Ashtakams

Panduranga ashtakam

Maha Yoga Peete thate Bheema Radhya, Varam Pundarikay Dathum Muneendrai, Samagathya thishtanthamanandakandam Parabrahma lingam baje pandurangam., 1 Thatidhwsasam Neelameghavabhasam, Rama mandiramm sundraram chith prakasam, Varam thwishtakayam samanyasthapadam, Parabrahma lingam baje pandurangam., 2 Pramanam bhavabhdhoridam maamakaanaam, Nithambha karabhyam drutho yena thasmath, Vidhaurvasathyai drutho nabhi kesa, Parabrahma lingam baje pandurangam., 3 Sphurath kousthubhalankritham kanda dese, Sriya jushta keyurakam Srinivasam, Shivam Shantha meedyam, …

Read More »

Kamashikashtakam

1.Srutheenaam utharam bhagam Vega vathyascha dakshinam, Kamad adivasan jeeyath Kaschid Adbhutha Kesari 2.Thapane indhwagni nayana Thapaan apachinothu na, Thapaneeyas rahasyanaam sara Kama shikhaa hari. 3.Akantam aadhi purusham, kanteeravam upari kutitha aaraathim, Vegopa kanda sangath vimuktha Vaikunta bahumathim upase. 4.Bandhum akhilasya jantho , bandhura paryanga bandha ramaneeyam, Vishama vilochana meede , Vegavathi pulina kelee Narasimham. 5.Swa sthaaneshu marud ganaan niyamayan swadheena …

Read More »

Kaivalyashtakam

Madhuram Madhurebhyopi, Mangalebhyopi Mangalam, Pavanam pavenebhoyobi, Harair nama Kevalam., 1 Aabrhamasthambha paryantham, Sarva maaya mayam Jagath, Sathyam sathyam puna sathyam, Harair nama Kevalam., 2 Sa guru sa pitha chapi, Sa matha bandhavopi sa, Shikshayecheth sada smathu, Harair nama Kevalam., 3 Niswase na hi viswasa, Kadha rudho bhavishyathi, Keerthaneeyamatho balyayaddhare, Harair nama Kevalam., 4 Hari sada vasethathra, Yathra bhagwatha jana, Gayanthi …

Read More »

Govindashtakam

Sathyam jnanam anantham nithyamanakasam paramakasam, Goshta prangana ringana lolam anayasam paramayasam, Maya kalpitha nanakara manakaram bhuvanakaram, Kshmama nadha manadham, pranamatha govindam paramanandham., 1 Mruth sanamathsihethi yasodha thadana shaisava sam thrasam, Vyadhitha vakthralokitha lokaloka chathurdasa lokaleem, Loka thrayapura moola sthambham, lokalokamanalokam, Lokesam paramesam, pranamatha govindam paramanandham., 2 Trivishta paripuveeragnam, kshithi bharagnam, bhava rogagnam, Kaivalyam nava neethaa haara manaahaaram bhuvanaharam, Vaimalya sphuta …

Read More »

Dheena bandhu ashtakam

agdhudhedhi chathurmukhaadhyam, Yasminnavasthitha masesha masesha mole, Yathopayathiu vilayam cha samasthamanthe, Drughocharobhavathi medhya sa Dheena bhandu., 1 Chakram sahasra kara charu kararavindhe, Gurveegadha dhara varscha vibhathiyasya, Paksheendra prushta pariropari pada padmo, Drughocharobhavathi medhya sa Dheena bhandu., 2 Yonodhyatho vasumathi salile nimagna, Nagnascha pandava vadhoo sthagithadhukoolai, Samochitho jala charendra mukhath karrendro, Drughocharobhavathi medhya sa Dheena bhandu., 3 Yasyardhra drushtivasathasthu suraa samrudhim, Kope …

Read More »

Dhainyashtakam

1.Sri Krishna Gokuladheesa , nanda gopa thanuthbhava , Yasoda Garbha samoothbhava , mayi dheene krupam kuru. 2.Vrujananda, vrujavasa , Vruja sthree hrudhya sthitha, Vruja leela krutha nithyam mayi dheene krupam kuru 3.Sri Bhagwatha bhavartha rasathman Rasikathmaka, Nama leela vilasartham , mayi dheene krupaam kuru. 4.Yasoda hrudayananda vihithangana ringana, Alkavrutha vakthrabja , mayi dheene krupaam kuru . 5.Viraharthi vruthasthathma, anguna Ghana …

Read More »

Vyasa’s Bhagwathi ashtakam

1.Jaya bhagawathi devi namo varade, Jaya papa vinasini bahu baladhe, Jaya Shumha Nishumba kapala dhare, Pranamami thu devi nararthi hare Jaya Chandra divakara nethra dare, Jaya pavaka Bhooshitha vakthra vare, Jaya Bhairava deha neeli na pare, Jaya anthaka daithya visosha hare Jaya mahisha vimardhini soola kare, Jaya loka samastha papa hare, Jaya devi pithamaha Vishnu nuthe Jaya Bhaskara chakra chiro …

Read More »

Varahi anugrahashtam

Matha jagatdrachana natake suthra dhara, Sadroopamakalyithum paramarthatho yam, Eesopyameeswara padam sampaithi thadruk, Konyasthavam kimiva thavaka madha dathu., 1 Anyone be capable to write a poem praising you? Namani kinthu granatha sthava loka thunde, Nadambaram sprusathi danda dharasya dhanda, Thallesa langitha bhavambu nidheeya thoyam, Thannama samsmrutheriyam na puna sthuthisthe., 2 Twachinda nadarasamulla sada prameya, Nandhodayath samuditha sphuta roma harsha, Mathar namami …

Read More »

Tripura Sundari Ashtakam

Kadambha vana charineen, muni kadambha kadambhineem, Nidhambha jitha bhoodaram sura nithambhini sevitham, Navamburuha lochanam abhinavambhudha shyamalam, Trilochana kudumbhineem tripurasundarim asraye., 1 Kadambha vana vasineem kanaka vallaki dharineem, Maharhamani harineem mukha samullasa dwarineem, Daya vibhava karineem,visadha lochineem charineem, Trilochana kudumbhineem tripurasundarim asraye., 2 Kadambha vanashalaya kuchbarollasanmalaya, Kuchopamithashailaya gurukrupalasad velaya, Madarunakapolaya madhura geetha vachalaya, Kayapi gana leelaya kavachiha vayam leelaya 3 Kadambha …

Read More »

Tarashtakam

1.Mathar neela Saraswathi pranamatham Soubhagya sampath pradhe, Prathyaa leeda pada sthithe shiva hrudhi smerana nambhoruhe, Phullendheevara lochana thraya yuthe karthree kapalothphale, Gadganjaadha dhathee thwameva saranam , Thwaam easwareem asraye. 2.Vachameeswari , bhaktha kalpa lathike , sarvartha sidhi pradhe, Gadhya praakrutha padhya Jatha rachanaa sarvaswa sidhi pradhe, Neelendhivara lochana thraya yuthe , Karunya varanidhe, Souubhagya amrutha varshanena kkrupayaa sincha thwamasma drusam. …

Read More »
error: Content is protected !!