Breaking News
Home / Mantras / Upanishat / BILVA UPANISHAT

BILVA UPANISHAT

bilvopaniShat bilvopaniShat
atha vAmadeva parameshvara sriShTi-sthiti-layakAraNam-umA-sahita svashirasA
praNamyeti hovAcha | adhIhi bhagavan sarvavidyA sarva-rahasya-variShThA sadA
sadbhi pUjyamAnA nigUDhAm | kayA cha pUjayA sarvapApa vyapohya parAtpara
shiva-sAyujyam-Apnoti | kenaikena vastunA mukto bhavati | ta hovAcha bhagavAn
sadAshiva |
na vaktavyam na vaktavya na vaktavya kadAchana |
mat-svarUpas-tvayaM gyeyo bilvavrikSho vidhAnata || 1 ||
ekena bilvapatreNa satuShTo~smi mahAmune |
iti bruvanta parameshvaram punah praNamyeti hovAcha || 2 ||
bhagavan sarvalokesha satya-gyAnAdi-lakShaNa |
katha pUjA prakartavyA tA vadasva dayAnidhe || 3 ||
iti puna prucChanta vAmadevam-Alingyeti hovAcha || 4 ||
buddhimAstvamiti gyAtvA vakShyAmi munisattama |
mama priyeNa bilvena tva kuruShva madarchanam || 5 ||
dravyANAm-uttamair-loke mama pUjAvidhou tava |
patra-puShpAkShatair-divyair-bilvapatrai samarchaya || 6 ||
bilvapatra vinA pUjA vyarthA bhavati sarvadA |
mama rUpamiti gyeya sarvarUpa tadeva hi || 7 ||
prAtah snAtvA vidhAnena sandhyAkarma samApya cha |
bhUti-rudrAkSha-bharaNa udIchIm disham-Ashrayet || 8 ||
sadyojAtAdibhir-mantrair-namaskrutya punah punah |
pradakShiNa-traya krutvA shivarUpamiti sphuTam || 9 ||
devIm dhyAyet-tathA vrikShe viShNurUpa cha sarvadA |
brahmarUpa cha vigyeya sarvarUpa vibhAvayet || 1

0 ||
vAma-dakShiNa-madhyastha brahma-viShNu-shivAtmakam |
indrAdayashcha yakShAntA vrintabhAge vyavasthitA || 11 ||
priShThabhAge amrita yasmAd-archayen-mama tuShTaye |
uttAna-bilva-patram cha ya kuryAnmama mastake || 12 ||
mama sAyujyam-Apnoti nAtra kAryA vichAraNA |
trimUrtis-triguNa bailvam-agnirUpa tathaiva cha |
brahmarUpa kalArUpa vedarUpam mahAmune || 13 ||
purAtano~ha puruSho~hamIsho hiraNmayo~ha shivarUpam-asmi |
sabilvarUpa saguNAtmarUpa trimUrtirUpa shivarUpam-asmi || 14 ||
pRuShThabhAge amrita nyasta devair-brahmAdibhi purA |
uttAna-bilva-patreNa pUjayet sarva-siddhaye || 15 ||
tasmAt sarva-prayatnena bilvapatrai sadArchaya |
bilvapatra vinA vastu nAsti kichittavAnagha || 16 ||
tasmAt sarva-prayatnena bilvapatrai sadArchaya |
uttAna-patrapUjA cha ya kuryAnmama mastake || 17 ||
iha loke akhila soukhya prApnotyante pure mama |
tiShThatyeva mahAvIra punarjanma vivarjita || 18 ||
sodakair-bilva-patraishcha yah kuryAnmama pUjanam |
mama sAnnidhyam-Apnoti pramathai saha modate || 19 ||
satya satya puna satyam-uddhRutya bhujamuchyate |
bilva-pUjanato loke matpUjAyA parA na hi || 20 ||
trisuparNai triRuchA rUpa trisuparNa trayImayam |
triguNa tri-jaganmUrti-traya shaktitraya tridRuk || 21 ||
kAlatraya cha savanatraya lingatraya tripAt |
tejas-traya-makArokAramakAra-praNavAtmakam || 21 ||
deveShu brAhmaNo~ha hi trisuparNa-mayAchitam |
mahya vai brAhmaNAyeda mayA vigyaptakAmikam || 22 ||
dadyAd-brahma-bhrUNa-vIrahatyAyAshchAn-yapAtakai |
mukto akhaNDAnandabodho brahmabhUyAya kalpate || 23 ||
trisuparNopaniShad paThanAt-pankti-pAvana |
bodhako hyA sahasrAdvai pankti pAvayate dhruvam || 24 ||
trisuparNa-shrutir-hyeShA niShkrutou tridale ratA |
shraddhasva vidvannAdyam taditi vedAnushAsanam || 25 ||
akhanDAnanda-sabodhamayo yasmAdaha mune |
vinyastAmRuta-bhAgena suparNenAvakuNThaya || 26 ||
amrita mokShavAchantu tenAsmad-avakunThanAt |
prApyete bhogamokShou hi sthityante madanugrahAt || 27 ||
uttAna-bhAgaparNena mUrdhni me nyubjamarpayet |
mokShe amritAvakunTho~ha bhaveya tava kAmadhuk || 28 ||
yena kena prakAreNa bilvakenApi mA yaja |
tIrtha-dAna-tapo-yoga-svAdhyAyA naiva tatsamA || 29 ||
bilva vidhAnata sthApya vardhayitvA cha taddalai |
ya pUjayati mA bhaktyA so ahameva na samshaya || 30 ||
ya etadadhIte brahmahA~brahmahA bhavati| svarNasteyyasteyI bhavati |
surApAyyapAyI bhavati | guruvadhU-gAmyagAmI bhavati | mahA-pAtakopapAtakebhya pUto bhavati | na cha punarAvartate | na cha punarAvartate | na
cha purAvartate | om satyam ||
|| iti bivopaniShat samAptA ||

error: Content is protected !!