Breaking News
Home / Ashtakams

Ashtakams

Sri Sabari Girisha Ashtakam in English

॥ śrī śabarigirīśāṣṭakam ॥yajana supūjita yōgivarārcita yāduvināśaka yōgatanōyativara kalpita yantrakr̥tāsana yakṣavarārpita puṣpatanō |yamaniyamāsana yōgihr̥dāsana pāpanivāraṇa kālatanōjaya jaya hē śabarīgiri mandira sundara pālaya māmaniśam || 1 || makara mahōtsava maṅgaladāyaka bhūtagaṇāvr̥ta dēvatanōmadhuripu manmathamāraka mānita dīkṣitamānasa mānyatanō |madagajasēvita mañjula nādaka vādya sughōṣita mōdatanōjaya jaya hē śabarīgiri mandira sundara pālaya māmaniśam || 2 || jaya jaya hē śabarīgirināyaka sādhaya cintitamiṣṭatanōkalivaradōttama kōmala kuntala kañjasumāvalikānta …

Read More »

Rudrashtakam – Namami Shamishan Nirvana Rupam

Namaam-Iisham-Iishaana Nirvaanna-RuupamVibhum Vyaapakam Brahma-Veda-Svaruupam |Nijam Nirgunnam Nirvikalpam NiriihamCidaakaasham-Aakaasha-Vaasam Bhaje-[A]ham ||1|| Niraakaaram-Ongkara-Muulam TuriiyamGiraa-Jnyaana-Go-[A]tiitam-Iisham Giriisham |Karaalam Mahaakaala-Kaalam KrpaalamGunna-[A]agaara-Samsaara-Paaram Nato-[A]ham ||2|| Tussaara-Adri-Samkaasha-Gauram GabhiramMano-Bhuuta-Kotti-Prabhaa-Shrii Shariiram |Sphuran-Mauli-Kallolinii Caaru-GanggaaLasad-Bhaala-Baale[a-I]ndu Kanntthe Bhujanggaa ||3|| Calat-Kunnddalam Bhruu-Sunetram VishaalamPrasanna-[A]ananam Niila-Kannttham Dayaalam |Mrga-Adhiisha-Carma-Ambaram Munndda-MaalamPriyam Shangkaram Sarva-Naatham Bhajaami ||4| Pracannddam Prakrssttam Pragalbham Pare[a-Ii]shamAkhannddam Ajam Bhaanu-Kotti-Prakaasham |Tryah-Shuula-Nirmuulanam Shuula-PaannimBhaje[a-A]ham Bhavaanii-Patim Bhaava-Gamyam ||5|| Kalaatiita-Kalyaanna Kalpa-Anta-KaariiSadaa Sajjana-[A]ananda-Daataa Pura-Arii |Cid-Aananda-Samdoha Moha-ApahaariiPrasiida Prasiida Prabho Manmatha-Arii ||6|| Na Yaavad …

Read More »

Sri Krishnashtakam II

Bhaje vrajaika mandanam, samastha papa khandanam, Swabhaktha chitha ranjanam, sadaiva nanda nandanam, Supincha gucha masthakam, sunada venu hasthakam, Ananga raga sagaram, Namami Krishna sagaram., 1 Manoja garva mochanam vishala lola lochanam, Vidhootha gopa sochanam namami padma lochanam, Kararavindha bhoodaram smithavaloka sundraram, Mahendra mana daranam, Namami Krishna varanam., 2 Kadhambha soonu kundalam sucharu ganda mandalam, Vrajanganaika vallabham namami Krishna durlabham. Yasodhata …

Read More »

Sri Krishnashtakam

Sriyaslishto Vishnu sthira chara gurur veda vishayo, Dhiyaam sakshee shudho harira sura hanthabja nayana, Gadhee Shankhee Chakreevimala vana mali sthira ruchi, Saranyo lokeso mama bhavathu krushnokshi vishaya., 1 Yatha sarvam jatham viyadhanila mukhyam jagadhidham, Sthithou nissesham yovathi nija sukhamsena madhuhaa, Laye sarvam swasmin harathi kalayaa yasthu savibhu, Saranyo lokeso mama bhavathu krushnokshi vishaya., 2 Asoonayamyadhou yani Niyama mukhyai sookaranai, Nirudhyedham …

