara, vakara, yakara rupa. Panchakshara Jayanthe. Nakaro brahma rupam. Makaro Vishnu rupam. Sikaro rudra rupam. Vakara eswara rupam. Yakara sadaa siva rupam. Yetat panchaksharam. Pancha Pretha rupam Nivrutyadi panchakala rupam. Prudhivyadi pancha tatwa rupam. Gandhadi pancha …

Read More »

shivAtharvashirsham upanishat

om bhadram karNebhih shruNuyAma devAh bhadram pashyemAkshabhiryajatrAh | sthirairangaistushTuvAmsastanUbhih vyashema devahitam yadAyuh | svasti nah indro vruddhashravAh svasti nah pUshA vishvavedAh | svasti nastArkshyo arishTanemih svasti no brahaspatirdadhAtu || om shAntih shAntih shAntihi || om devA ha vai svargam lokamAyamste rudramaprucChanko bhavAniti | so abravIdahamekah prathamamAsa vartAmi cha bhavishyAmi cha nAnyah kashchinmatto vyatirikta iti | so antarAdantaram prAvishat dishashchAntaram prAvishat …

Read More »

Narayana Upanishat

om saha naavavatu | saha nou bhunaktu | saha veeryam karavaavahai | tejasvinaa vadheetamastu maa vidvishaavahai || om shaantih shaantih shaantihi || om atha purusho ha vai naaraayaNo~kaamayat prajaah srujeyeti | naaraayaNaat praaNo jaayate | manah sarvendriyaaNi cha | kham vaayur jyotir aapah pruthivee vishvasya dhaariNee | naaraayaNaad-brahmaa jaayate | naaraayaNaad-rudro jaayate | naaraayaNaad-indro jaayate | naaraayaNaat prajaapatayah prajaayante | …

Read More »

Mundaka Upanishat

prathama munDakam prathamah khanDaha om bhadram karnebhih shrunuyaama devaaha | bhadram pashyemaakshabhiryajatraaha | sthirairamgaih tushTuvaam sastanoobhih vyashema devahitam yadaayuhu | svasti na indro vruddhashravaaha | svasti nah pooshaa vishvavedaaha | svasti nastaarkshyo arishTanemihi | svasti no bruhaspatirdadhaatu | om shaantih shaantih shaantihi || brahmaa devaanaam prathamah sambabhoova vishvasya kartaa bhuvanasya goptaa | sa brahmavidyaam sarvavidyaapratishThaamatharvaaya jyeshThaputraaya praaha || 1 || …

Read More »

Katha upanishat

om saha naavavatu | saha nou bhunaktu | sahaveeryam karavaavahaihi | tejasvi naavadheetamastu | maa vidvishaavahaihi || om shaantih shaantih shaantihi || prathama adhyaayaha prathamaa vallee om ushanha vai vaajashravasah sarvavedasam dadou | tasya ha nachiketaa naama putra aasa || 1|| tam ha kumaaram santam dakshiNaasu | neeyamaanaasu shraddhaavivesha so~manyata || 2 || peetodakaa jagdhatrushNaa dugdhadohaa nirindriyaaha | anandaa naama …

Read More »

Ishavasya Upanishat

pUrNamadah pUrNamidam pUrNAtpUrNamudachyate | pUrNasya pUrNamAdAya pUrNamevAvashiShyate || om shAntih shAntih shAntihi || om IshA vAsyamidagM sarvam yatkin cha jagatyAm jagat | tena tyaktena bhunjIthA mA grudhah kasya sviddhanam || 1 || kurvanneveha karmANi jijIviShecChatagM samAh | evam tvayi nAnyathetoasti na karma lipyate nare || 2 || asuryA nAma te lokAh andhena tamasA vRutAh | tAgMste pretyAbhigacChanti ye ke chAtmahano …

Read More »

Ganapati Atharvasheersha Upanishat

om bhadram karNebhih shruNuyaama devaaha | bhadram pashyemaakshabhiryajatraaha | sthirairangai stushTuvaagm sastanoobhihi | vyashema devahitam yadaayuhu | svasti na indro vRuddhashravaaha | svasti nah pooshaa vishvavedaaha | svasti nastaarkshyo arishTanemihi | svasti no bRuhaspatirdadhaatu || om shaantih shaantih shaantihi ||| om lam namastey gaNapataye | tvameva pratyaksham tattvamasi | tvameva kevalam kartaa~si | tvameva kevalam dhartaa~si | tvameva kevalam hartaa~si …

Read More »

Devi Atharvasheersha Upanishat

devee atharvasheersha upanishat om sarve vai devaa deveem upatasthuh kaasi tvam mahaadeveeti || 1 || saabraveet aham brahma svaroopiNee | mattah prakruti purushaatmaka jagat | shoonyam cha ashoonyam cha || 2 || aham aananda anaanandou | aham vigyaana avigyaane | aham brahma abrahmaNee veditavye | aham panchabhoota anyapanchabhootaani | aham akhilam jagata || 3 || vedo ahamavedo aham | vidyaaham …

Read More »

BILVA UPANISHAT

bilvopaniShat bilvopaniShat atha vAmadeva parameshvara sriShTi-sthiti-layakAraNam-umA-sahita svashirasA praNamyeti hovAcha | adhIhi bhagavan sarvavidyA sarva-rahasya-variShThA sadA sadbhi pUjyamAnA nigUDhAm | kayA cha pUjayA sarvapApa vyapohya parAtpara shiva-sAyujyam-Apnoti | kenaikena vastunA mukto bhavati | ta hovAcha bhagavAn sadAshiva | na vaktavyam na vaktavya na vaktavya kadAchana | mat-svarUpas-tvayaM gyeyo bilvavrikSho vidhAnata || 1 || ekena bilvapatreNa satuShTo~smi mahAmune | iti bruvanta parameshvaram …

Read More »

Chakshusha Upanishat

athaatah chaakshusheem paThitah siddhi vidyaam chashoo roga haraam vyaakhyaasyaamo yathaa chakshoo rogaah sarvato nashyanti chakshusho deeptirbhavati om asya chaakshusha vidyaayaah ahirbudhnya rushihi gaayatree Chandaha sooryo devataa chakshu roga nivruttaye jape viniyogaha || om chakshuh chakshuh chakshuh chakshuhtejah sthiro bhava maam paahi paahi | tvaritam chakshu rogaan shamaya shamaya | mama jaataroopam tejo darshaya darshaya | yathaa aham andho nasyaam tathaa …

Read More »
error: Content is protected !!