Breaking News
Home / Mantras / lakshmi

lakshmi

BhadraLakshmi Stotram

Sridevi prathamam nama dwithiyam Amruthodbhava| Thruthiyam Kamala proktha chathurtham Lokasundari|| Panchamam Visnhupathnithi shashtam Sri Vaishnavi tatha | Sapthamamtu VararOha asthamam Harivallabha|| Navanam Shanghruni proktha dashamam Devadevika| Ekadasham Mahalakshmi dwadasham Lokasundari|| Shree Padma Kamala Mukundamahishi Lakshmi Trikoneshwari |Maa Ksheerabdisutha Aravindajanani Vidya Sarojathmika|| Sarvabheeshtaphalapradeti satatam naamaani yE dwadasha| prataH shuddhataraaH paThanti satatam sarvaan labhantE shubhaan|| Bhadralakshmistavam nityam puNyamEtachchubhavaham| kaale snaatvaapi kaaveryaam japa srivrukshasannidhou||

Read More »

Maha lakshmi namallu

Om Mahalakshmi Namaha Om Gaja Lakshmi Namaha Om Jaya Lakshmi Namaha Om Dhana Lakshmi Namaha Om Santana Lakshmi Namaha Om Seetha Lakshmi Namaha Om Thaireya Lakshmi Namaha Om Thannya Lakshmi Namaha Om Vidya Lakshmi Namaha Om Maha Vishu Mahalakshmi Namaha

Read More »

Sri Maha Lakshmi Sthuthi

Adhi Lakshmi namosthesthu, Para brahma swaroopini, Yaso dehi, danam dehi, Sarva Kamamscha dehi mey., 1 Santhana Lakshmi namosthesthu, Puthra pouthra pradayini, Puthraan dehi, danam dehi, Sarva kamamscha dehi mey., 2 Vidhya Lakshmi namosthesthu, Brahma vidhya swaroopini, Vidhyam dehi, kalam dehi, Sarva kamamscha dehi mey., 3 Dhana Lakshmi namosthesthu Sarva daridrya nasini, Danam dehi, sriyam dehi, Sarva kamamscha dehi mey., 4 …

Read More »

Sri Lakshmi Hridayam

Asya Sri Lakshmi Hrudaya Stotra Maha Manthrasya, Bharghava Rishi, Anushtup Chanda, Sri Maha Lakshmir devatha, Sri Maha Lakshmi preethyarthe Jape Viniyoga. Dhyanam Ya sa Padmanasthaa, vipula kati thati, Padma pathrayathakshi, Gambeeravarthanabhi, sthana bhara namitha, Shubra vashtrothareeya, Lakshmeer divyai gajendrai mani gana khachithai snapitha Hema Khumbhai, Nithyam sa padma hastha mama vasathu gruhe sarva mangalya yuktha.. Lamidhyadhi Pancha opachara poojam kruthwa …

Read More »

Sree Stotram

Rajalakshmi sthirathwaya yada indrena pura sriya, Sthuthi krutha thadha rajan jayartham Sthuthimacharath., 1 Indra Uvacha: Namosthu sarvva lokaanaam jananeem abdhi sambhavam, Sriyamunnidhra padmakshim, Vishnu vaksha sthala sthithaam., 2 Thwam sidhi sthwam swadha sthwam swaha, sudhasthwam loka pavanee, Sandhya rathri prabha moorthirmedha sradha saraswathi., 3 Yagna vidhya, maha vidhya guhya vidhya cha shobhane, Athma vidhya cha devi thwam vimukthi phala dhayini., …

Read More »

Sidhi Lakshmi Stotram2

1.Aakaara Brahma roopena Omkaram Vishnu mavyayam, Sidhi Lakshmi, Maha Lakshmi , Lakshya Lakshmi Namosthuthe. 2.Yaa sri Padmavane Kadambha shikare Raja Gruhe Kunjare, Swethe cha aswa yuthe, vrushe cha yugale cha yoopa sthithe, Shanke deva kule Narendra bhavane Ganga thate Gokule, Ya Sri Thishtathi sarvadha mama gruhe bhooyad sada nischala. 3.Ya saa Padmasanastha vipula kati thatee Padma pathrayathakshi, Gambheera avartha nabhee …

Read More »

Sidha Lakshmi Stotram

This stotram is sung by Lord Shiva in the Brahma Purana. Adha Dhyamam Brahmeem Vaishnaveem bhadram shad bujam cha chaur mukheem, Trinethram gadga trisula padma chakra gadha daram. Peethambaram devim nanalankara bhooshitham, Tejapunjadareem sreshtam dhyayeth Bala kumarikam. Meditate on the young lass who is Brahmi, Vaishnavi, Stotram Omkaram Lakshmi roopam thu Vishnum hrudayamavyayam, Vishnumananda vyaktham hreemkaram bheeja roopineem., 1 Kleem …

Read More »

Maha Lakshmi Stotram II

Stotram Kanthasthe purushotham, phani pathi sayyastham vahanam, Vedathma vihageswaro yavanika maya jagan mohini, Brahmesadhi sura vruja sadhsyadhisthwa dasa dasee gana, Sri rithhewva nama theebhagawathi brooma kadam thwam vayam 1 Yasyasthe mahimaanaam athmana yiva thwad vallabhopi Prabhu, Nalam mathum iyathaya niravadhim nithyanukoolam swatha, Thaam thwam dasa ithi prapanna ithi cha sthoshasyaham nirbhayo, Lokaikeswari loka nadha dhayithe danthe dhayam hey vidhan., 2 …

Read More »
error: Content is protected !!