Navagrahas

Nava Graha Storam by Sri Vadi Raja Teertha

Bhaswan may Bhasayeth thathwam Chandrasya ahladha kruth bhaveth, Mangalo mangalan dadhyath, Budhascha budhatham disheth., 1 Guru may gurutham vadhyath, Kavisya kavitham diseth, Sanisthasya sham prapthayathu, kethu kethum jaye arpayeth., 2 Rahur may rahayath rogam Graha santhu kara gruha, Nava navam mame easwarasya, Dishantyethe Nava Graha., 3 Sane, dinamasmai suno sya, Aneka guna sanmasye, Arishtam hara may Abheestam, Kuru maa kuru …

Read More »

Nava Graha Sthothram

Surya(Sun) Japaa Kusumasankasham Kasyapeyam Maha Dhyuthim Tamognam Sarvapaapghnam Pranatosmi Divakaram. Chandra(Moon) Dadhi Shankha tushaa-raabham Khseero Darnava Sambhavam Namaami Shashinam Somam Shambhor Mukuta Bhooshanam . Kuja (Mars) Dharanee garbha sambhootam,Vidyut Kaanti Sama-prabham Kumaram Shakti Hastam,Tham Mangalaam Pranamamyamaham Budha(Mercury) Priyangukalika Shyaamam, RoopenaaPratimam Budham Soumyam Soumya Guno Petham Tam Budham Pranamamyamham . Guru(Jupiter) Deva-naam cha Rishi Naam cha Gurum kaanchana sannibham, Buddhi Bhootam …

Read More »

Nava Graha Prarthana

By chanting this mantra daily will navagraha anugraha. Mantra Soorya souryamadendhurucha padaveem , sanmangalam mangala, Sad budhim cha budho Guruscha kurutham Shukra sukham , sam sani, Rahur bahu balam karothu vipulam Kethukulasyonnathim, Nithyam preethikara bhavanthu bhavatham sarve prasanna Graha

Read More »

Nava Graha Peeda Hara Stotram

By chanting this stotram will pleased Navagrahas.By chanting this mantra remove all Obstacles in horoscope. Mantra Grahanaam aadhi radhithyo, Loka Rakshana Karaka, Vishama sthana sambhootham Peedam harathu may ravi., 1 Sudha dhatra sudhasana, Vishama sthana sambhootham Peedam harathu may vidhu 2 Bhoomi puthro maha thejaa, Jagatham bhayakruth sada, Vrushti kruth vrushti hartha, Cha peeadam harathu may Kuja., 3 Uthpada roopo …

Read More »

Mangala/Kuja Kavacham

By chanting this mantra will kuja anugraha.He removes all obstacles in horoscope related tokuja graha. Mantra Asya sri angaraka kavacha stotra manthrasya Kasyapa rishi Anushtup Chanda Angatrako devatha Bhouma preethyarthe jape viniyoga Kavacham Rakthambaro Rakthavapu Kiritee, Chathurbhujo mesha gamo gadha bruth. Dharasutha, shakthi darascha sooli, Sada mama syad waradha prasada. Angaraka siro rakshen, mukham vai dharani sutha, Sravai rakthambara pathu, …

Read More »

Kethu Kavacham

Kethu is a Rakshash.He creates so many problems in human life.By chanting this stotram on tuesday,will remove all obstacles in horoscope. Mantra Kethum karala vadanam, chithra varnam, kireetinam, Pranamami sada kethum, dwajaakaaram graheswaram., 1 Chithra varna sira pathu, bhalam dhoomra samudhyuthi, Pathu nethre pingalaksha, sruthi may raktha lochana., 2 Granam pathu swarnabha, schibukam simhikasutha, Pathum cha kandam may Kethu, skandou …

Read More »

Guru Kavacham

This powerful Stotram of  Guru graha.By chanting this mantra on thuesday will get Brahaspathi anugraha and remove all obstacles in horoscope cause by Guru Graha. Stotram Asya sri Brahaspathi Kavacha maha manthrasya Easwara rishi, Anushtup Chanda Gurur devatha Gam Bheejam Sri Shakthi Kleem keelakam Guru preethyrarthe Jape Viniyoga Kavacham Abheeshta phaladham sarvajnam sura poojitham, Aksha maladharam shantham pranamami bruhaspatheem., 1 Bruhaspathi …

Read More »

Chandra Kavacham

This is most powerful stotram  of lord Chandra.By chanting this Stotram on monday,will remove all obstacles in horoscope cause by chnadra graha. Stotram Asya Sri Chandra Kavacha stotra Maha Manthrasya. Gowthama Rishi Anushtup Chanda, Chandro Devatha Chandra preethyartham jape viniyoga. Kavacham Samam, chathurbhujam vande, keyura makutojjwalam, Vasudevasya nayanam, Shankarasya cha bhooshanam., 1 Yevam dhyathwa japen nithyam shasina kavacham shubham, Shasi …

Read More »

Budha Pancha Vimsathi Nama Stotram

This Budha Graha Mantra.By chanting this mantra on wednesday,will fullfill our desire needs. Mantra Budho, budhimatham sreshto, budhi datha, dhana pradha, Priyanmgulika shyama, kanja nethro manohara., 1 Grahopamo rouhineeya nakshthreso dhaya kara, Virudha karya hantha cha soumyo budhi vivardhana., 2 Chandrathmajo Vishnu roopi jnanijno jnani nayaka, Graha peeda haro Dhara puthra dhanya pasu pradha., 3 And he who bestows wife, …

Read More »

Bhaskara Stotram

This Stotram describe about lord Surya Bhagavan.By chanting this stotram daily will get lord Surya Anugraha. Stotram 1.Hamsaya bhuvana dwandhadwamasyam amitha thejase, Hamsa vahana roopaya Bhaskaraya namo nama. 2.Vedanthaya , pathangaya , vihangarooda murthaye, Haridwarna thurangaya , Bhaskaraya namo nama. 3.Bhuvana thraya dheepaaya , bhakthi mukthi pradaya cha, Bhaktha daridrya nasya , Bhaskaraya namo nama. 4.Lokaloka prakasaya, Sarva lokaika chakshushe, …

Read More »
error: Content is protected !!