Breaking News
Home / Mantras / BHAGAVADGITA

BHAGAVADGITA

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 18

atha ashhTaadasho.adhyaayaH | arjuna uvaacha |saMnyaasasya mahaabaaho tattvamichChaami veditum |tyaagasya cha hRRishheekesha pRRithakkeshinishhoodana || 1 || shreebhagavaanuvaacha |kaamyaanaaM karmaNaaM nyaasaM saMnyaasaM kavayo viduH |sarvakarmaphalatyaagaM praahustyaagaM vichakshhaNaaH || 2 || tyaajyaM doshhavadityeke karma praahurmaneeshhiNaH |yagnyadaanatapaHkarma na tyaajyamiti chaapare || 3 || nishchayaM shRRiNu me tatra tyaage bharatasattama |tyaago hi purushhavyaaghra trividhaH saMprakeertitaH || 4 || yagnyadaanatapaHkarma na tyaajyaM kaaryameva tat |yagnyo …

Read More »

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 17

atha saptadasho.adhyaayaH | arjuna uvaacha |ye shaastravidhimutsRRijya yajante shraddhayaanvitaaH |teshhaaM nishhThaa tu kaa kRRishhNa sattvamaaho rajastamaH || 1 || shreebhagavaanuvaacha |trividhaa bhavati shraddhaa dehinaaM saa svabhaavajaa |saattvikee raajasee chaiva taamasee cheti taaM shRRiNu || 2 || sattvaanuroopaa sarvasya shraddhaa bhavati bhaarata |shraddhaamayo.ayaM purushho yo yachChraddhaH sa eva saH || 3 || yajante saattvikaa devaanyakshharakshhaaMsi raajasaaH |pretaanbhootagaNaaMshchaanye yajante taamasaa janaaH || …

Read More »

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 16

atha shhoDasho.adhyaayaH | shreebhagavaanuvaacha |abhayaM sattvasaMshuddhirgnyaanayogavyavasthitiH |daanaM damashcha yagnyashcha svaadhyaayastapa aarjavam || 1 || ahiMsaa satyamakrodhastyaagaH shaantirapaishunam |dayaa bhooteshhvaloluptvaM maardavaM hreerachaapalam || 2 || tejaH kshhamaa dhRRitiH shauchamadroho naatimaanitaa |bhavanti saMpadaM daiveemabhijaatasya bhaarata || 3 || dambho darpo.abhimaanashcha krodhaH paarushhyameva cha |agnyaanaM chaabhijaatasya paartha saMpadamaasureem || 4 || daivee saMpadvimokshhaaya nibandhaayaasuree mataa |maa shuchaH saMpadaM daiveemabhijaato.asi paaMDava || 5 || …

Read More »

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 15

atha panchadasho.adhyaayaH | shreebhagavaanuvaacha |oordhvamoolamadhaHshaakhamashvatthaM praahuravyayam |ChandaaMsi yasya parNaani yastaM veda sa vedavit || 1 || adhashchordhvaM prasRRitaastasya shaakhaa guNapravRRiddhaa vishhayapravaalaaH|adhashcha moolaanyanusaMtataani karmaanubandheeni manushhyaloke || 2 || na roopamasyeha tathopalabhyate naanto na chaadirna cha saMpratishhThaa|ashvatthamenaM suvirooDhamoolamasangashastreNa dRRiDhena Chittvaa || 3 || tataH padaM tatparimaargitavyaM yasmingataa na nivartanti bhooyaH|tameva chaadyaM purushhaM prapadye yataH pravRRittiH prasRRitaa puraaNee || 4 || nirmaanamohaa jitasangadoshhaa …

Read More »

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 14

atha chaturdasho.adhyaayaH | shreebhagavaanuvaacha |paraM bhooyaH pravakshhyaami gnyaanaanaaM gnyaanamuttamam |yajgnyaatvaa munayaH sarve paraaM siddhimito gataaH || 1 || idaM gnyaanamupaashritya mama saadharmyamaagataaH |sarge.api nopajaayante pralaye na vyathanti cha || 2 || mama yonirmahadbrahma tasmingarbhaM dadhaamyaham |saMbhavaH sarvabhootaanaaM tato bhavati bhaarata || 3 || sarvayonishhu kaunteya moortayaH saMbhavanti yaaH |taasaaM brahma mahadyonirahaM beejapradaH pitaa || 4 || sattvaM rajastama iti guNaaH …