Read More »

Radhakrishnashtakam

Chathur mukhadhi samsthutham, samastha sthvathonutham, Halaudhadhi sayutham, namami radhikadhipam., 1 Bhakadhi daithya kalakam, sagopagopipalakam, Manoharasi thalakam, namami Radhikadhipam., 2 Surendra garva banjanam, virinchi moha banjanam, Vrujanga nanu ranjanam, namami Radhikadhipam., 3 Mayura pincha mandanam, gajendra danda gandanam, Nrusamsa kamsa dandanam, namami Radhikadhipam., 4 Pradatha vipradarakam, sudhamadhama karakam, Suradrumapaharakam, namami Radhikadhipam., 5 Dananjaya jayapaham, maha chamookshayavaham, Pithamahavyadhapaham, namami Radhikadhipam., 6 Muneendra …

Read More »

Prathama Kunja Vihari Ashtakam

Indra neela mani manjula varna, Phulla neepa kusumanchitha karna, Krishna labhir krusorasiharee, Sundaro jayathi kunja vihari., 1 Radhika vadana chandra chakora, Sarva vallava vadhoo dhrithi chora, Charcharee chathura thanuchitha charee, Charutho Jayathi kunja vihari., 2 Sarvadh praditha koulaka parva, Dhwamsanena hrutha vasava garva, Goshta rakshana kruthe giridhari, Leelaya jayathi kunja vihari., 3 Ragha mandala vibhooshitha vamsee, Vibhramena madanothsava samsee, Sthuyamana …

Read More »

Dwitheeya Kunja Vihari Ashtakam

Avirathara rathi bandhu smera bandhra sri, Kabalitha iva radhapanga bangee tharangai, Mudhitha vadana chandra chandrika peeda dhari, Mudhira madhra kanthir bhathi Kunje vihari., 1 Thatha sushira ghanaanaam nadha manadha bhaajaam, Janayathi tharuneenaam mandale mandithaanaam, Thata bhuvi nata raja kreedaya bhanu puthryaa, Vidhatha thula chareer bhathi kunje vihari., 2 Shikhi nigalitha shadje Kokile panchamadye, Swayamapi nava vamsyoddhamayam grama mukhyam, Drutha mruga …

Read More »

Venkatesa Ashtakam

1.Venkatesho , Vasudeva, pradhyumno , amitha Vikrama, Sankarshano anirudhascha Seshadri patireva cha. 2.Janardhana , padmanabho , venkatachala vasana, Srushti Kartha , jagannatho, Madhavo, Bhaktha vathsala. 3.Govindo , gopathi , Krishna , Kesavo , Garuda dwaja, Varaho, Vamanaschaiva , Narayana , Adhokshaja 4.Sridara , pundarikaksha , sarva deva sthutho hari, Sri Narasimho , maha Simha, suthrakara purathana. 5.Ramanatho mahi bhartha, bhoodhara …

Read More »

Shivaramashtakam

Hare shiva rama sakhe prabho, Trividha thapa nivarana hey Vibho, Aaja janeswara yadava pahi maam, Shiva hare vijayam kuru may varam., 1 Kamala lochana Rama Dayanidhe, Hara Guro gaja rakshaka go pathe, Shiva thano bhava Shankara Pahi maam, Shiva hare vijayam kuru may varam., 2 Suja ranjana mangala mandiram, Bhajathi they purusha param padam, Bhavathi thasya Sukham paramadhbutham, Shiva hare …

Read More »

Ramapathyashtakam

Jagadhadhi manadhi majam puroosham, Saradhambhara thulya thanum vithanum, Drutha kunja radhanga gadham vigadham, Pranamami Remadhipadhim tham aham., 1 Kamalanana kanja ratham viratham, Hrudhi yogi janai kulitham lalitham, Kujanai sujanairlabham sulabham, Pranamami Remadhipadhim tham aham., 2 Muni vrunda hrudhistha padam supadham, Nikhiladwara bhaga bhujam subhujam, Hrutha vasa va mukhya madham, viimadham, Pranamami Remadhipadhim tham aham., 3 Hrutha dhanava druptha balam subalam, …

Read More »
error: Content is protected !!