Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Bhavani Kavacham

Bhavani Kavacham

Sankalpam
Asya Sri Bhavani kavacha maha manthrasya Bhagwan Maha devo rishi, Aadhyaa Shakthi, Bhavani Devatha
Sreem Bheejam, Hreem Shakthi, Kleem Keelakam, Mama samastha kaaman sidhyarthe jape viniyoga

Kavacham
1.Bhavani may Sira pathu, Lalatam Panchami Thadhaa,
Nethre Kama pradha pathu mukham Bhuvana Sundari.

2.Nasikaam Narasimhi cha jihwam Jwalamukhi thadha,
Smruthi roopa Jagad dhatri Karou, Hrud Bindu vasini.

3.Udharam moha damanee, Kundali Nabhi mandale,
Parswa prushta katee guhyam guhyasthana nivasini.

4.Ooru Jange thada saiva sarva vigna vinasini,
Raksha raksha maha maye Padme, Padmalaye, Shive.

5.Vanchitham poorayithriyasu Bhavani pathu sarvatha,
Ya idham kavacham devya vijanadhi sa manthra vid.

6.Raja dware, Smasane, Bhootha pretha upacharake,
Bandane cha Maha dukhe Bhaye, Shathru sangame,

7. Smaranth kavachasyasya labha sarvathra jayathe,
Prayogam upacharam cha bhavanya karthu michathi.

8.Kavacham prapadedadhou thada sidhi mavapnuyath,
Poorja pathre likhithwa thu Kavacham yasthu darayeth.

9.Dehe cha yathra kuthrarapi sarva sidhir bhaveth dhruvam,
Sasthrasthrebhyo bhayam naiva bhoothathibhyo bhayam na hi.

1

0.Gurubhakthim samasadhya Bhavanyaa sthavanam Guru,
Sahasranama padana kavacham prathamam Guru

11.Nandhine kaditham Devi thavagre cha prakasitham,
Sankatha jayathe devi nanyadha Giri Nandhini.

12.Idham kavacham jnathwa Bhavanya sthouthi yo nara,
Kalpakotti sathenabhi nab ha veth sidhi dhayini.

error: Content is protected !!