Breaking News
Home / Mantras / Bhagwatcharana Stotram

Bhagwatcharana Stotram

Sachid ananda roopaya,
Bhaktanugraha karine,
Maya nirmitha viswaya,
Mahesaya namo nama., 1

Roga haranthi sathatham prabhala sareeram,
Kamodayopyanudhinam cha dahandhi chitham,
Mrutyuscha nrutyathi sada kalayan dinani,
Thasmathwamadhya saranam mama deena bandho., 2

Deho vinasyahi sada parinama seela,
Schitham cha ghidyathi sada vishatyaanu raagi,
Budhi sada hi ramathe vishayeshthantha,
Thasmathwamadhya saranam mama deena bandho., 3

Ayur vinasyathi yadhaamaghatasthoyam,
Vidhyutprabheva Chapala bhatha youvana sri,
Vrudha pradhavathi yadha mruga raja pathni,
Thasmathwamadhya saranam mama deena bandho., 4

Aaydhyayo mama bhavathyadhiko vineethe,
Kamadayoha balinothibalassamadhya.,
Mrutyur dathu dathimaam batha kim vadheyam,
Thasmathwamadhya saranam mama deena bandho., 5

Thaptham thapona hikakadhapi maya hathanwa,
Vaanyathadhanahi kadhapi thapascha thaptham,
Midhyabhi bhashana parenanamana samhi,
Thasmathwamadhya saranam mama deena bandho., 6

Sthabdham mano mama sada nahi yathi soumyam,
Chakshuschamena thava pasyathi viswaroopam,
Vacho thadaiva navadhan mama soumya vaneem,
Thasmathwamadhya saranam mama deena bandho., 7

Sathwam name manasiyathi rajasthamobhyam,
Viddhe thadha kadhamaho shubha karma vartha,
Sakshath parambharathaya sukha sadhanam thath,
Thasmathwamadhya saranam mama deena bandho., 8

Poojakrutha nahi kadapi mayaa thadheeya,
Mithram twadeeyamapimenajapadrasamngna,
Chitham name smarathithe charanouhya vaapya,
Thasmathwamadhya saranam mama deena bandho., 9

Yagnonamestheehootha dana dayadhi yuktho,
Jnanasya sadhana gano na viveka mukhya,
Jnanam kwa sadhana ganena vinaa kwa moksha,
Thasmathwamadhya saranam mama deena bandho., 1

0

Sath sangathirhividitha thava bhakthi hethu,
Saapyadhyanasthibatha, panditha manino mey,
Thaamantharena nahi saakwachabodha vaartha,
Thasmathwamadhya saranam mama deena bandho., 11

Drishtir na bodha vishaytaa samathabhidana,
Vaishamyamevathadeeyam vishayee karothi,
Santhi kutho mama bhavethsamathana chethasya,
Thasmathwamadhya saranam mama deena bandho., 12

Maithree sameshu na cha mesthi kadhapi nadha,
Dheene thadha na karunamudhitha cha punye,
Papenupekshanavaho mama muthkadam sya,
Thasmathwamadhya saranam mama deena bandho., 13

Nethradhikam mama bahir vishayeshu saktham,
Naandarmukham bhavathi thama vihaya thasya,
Kwandar mukhatwamapahaya sukhasya vaartha,
Thasmathwamadhya saranam mama deena bandho., 14

Thyaktham grahadhyapi maya bhava thaapa santhya,
Naaseedasaou hruthahyadho mama mayaa they,
Saachaadhunaa kimuvidhasyathi nethi jane,
Thasmathwamadhya saranam mama deena bandho., 15

Praptha danam gruha kutumbhajaswadhara,
Rajyaya daihika mahendrapuram cha nadha,
Sarvam vinaswaramidham na phalayakasmai,
Thasmathwamadhya saranam mama deena bandho., 16

Pranaan nirudhya vidhi thana krutham hiyogo,
Yogam vinasthi manasa sthiratha kutho mey,
Thaam vai vinaamama na chethasi santhi vartha,
Thasmathwamadhya saranam mama deena bandho., 17

Jnanam yadha mama bhaveth krupaya gurunaam,
Sevam thadha na vidhina karavam hi thesham,
Sevapi sadhanathaya vidhithasthi chithe,
Thasmathwamadhya saranam mama deena bandho., 18

Govinda Sankara Hare Girije Ramesa,
Sambho janardhana Gireesa Mukunda Sambha,.
Naa anya gathirmama kadhanchanavaam vihaya,
Thasmathwamadhya saranam mama deena bandho., 19

Phalasthuthi

Ethath sthavam Bhagwadaasrayinabhi dhanam,
Ye manava prathi dinam pranatha patanthi,
They manusha bhava rathim parihruthya santhim,
Gachandhi kim cha paramathmani bhakthi madha

error: Content is protected !!