Ashtakams

Sitala ashtakam

Asya sri Sitala stotrasya Mahadeva rishi, Anushtup Chanda, Sitala devatha, Lakshmir Bheejam, Bhavani Shakthi, sarva visphotaka nivruthaye jape Viniyoga: Ishwara Uvacha: Vandeham Sitalam devim rasabhastham digambaraam, Marjani kalaso petham soorpalankrutha masthakam., 1 Vandeham Sitalam devim, sarva roga bhayapaham, Yamasadhya nivarthatha visphotaka bhayam mahath., 2 Sitale Sitale chethi yo brooyath daha peeditha, Visphotaka bhayam goram kshipram thasya pranasyathi., 3 Yasthwa udhaka …

Read More »

Saraswathi Ashtakam from Padma purana

1.Idhameva Maharaja prushtavamsthe Pithamaha, BHeeshmam dharma vidhaam Sreshtam Dharmaputhro Yudhishtra. 2.Pithamaha Maha pragna, SArva sastra Visharada , Saraswathi sthvam punyam guruna yath krutham puraa 3.THadaham srothum ichami , broohi may stotra muthamam, Saraswaythi mayam drushtwa, Veena pusthaka Dharinim, 4.Hamsa vaha samayuktho , vidhya dhana kari mama, Pradhamam Bharathi nama , dwitheeyam cha Saraswathi. 5.Tritheeyam SArada Devi , chathurtham Hamsa Vahini, …

Read More »

Saraswathi Ashtakam2

Amba, thwadeya pada pankaja pamsu lesa, Sambanda banduratharaa rasana thwadheeyam, Sambhayudhadhipadamapya amruthathi ramyam, Nimbhayathe kimutha bhouma padani thasya., 1 Matha, sthwadheya karunamrutha poorna drushti, Pathakwachidwidhi vasan manuje na cheth syath, Kaa thasya ghora api dhabhyavaaharanidhra, Bheethyadhikeshu sama bhavamupeyivalsu., 2 Vani rema giri suthethi cha roopa bhedai, Kshoni jusham vividha mangala maadha dhasi, Naneeyaseem thava vibhuthimaho vivekthum, Ksheenibhavathyakruthakopi vacha prapancha? 3 …

Read More »

Mahalakshmi ashtakam

Stotram Namosthesthu Maha Maye, Sree peede, sura poojithe, Sanka, chakra, Gadha hasthe, Maha Lakshmi Namosthuthe., 1 Namasthe garudarude, Kolasura bhayam kari, Sarva papa hare, devi, Maha Lakshmi Namosthuthe., 2 Sarvagne Sarva varadhe, Sarva dushta Bhayam karee, Sarva dukha hare, devi, Maha Lakshmi Namosthuthe., 3 . Sidhi budhi pradhe devi, Bhakthi mukthi pradayinee, Manthra moorthe, sada devi, Maha Lakshmi Namosthuthe., 4 …

Read More »

Jaya Madhrashtakam

Eka vasthre shiki jwala shike shubhe, Vama roope kapala dahane, sarvaabharana bhooshithe., 1 Kroora damshtre, raktha malye, ashta dasa bhuja kare, Mangale, kaarane, maathe, mathar bale, rakshake,., 2 Kunkuma priye guna vaasine, kula vrudhi kaarane, sriye, Soola damarukam chaiva kapala pasa dharine.., 3 Omkara roopine, sakthi vara roope varaaye, Sukhasane Chamunde, sundari yogadheeswari.., 4 Simha vahana priye, devi, Shyama varne …

Read More »

Durga Ashtakam

Karthyayaini, Mahamaye, Gadga bana dhaurdhare, Gadga dharinee chandi, Sri Durga Devi namosthuthe., 1 Vasudeva suthe, kali, Vasu deva sahodhari, Vasundhara sriye nandhe, Sri Durga Devi namosthuthe., 2 Yoga nidhre, maha nidhre, Yoga maye, maaheswari, Yoga sidhikari shudhe, Sri Durga Devi namosthuthe., 3 Sankha chakra gada pane, Sarnga jyayatha bahave, Peethmbara dhare, dhanye, Sri Durga Devi namosthuthe., 4 Rik Yajur sama …

Read More »

Bhagawathy ashtakam

Namosthuthe Saraswathi thri soola Chakra dharini, Sithambaravruhe, shubhe, mrugendra peeda samsthithe, Suvarna bandhuradhare suthdallaree siroruhe, Suvarna padma bhooshithe, namosthu they maheswari., 1 Pithamahadhibhirnnathe swakanthi luptha chandrabhe, Sarathna malaayavruthe, bhavbdhi kashta haarini, Thamala hastha mandithe thamala bhala shobhithe, Girama gochare yile, namosthuthe Maheswari., 2 Swa bhaktha vathsale , anaghe, sadabha vargha bhogahdhe, Daridhra dukha harini, triloka sankareswaree, Bhavani bheema Ambike , …

Read More »

Kalidasa Krutha Gangashtakam

Namosthesthu Gange thwadangaprasangad, Bhujangasthuranga kuranga plavanga, Anangari ranga sasanga shivango, Bhujangadhipangi kruthango bhavanthi., 1 Namo jahnu kanye na manye thwadhanyer, Nissargendhu chinnadhibhir loka barthu Athoham, nathoham sada gowra thoye, Vasishtadhibirgheeyamanabhidaye., 2 Thwaddhama jjanal sajjano durjano va, Vimanai samana samanair himane, Samaayathi thasmin purarathi loke, Pura dhwara samruddha dig pala loke., 3 Swaravasa dhamboli dhambhobhi rambha, Pareerambha sambhavana dheera chetha, Samakamkshathe …

Read More »

Ananda Theertha Krutha Gangashtakam

Yadha vedhi thava theeram patahakee naithi gange, Thadavadhi mala jalairnava muktha kalou syath, Thava jalakanika kaalam papinaam papasudhyai, Pathitha parama dheenamsthwamhi pasi prapannan., 1 Thava Shiva jala lesam vayu neetham samethya, Sapadi nirayajaalam sunyathamethi gange, Samalagiri samooha prasphutanthi prachanda, Sthvayi sakhi visatham na papa sankha kutha syath., 2 Thava shiva jala jaalam nisrutham yarhi gange, Sakala Bhuvana jalam puthabhootham thatha …

Read More »

Yamunashtakam

Murari kaya kalima lalama vari dharini, Thrunikrutha vishtapaa triloka soka harini, Manonukoola koola kunja punja dhootha durmatha, Dunothu may mano malam kalinda nandini sada., 1 Malapahari varipoora bhoorimandithamrutha, Bhrusam prapathaka prapanchanadhipanditha nisa, Sunanda nandananga sanga raga ranjitha hitha, Dunothu may mano malam kalinda nandini sada., 2 Lasatharanga sanga dhootha bhootha jatha pathaka, Naveena madhuri dhureena bhaktha chatha chathaka, Thatantha vasa …

Read More »
error: Content is protected !!