Read More »

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 13

atha trayodasho.adhyaayaH | shreebhagavaanuvaacha |idaM shareeraM kaunteya kshhetramityabhidheeyate |etadyo vetti taM praahuH kshhetragnya iti tadvidaH || 1 || kshhetragnyaM chaapi maaM viddhi sarvakshhetreshhu bhaarata |kshhetrakshhetragnyayorgnyaanaM yattajgnyaanaM mataM mama || 2 || tatkshhetraM yachcha yaadRRikcha yadvikaari yatashcha yat |sa cha yo yatprabhaavashcha tatsamaasena me shRRiNu || 3 || RRishhibhirbahudhaa geetaM ChandobhirvividhaiH pRRithak |brahmasootrapadaishchaiva hetumadbhirvinishchitaiH || 4 || mahaabhootaanyahaMkaaro buddhiravyaktameva cha |indriyaaNi …

Read More »

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 12

atha dvaadasho.adhyaayaH | arjuna uvaacha |evaM satatayuktaa ye bhaktaastvaaM paryupaasate |ye chaapyakshharamavyaktaM teshhaaM ke yogavittamaaH || 1 || shreebhagavaanuvaacha |mayyaaveshya mano ye maaM nityayuktaa upaasate |shraddhayaa parayopetaaste me yuktatamaa mataaH || 2 || ye tvakshharamanirdeshyamavyaktaM paryupaasate |sarvatragamachintyaM cha kooTasthamachalaM dhruvam || 3 || saMniyamyendriyagraamaM sarvatra samabuddhayaH |te praapnuvanti maameva sarvabhootahite rataaH || 4 || klesho.adhikatarasteshhaamavyaktaasaktachetasaam |avyaktaa hi gatirduHkhaM dehavadbhiravaapyate || …

Read More »

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 11

atha ekaadasho.adhyaayaH | arjuna uvaacha |madanugrahaaya paramaM guhyamadhyaatmasaMgnyitam |yattvayoktaM vachastena moho.ayaM vigato mama || 1 || bhavaapyayau hi bhootaanaaM shrutau vistarasho mayaa |tvattaH kamalapatraakshha maahaatmyamapi chaavyayam || 2 || evametadyathaattha tvamaatmaanaM parameshvara |drashhTumichChaami te roopamaishvaraM purushhottama || 3 || manyase yadi tachChakyaM mayaa drashhTumiti prabho |yogeshvara tato me tvaM darshayaatmaanamavyayam || 4 || shreebhagavaanuvaacha |pashya me paartha roopaaNi shatasho.atha sahasrashaH …

Read More »

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 10

atha dashamo.adhyaayaH | shreebhagavaanuvaacha |bhooya eva mahaabaaho shRRiNu me paramaM vachaH |yatte.ahaM preeyamaaNaaya vakshhyaami hitakaamyayaa || 1 || na me viduH suragaNaaH prabhavaM na maharshhayaH |ahamaadirhi devaanaaM maharshheeNaaM cha sarvashaH || 2 || yo maamajamanaadiM cha vetti lokamaheshvaram |asaMmooDhaH sa martyeshhu sarvapaapaiH pramuchyate || 3 || buddhirgnyaanamasaMmohaH kshhamaa satyaM damaH shamaH |sukhaM duHkhaM bhavo.abhaavo bhayaM chaabhayameva cha || 4 || …

Read More »

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 9

atha navamo.adhyaayaH | shreebhagavaanuvaacha |idaM tu te guhyatamaM pravakshhyaamyanasooyave |gnyaanaM vignyaanasahitaM yajgnyaatvaa mokshhyase.ashubhaat || 1 || raajavidyaa raajaguhyaM pavitramidamuttamam |pratyakshhaavagamaM dharmyaM susukhaM kartumavyayam || 2 || ashraddadhaanaaH purushhaa dharmasyaasya paraMtapa |apraapya maaM nivartante mRRityusaMsaaravartmani || 3 || mayaa tatamidaM sarvaM jagadavyaktamoortinaa |matsthaani sarvabhootaani na chaahaM teshhvavasthitaH || 4 || na cha matsthaani bhootaani pashya me yogamaishvaram |bhootabhRRinna cha bhootastho mamaatmaa …

Read More »
error: Content is protected !!