Breaking News
Home / Mantras / Ayyappa / Bhootha natha dasakam

Bhootha natha dasakam

Image result for ayyappa swamy

Pandya Bhoopatheendra poorva punya mohanaa kruthe,
Panditharchithangri pundareeka paavanaa kruthe,
Poorna chandra thunda vethra danda veerya varidhe,
Poorna pushkala sametha Bhootha nadha Pahi maam., 1

Aadhi shankarachyutha priyathma sambhava prabho,
Aadhi bhootha nadha sadhu bhaktha chinditha pradha,
Bhoothi bhoosha Veda gosha parithosha saswatha,
Poorna pushkala sametha Bhootha nadha Pahi maam., 2

Pancha bana koti komalakruthe, krupa nidhe,
Pancha gavya payasanna panakaadhi modhaka,
Pancha bhootha sanchaya prapancha bhootha palaka,
Poorna pushkala sametha Bhootha nadha Pahi maam., 3

Chandra Surya veethi hothra nethra nethra mohana,
Sandhra Sundara smithardhra kesareendra vahana,
Indra vandhaneya pada, sadu vrunda jeevana,
Poorna pushkala sametha Bhootha nadha Pahi maam., 4

Veera bahu varnaneeya veerya sourya varidhe,
Varijasanadhi deva vandhya sunarakruthe,
Varanendra vaji simha vaha bhaktha sevadhe,
Poorna pushkala sametha Bhootha nadha Pahi maam., 5

Athyudhaara bhaktha chitha ranga narthana prabho,
Nithya shuddha nirmalaadwitheeya dharma paalaka,
Sathya roopa, mukthi roopa, Sarva devathathmaka,
Poorna pushkala sametha Bhootha nadha Pahi maam., 6

Samagana lola santhi sheela Dharma palaka,
Soma sundarasya sadhu poojaneeya paduka,
Sama dhana bhedha danda , sasthra neethi bhodhaka,
Poorna pushkala sametha Bhootha nadha Pahi maam., 7

Suprasanna deva deva, sad gathi pradhayaka,
Chith prakasa, dharma pala, sarva bhootha nayaka,
Suprasidha pancha shaila sanniketha narthaka,
Poorna pushkala sametha Bhootha nadha Pahi maam., 8

Soola chapa Bana Gadga Vajra Shakthi Shobhitha,
Bala soorya koti basuranga Bhootha sevitha,
Kala chakra sampruvarthi kalpana samanvitha,
Poorna pushkala sametha Bhootha nadha Pahi maam., 9

Adbuthathma bodha sath sanathanopadesaka,
Budh budho pamaprapancha vibhrama prakasaka,
Sapradha pragalbachith, prakasa divya desika,
Poorna pushkala sametha Bhootha nadha Pahi maam., 1

0

error: Content is protected !!