Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Brahmanda Mohanakhyam Durga Kavacham

Brahmanda Mohanakhyam Durga Kavacham

Image result for bhuvaneswari devi

 

Narada Uvacha
Bhagawan Sarva Dharmagna, Sarva Jnana Visarada,
Brahmanda mohanam Nama prakruthe Kavachama Vada., 1

Narayana Uvacha:
Srunu Vakshyami, hey Vathsa, Kavacham cha sudhurlabham,
Sri Krishnenaiva Kadhitham Brahmane puraa., 2

Brahmana kadhitham poorvam Dharmaya Jahnavi thate,
Dharmena datham mahyam cha krupaya Pushkare pura., 3

Tripurarischa yadhruthwa Jaghana tripuram puraa,
Mumocha dhaathaa Yadhruthwa Madhu Kaidabhayo bhayam., 4

Jaghana rakthabheejam tham yadhruthwa Bhadra kalikaa,
Yadhruthwa hi mahendrascha samprapa kamalalayam., 5

Yadhruthwa cha Mahakala, Chiranjevi cha Dharmika,
Yadhruthwa cha Maha jnani Nandi sananda poorvakam., 6

Yadhruthwa cha Maha Yodha Bana Shathru Bhayankara,
Yadhruthwa Shiva thulyascha Durvasa Jnaninaam vara., 7

Om Durgethi chathurthyantha swahaantho may siro aavathu,
Manthra shadaksharo ayam cha bhakthaanam kalpa padhapa., 8

Vicharo nasthi, vedeshu grahane asya manor mune,
Manthra Grahana mathrena Vishnu thulyo bhaven nare., 9

May Vakthra sadaa pathu Om Durgaya namonthaka,
Om Durge Raksha ithi cha kandam pathu sada mama., 1

0

Om Hreem Sreem ithi manthroyam skantham pathu niranthara,
Hreem Sreem Kleem ithi prushtam cha pathu may sarvatha sadaa., 11

Hreem may Vaksha sthalam pathu, Hastham Srim ithi santhatham,
Iym Sreem Hreem pathu Sarvangam Swapne Jagarane thadha., 12

Prachyam may prakruthi pathu, pathu vahnow cha chandika,
Dakshine Bhadara Kali cha, Nairythyam cha Maheswari., 13

Varunyam pathu Vaarahi, Vayavyam Sarva mangala,
Uthare Vaishnavi pathu Thada eesanyam Shiva Priya., 14

Jala, sthale cha anthareekshe pathu maam Jagadambika,
Ithi they kaditham vathsa kavacham cha sudurlabham., 15

Yasmai kasmai na dhatavyam pravakthavyam na kasyachith,
Gurm abyarcha vidhi vath vastharalankara chandanai., 16

Kavachama dharayadyesthu sopi Vishnur na samsaya,
Snane cha sarva theerthaanaam Prathvyasca pradakshine., 17

Yath phalam labhathe loka, thadheh dharanaan mune,
Pancha laksha jape nava sidha methad bhave dhruvam., 18

Loke cha sidha kavacho nava seedhathi sankate,
Na thasya mruthyur bhavathi jale Vahnou vishe jware., 19

Jeevan muktho bhaveth sopi sarva sidhi ravapnuyath,
Yadhi swasidha kavacho Vishnu thulyo Bhaveth dhruva., 20

Ithi Brahma vaivartha purane, prakruthi khande,
Brahmanda Mohanakhyam Durga Kavacham

error: Content is protected !!