Ashtakams

Valmiki Krutha Gangashtakam

Matha Shaila sutha sapathni, vasudha srungara haravali, Swargarohana vaijayanthi, bhavatheem bhagiradhee prarthaye, Thwatheere vasathasthwambhu pibathasthwadweecheeshupremgatha, Sthwannamma smaratha sthwadarpitha drusa syanmey sareravyaya., 1 Thwathere tharu kotanthara gatho gange vihange varam, Thwanere narakanthakarini varam mathsye adhava kachapa, Naivanyathra madanda sindhuraghata sanghatta gandaranal, Karathrastha samastha vairi vanitha labdha sthuthir bhoopathi., 2 Uksha pakshi thuraga uraga kopee vaa varano vaa, Varinasyam janana marane klesa …

Read More »

Shadanana ashtakam

  Namoshthu brundaraka brunda vandhya, Padaravindhaya sudhakaraya, Shadananayamitha vikramaya Gouri hrudayananda samudhbhavaya., 1 Namoshtu thubhyam pranatharthi hanthre, Karthre samasthasya mano radhaanam, Dathre radhaanam paradarakasya, Hanthre para chandasura tharakasya., 2 Amoortha moorthaya sahasra moorthaye, Gunaya gunyaya prath paraya, Apara paaraya para paraaya, Namoshthu thubhyam sikhi vahanaya., 3 Namosthu they Brahma vidham varaaya, Digambarayambara samsthithaaya, Hiranya varnaya, hiranya bahave, Namo hiranyaya, hiranya …

Read More »

Kumarashtakam

1.Nijananda roopam, nirmala guna vikasam, Gajanujam, karthikeyam , guham, Prajapathim parvathi prana puthram, Bhaje sada Shanmuka pada pankajam 2.Pranavopadesa prathyaksha guru moorthim, Kirana koti Basakara lavanyam, Saranagatha sadhu jana samrakshakam, Pranamamyaham Kumara charanaravindham. . 3.Bhaktha vathsala prabhum tharakarim, Thaptha kanchana deham , daya samudhram, Sakthi hastham Ahankara asuranthakam., Nithyam vandhe Subramanya pada pangeruham. 4.Karunamrutha varshitha dwishan nethram, Saranagatha Dheena bandhum …

Read More »

Sri Thyagaraja ashtakam

1.Kalyana sougandhika pushpa hara, SAmshobitha kandaaya kaladharaaya, Kalyana sailendra Dhanurdharaya, Sri Thyagarajaya namo nama 2.Mukthendra niladhi surathna rasi, Samshobhi simhasana samsthithaya, Mukthaa kumarakhya mahisthuthaya, Sri Thyagarajaya namo nama 3.Keechanana muchukunda bhoopa, SAmprathanaath bhoothalam agadaaya, Go Chandrasthaaya kumara pithre, Sri Thyagarajaya namo nama 4.Gopthre pasoonaam guru raja bhoopa, Darthresadaya Sri pura Samsthithya, Gupthaswa gathraaya hrudaya bhajaya, Sri Thyagarajaya namo nama 5.Kanthaadhi …

Read More »

Shiva nama malyashtakam

Hey Chandrachooda, madanaththaka soola pane, Sthano gireesa,girijeesa, mahesa shambho, Bhoothesa,bheethi bhaya soodhana mamanadham, Samsara dukha gahana jagadeesha raksha., 1 Hey Parvathi hrudaya vallabha Chandra moule, Bhoothadhipa pramadhanadha gireesachapa, Hey Vamadeva bhava Rudra pinakapane, Samsara dukha gahana Jagadeesha raksha., 2 Hey Neelakanda vrushbhadwaja pancha vakthra, Lokesa seshavalaya pramadhesa sarva, Hey durjate pasupathe girijapathe maam, Samsara dukha gahana Jagadeesha raksha., 3 Hey …

Read More »

Shiva Mangalshtakam

Bhavvaya Chandra choodaya, Nirgunaya gunathmane, Kalakalaya rudhraya Neelagreevaya Mangalam., 1 Mangalam to him who has a blue neck, Vrusha roodaya bheemaya Vyagra charmambaraya cha, Pasunaam pathaye thubhyam Gowrikanthaya Mangalam., 2 Bhasmodhulitha dehaya Vyala yagnopaveethine, Rudrakshamala bhooshaya Vyomakesaya Mangalam., 3 Soorya chandragni nethraya, Nama kailasa vasine, Satchithananda roopaya Pramadhesaya Mangalam., 4 Mrutyunjayaya sambhaya Srushti sthithyantha karine, Tryambakaya susahanthaya Trilokesaya Mangalam., 5 …

Read More »

Parvathi Vallabha Ashtakam

1.Namo bhootha nadham namo deva devam, Nama kala kalam Namo divya thejam, Nama kama asmam, nama santha seelam, Bhaje parvathi vallabham neelakandam. 2.Sada theertha sidham, Sadha bhaktha paksham, Sada shaiva poojyam, Sada shura basmam, Sada dhyana yuktham , sada jnana dalpam, Bhaje parvathi vallabham neelakandam. 3.Smasanam bhayanam maha sthaana vasam, Sareeram gajaanaam sada charma veshtam, Pisacham nisesa sama pasoonaam prathishtam, …

Read More »

Pancha Nadheeswara Ashtakam

1.Mahadeva Bhavakara Neelakanda trilochana , Shiva Sankara sarvathman, Pahi Pancha nadheepathe . 2.Tripuranthaka sarvesa , chandra shekara , dhoorjade , Vamadeva , krathu dwamsin , Raksha Pancha nadhee pathe. 3.Deva deva jagannatha , Parvathi Ramana prabho, Bhoothesa sarva koumare , Raksha Pancha nadhi pathe. 4.Shambho, Pasupathe , Sthano , Gangadhara , mrudavyaya , Nagabharana Viswesa , Raksha Pancha nadhi pathe. …

Read More »

Chidambarashtakam

Brahma mukhamara vanditha lingam, Janma jaraa maranathaka lingam, Karma nivarana koushala lingam, Thanmrudhu pathu Chidambara Lingam., 1 Kalpaka moola prathishitha lingam, Darpaga nasa yudhishtira lingam, Kuprakruthi prakaranthaka lingam, Thanmrudhu pathu Chidambara Lingam., 2 Skanda Ganeswara Kalpitha lingam, Kinnara charana gayaka lingam, Pannaga bhooshana pavaka lingam, Thanmrudhu pathu Chidambara Lingam., 3 Samba sadashiva Sankara lingam, Kamya vara pradha komala lingam, Samya …

Read More »

Ganesha ashtakam2

Yatho anantha shakthir anathascha jeeva, Yatho nirgunadha aprameyaa gunasthe, Yatho bhathi saravam tridha bedha binnam, Sada tham Ganesam namamo bhajama., 1 Yathaschaviraseej jagath sarvametha, Thadhabjasano viswgo viswagoptha, Thandendradhayo deva sanga manushya, Sada tham Ganesam namamo bhajama., 2 Yatho vahni bhanu bhavo bhoor jalam cha, Yatha sagaraschandrama vyoma vayu, Yatha sthavara jangama vruksha sangha, Sada tham Ganesam namamo bhajama., 3 Yatho …

Read More »
error: Content is protected !!