Breaking News
Home / Mantras / Bharata Savithri stotram

Bharata Savithri stotram

This stotram sung by veda vyasa Maharshi.

Mata pitra sahsrani putra dara satanica
Samsare svanubhutani yanti yasyanti chapare 1

Harsha sthana sahasrani bhaya sthana satani cha
Divase divase moodam avisanti na panditam 2

Urdhva bahur viraumyesha na cha kascid srunoti may
Dharmad arthascha kamasca sa dharma kim na sevyate 3

Na jatu kaman na bhayan na lobbhad
Dharmam tyaje jjivitasyapi hetho
Nityo dharmah sukha dukhe tvanitye
Jivo nityo heturasya tvanitye., 4

Phala Sruthi
Imaam bhaarata saavitriim praatah utthaaya yah pateth,
Sapta janma krithai paapai sa mukta sukham edhate 1

Divaa vaa yadi vaa raatrau vanesu visayesu cha,
Na bhayam vidyate kimchith kaarya siddhih bhavishyati 2

Yat phalam go sahasrasya svarnena alankrithasya cha,
Dattasya vidhinaa paatre tat phalam labhate narah., 3

Aho raatra kritam paapam shravanaat eva nashyati,
Samvatsara kritam paapam pathanaat eva nashyati ., 4

error: Content is protected !!