Navagrahas

Shukra Kavacham

This is powerful mantra of lord Shukara.He is guru of rakshashas.By chanting this mantra on friday will remove all obstacles cause by lord shukra.He give wealth and prosperity . Stotram Mrunala kundendu payoja suprabham, Peethambaram, prasrutha maksha malinam, Samastha sasthrartha vidhim mahantham, Dhyayeth kavim vanchitha maartha sidhaye., 1 Om Siro may Bhargava pathu, Baalam pathu grahadhipa, Nethre daithya guru pathu, …

Read More »

Sani Vajra Panjarika Kavacham

This is powerful  shani mantra.By chanting this mantra on saturday will remove all obstacles cause by Shani. Stotram Neelambaro, Nelavapu, kireeti, Grdhra sthitha, sthrasakaro, dhanushman, Chathurbhuja, suryasutha, prasanna, Sada mama syadwaradha prasantha., 1 Brahmo Uvacha: Srunu dwam rishaya, Sarva sani peeda haram mahath, Kavacham Sani Rajasya Soureridhamanuthamam., 2 Kavacham devatha vasam vajra panjara samgnakam, SAnaishara preethikaram, sarva soubhagya dhayagam., 3 …

Read More »

Sanaischara Stotram by Dasaratha

Asya Sri Sanaischara kavacham Maha manthrasya Kasyap Rishi , anushtup Chanda , Sanaischaro devathaa Sam Bheejam, Nam Shakthi , mam keelakam, Sanaischara krutha peeda parihararthe jape viniyoga. Lord Sanaischara. Sanaischaraya Angushtabhyam nama Mandha gathayai tharjaneebhyaam nama Adokshajaaya madhmabhyam nama, Souraye Anamikabhyaam nama Sushkodaraya kanishtikabhyam nama Chayathmajaya Kara thala prushtabhyaam nama. Sanaischaraya hrudayaya nama Mandha gathayai sirase swaha Adokshajaaya Shikayai vashat …

Read More »

Sanaischara Sthava Raja

This stotram is sung by Narada.By chanting this mantra on saturday will remove all obstacles cause by Lord Shani. Stotram Narada Uvacha: Dhyathava Ganapathim Raja Dharma rajo yudhishtra. Dheera Shanaischasyeyam chakara Sthavamuthamam.., 1 Shiro may Bhaskari pathu, Bhalam Chaya suthovathu, Kotraksho drusou pathu Shikhi kanta nibha sruthi.., 2 Graanam may Bheeshana pathu,mukham bali mukho avathu, Skandhou samvarthaka pathu, bhujou may …

Read More »

Sanaischarashtakam

This stotram is sung by King Dasaratha.By chanting this mantra on every saturday,remove all problems by shani. Stotram Kono anthako roudhra yamo adha babru, Krishna sani pingala manda souri, Nithyam smrutho yo harathe cha peedaam, Thasmai nama Ravinandanaya., 1 Surasura kimpurushoragendra, Gandahrawa vidhyadhara pannagascha, Peedyanthi sarve vishamasthithena, Thasmai nama Ravinandanaya., 2 Nara narendra pasavo mrugendra, Vanyascha ye keeta pathanga brunga, …

Read More »

Sanaischara Dwadasa Namam

  Kunee , Sanaischaro , manda , chaya hrudaya nandana , Marthandaja sthadha souree , pathangee , Gruha nayaka, Brahmanya kroora karma cha neela vasthro anjana dhuthi, Dwadasithani Naamami prathar uthaya ya padeth, SAnaischara bhayam nasthi . Lalkshmim aayuscha vindathi, Dwadasahta janmastha . yekadasa phala pradha , Vishamasthobhi Bhagawan supreethasthya jayathe.

Read More »

Runa mochana mangala stotram

Mangalo bhoomi puthrascha runahartha dana pradha, Sthirasanomaha kaya sarva karma virodhaka., 1 Lohitho, lohithakshascha Samagaanam krupakara, Dharathmaja kujo, bhoumo, bhoothidho, bhoominandana., 2 Angarako yamaschaiva sarvarogapaharka, Vrushte kartha aapahartha cha sarva kama phala pradha., 3 Yethani kuja namani nithyam ya sradhaya padeth, Runam na jayathethasya danam seegramavapunuyath., 4 Darani garbha sambhootham, vidhyut kanthi sama prabham, Kumaram shakthi hasthamchamangalam pranamamyaham., 5 Sthothram …

Read More »

Rahu Kavacham

Rahu is a Rakshash,son of Kasyapa rushi.By chanting this mantra,will pleased  Rahu graha. Mantra Pranamami sada rahum, soorpakaram kireetinam, Saimhikeyam karalasyam, lokanamabhaya pradham., 1 Neelambara sira pathu, lalatam loka vanditha, Chakshushi pathu may Rahu, srothre thwardha sareeravan., 2 Nasikam may dhoomravarna, soolapanir mukham mama, Jihwam may simhika sunu, Kantam may katinamgrika., 3 Bhujangeso bhujai pathu, neela malyambara karou pathu, Pathu vaksha …

Read More »

Pratha Smarana Surya Stotram

Chanting this mantrra in early morning,will lord sury anugraha. Mantra Pratha smarami Khalu thath savithur varenyam, Roopam hi mandala mruchodha thanur yajjomshi, Samaani yasya kirana prabhavadhi hethum, Brahmaa harathma kamalakshya machinthya roopam., 1 Prathar namami tharinam thanuvag manobhi, Brahmendra poorvaka surairnatha marchitham cha, Vrushti promachana vinigraha hethu bhootham, Trilokya palana param, trigunathmakam cha., 2 Prathar Bhajami savithara manantha shakthim, Papougha …

Read More »

Nava Graha Stotram 2

1.Surya(Sun) Dwibujam Padma hastham cha varadam makutanvitham, Dhyayed divakaram devam sarvaabheeshta phala pradham. 2.Chandra(Moon) Gadhayudha daram devam , swetha varnam , nisakaram, Dhayeth amrutha sambhootham , sarva kama phala pradham. 3.Angaraka (Mars) Raktha malyambaradharam hema roopam chathurbhujam, Sakthi soola gadha padman dharantham swakarmbujai 4.Budha(mercury) Simharoodam , chathurbahum , gadga charma gadha dharam, Soma puthram , maha sowmyam , dhayeth sarva …

Read More »
error: Content is protected !!