Breaking News
Home / Mantras / Ayyappa

Ayyappa

Sri Shastha Bhujangam

1.Shridhaa nanda chinthamani shreenivasam Sada sacchidaananda purna prakasham Udhaaram Sadhaaram Suraadhaara meesham Param jyothi rupam bhaje bhootha naatham 2.Vibhum veda vedaantha vedhyam varishtam Vibhoothi pradam vishrutham brahma nishtam Vibhaaswath prabhaava prabhum pushka leshtam Param jyothi rupam bhaje bhootha naatham 3.Parithraana dhaksham parabrahma soothram Suraschaaru gaathram bhava dhwaantha mithram Param, prema paathram pavithram vichithram Param jyothi rupam bhaje bhootha naatham 4.Paresham …

Read More »

Sri Maha Sathru Angrahashtakam

Sri Devyuvacha:- 1.Bhagwan deva devesa sarvagna tripuranthaka, Prapthe Kali yuge ghore Maha Bhoothai samavruthe. 2,Maha vyadhi Maha vyala ghora raja samavruthe , Duswapna shoka santhapai durvineethai samavruthe. 3.Swa dharma virathe marge pravruthe hrudhi sarvadhaa, Theshaam sidhincha, mukthincha thwam may broohi vrushadwaja. Ishwara uvacha:- – 4.Srunu devi Maha bage sarva kalyani karane, Mashasasthruscha devesi kavacham punya vardhanam. 5.Agnisthamba , jalasthambancha , …

Read More »

Sastha Pancha rathnam

Loka veeram, maha poojyam sarva rakshakaram vibhum, Parvathi hrudayanandam Saasthaaram pranamamyaham., 1 Viprapoojyam viswa vandhyam, Vishnu shambho priyam sutham, Kshipra prasada niratham Saasthaaram pranamamyaham., 2 Matha mathanga gamanam, karunyamrutha pooritham, Sarva vigna haram devam, Saasthaaram pranamamyaham., 3 Asmath kuleshwaram devam, asmath shathru vinasanam, Asmath ishta pradhatharam, Saasthaaram pranamamyaham., 4 Pandyesha vamsa thilakam, kerale keli vigraham, Aartha thranaparam devam, Saasthaaram pranamamyaham., …

Read More »

Sastha Dasakam

Loka Veeram Maha poojyam, Sarava raksha karam Vibhum, Parvathi hrudayanandam, Sastharam pranamamyaham., 1 Vipra poojyam, Viswa Vandhyam, Vishnu Shambho priyam sutham, Kshipra prasada niratham, Sastharam pranamamyaham., 2 Matha mathanga gamanam, Karunyamrutha pooritham, Sarva vigna haram devam, Sastharam pranamamyaham., 3 Asmad kuleshwaram devam, Asmad Shathru vinasanam, Asmad ishta pradha daram, Sastharam pranamamyaham., 4 Pandyesha vamsa thilakam, Kerale Keli vigraham, Artha thrana …

Read More »

Mani Kanta Sthuthi

Bhootha nadha,, Dayambhudhe, Bhuvanadhi Nayaka, Pahi maam, Bhoothalakhila pala, nirmama, Sarma dayaka, Pahi maam., 1 Bhoothi poorna, surendra vanditha, Sadhu rakshaka, pahi maam, Bhoothi bhooshana, bhoori bhavuka, Bhootha sevitha pahi maam., 2 . Aadhi nayaka, veda varnitha, nithya, Nishkala, nirmala, Pahi maam, Modha dayaka, dheena vathsala, Deva vandhitha paduka, Pahi maam., 3 Nadha ranjitha, pada sevaka, Bhaktha pala, krupaalaya, pahi …

Read More »

Maha Sastha Sthuthi

Sithi hayamadeeruhya sancharantham, Sritha jana chinthitha poorane pravrutham, Hithakaramanisam sadhaam mahantham, Sathathamaham Brahadeeswaram prapadhye. 1 Hariharathanu sambhavam supoornam, Suramuni chitha janaischa vandhyamaanam, Varasithama vaaranedrayaanam, Sathathamaham Brahadeeswaram prapadhye. 2 Vanabhuvi mrugaayaam sada charantham, Dhanujaa kulathakarodhya thoru kundam, Kanakamani vichithra bhooshanam tham, Sathathamaham Brahadeeswaram prapadhye. 3 Sarad amala sudhamsu bimba vakthram, Dharani sudhaakara veedhi hothra nethram, Sura tharu suma bhooshidhoru gathram, Sathathamaham …

Read More »

Harivarasanam

Harivarasanam Viswamohanam Haridadhiswaram Aaradhyapadhukam Arivimardhanam Nithyanarthanam Hariharathmajam Devamashraye Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa Saranakirtanam Bakhtamanasam Bharanalolupam Narthanalasam Arunabhasuram Bhoothanayakam Hariharathmajam Devamashraye Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa Pranayasathyakam Praananayakam Pranathakalpakam Suprabhanjitham Pranavamanidram Keerthanapriyam Hariharathmajam Devamashraye Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa Thuragavahanam Sundarananam Varagadhayudham Vedavavarnitham Gurukrupakaram Keerthanapriyam …

Read More »

Dharma Shasthru Ashraya Dwadasam

Parama pavanam, viswa vishrutham, Vara gana pradham, bhaktha palakam Giri guha priyam, nithya nirmalam, Pura harathmajam devamasraye.., 1 Aruna basuram, mohanambaram, Duritha nasanam, Kama dhayakam, Suguna pooritham, Shakthi sevitham, Pura harathmajam devamasraye.., 2 Natha jana priyam, dheena rakshakm, Pathitha pavanam, Dharma tharakamm Madana Sundraram, Keerthana priyam, Pura harathmajam devamasraye.., 3 Kari varasanam, gowravapaham, Arivimardhanam, sishta palakam, Vijaya Bhasuram, papa nasanam, …

Read More »

Dharma Shasthru Ashraya Dasakam

Surasuradhitha Divya padukam, Characharantha sthitha Bhoota nayakam, Virajamana nanamadhi desikam, Varabhayalankrutha panimasraye. 1 Varasanastham . mani kanta mujwalam, Karambhujo patha vibhoothi bhooshanam, Smarayuthakara mudhara vigraham, Smarami SAstharam anadha rakshakam. 2 Smaradhi Sangeetha rasanuvarthanam, Swaraja kolahala divya keerthanm, Dhara dharendropari nithya narthanam, Kiratha moorthim kalaye mahaddhanam. 3 Niramayananda dhaya payonnidhim, Parathparam pavana bhaktha sevadhim, Radhi vichedhana vaidyuthakruthim, Hareesa bhagyathmaja masrayamyaham. 4 …

Read More »

Bhootha natha sthuthi vimsathi

Shivaputhram, maha thejam, shiva karya durandaram, Shivapradham, Shivanandam, Bhoothanatham Namamyaham., 1 Jagat priyam, jagat raksham, jagad Ananda dayakam, Karunabdhim karma daksham, Bhoothanatham namamyaham., 2 Jayadhi Shakthi samsevyam, Kalyana phala dhayakam, Kalyanam, komalangam, Bhoothanatham namamyaham., 3 Jithendriyam jitha krodham jara marana nasanam, Jaminyadhi muni dhyeyyam, Bhoothanatham namyaham., 4 Ganadhyaksham Ganapathim Pankajasana poojitham, Bhavanadhi sura sevyam, Bhoothanatham Namamyaham., 5 Parvathi nandanam Bhaktha …

Read More »
error: Content is protected !!