Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Bhagawathi Stotram

Bhagawathi Stotram

Related image

Stotram

Sri Bhagawathi Devi namo varade,
Jaya papa vinasini bahu phalade,
Jaya shumbha nishumbha kapaladhare,
Pranamami Devi thu nararthi hare., 1

Jaya Chandra divakara nethra dhare,
Jaya pavaka bhooshitha vakthra vare,
Jaya bhairava dehanileenapare,
Jaya Andhaka daithya viseshakare., 2

Jaya Mahisha vimardhani soola kare,
Jaya loka samasthaka papa hare,
Jaya devi pitha Maha Vishnunuthe,
Jaya Bhaskara Sakra siroavanathe., 3

Jaya Shanmuga sayudha ishanuthe,
Jaya Sagara gamini shambhunuthe,
Jaya Dukha daridra vinasa kare,
Jaya puthra kalathra vivrudhi kare., 4

Jaya Devi samastha sareera dhare,
Jaya naka vidharshani dukha hare,
Jaya Vyadhi vinasini moksha kare,
Jaya vanchitha dayini sidha vare., 5

Yethad Vyasa Krutham stotram yah paden niyatha suchi,
Gruhe va shudha bhavena preetha bhagawathi sada., 6

error: Content is protected !!