Breaking News
Home / Mantras / Bhagawan Manasa Pooja

Bhagawan Manasa Pooja

This Stotram is sung by Adi Shankara Bhagavan.by chanting this stotram daily will lord sri krishna anugraha.

Stotram

Hrudambhoje Krishna sakala jala shyamala thanu,
Sarojaksha sragweemukuta kadagath aabharanavan,
Saradraka nadha prathima vadana Sri muralikam,
Vahan dhyeyo Gopi gana parivrutha kumkumachitha., 1

Payombhodher dwepan mama hrudaya mayahi Bhagawan,
Mani vrathabrajath kanaka vara peetam bhaja hare,
Suchinhou the padou yadu kula jane nejmi sujalair,
Grahanedham dhoorva dala jaladarghyam mura ripo., 2

Thwachamopendra tridasa saridha ambothi sisiram,
Bhajaswemam panchamrutha rachithamaplawamaghahan,
Dhyunadhya kalindya aapi kanaka kumbha sthithamidham,
Jalam thena snanam kuru kuru kuurushwaachamanakam., 3

Thadid varne vasthre bhaya vibhaya kanthadhi haranam,
Pralambhari brathar mrudula upaveetham kuru gale,
Lalate pateerm mrugamadhayutham dharaya hare,
Grahanedham malyam satha dala thulasyadhi rachitham., 4

Dasangam dhoopam sadvadanacharanogrerpithamaye,
Mukham deepenanduprabhavarajasa deva kalaye,
Emou pane vaneepathinuthasa karpoora rajasa,
Vishodhyagre datham salilamidhamachama nru hare., 5

Sada thrupthannam shad rasa vadakhila vynjana yutham,
Suvarna mathre go krutha chashaka yukthe sthithamidham,
Yasoda soono thalparamadhayayasanasakhibhi,
Prasadam vanchadbhi saha thadanu neeram pibha vibho., 6

Sachandram thamboolam mukharuchikaram bakshaya hare,
Phalam swadhu preethya parimalavadaswadhaya chiram,
SAparya paryapthai kanaka mani thala sthithamidam,
Pradheepai raratheem jaladhi thanayaslishta rachaye., 7

Vijatheeyai pushpai rabhibhirvilwa thulasi,
Yuthaischemam pushpanjalimajithathey moordhni nidhadhe,
Thava pradakshinya kramanamakha vidhwamsi rajitham,
Chaturvaram Vishno jani padha gathi sranthi vidhusha., 8

Namaskaro ashtanga sakala duritha dwamsana patu,
Krutham nithyam geetham sthuthirapi ramakantha tha imam,
Thava preethyai bhooyadaham api cha dasasthava vibho,
Krutham chidram poornam kuru kuru namasthesthu Bhagawan., 9

Sada sevya Krishnasajala Ghana leelakarathale,
Dadano dadhyannam thadanu nava neetham muralikam,
Kadachith kanthanamkucha kalasapathralirachana,
Samasaktham snighdhai saha shishu viharam virachayan., 1

0

Mani karnee chaya jathamidham manasa poojanam,
Ya kurvee thoshasi pragnasthasya Krishna praseedathi., 11

Ithi Sri Shankaracharya virachitham Bhagwan manasa pooja sampoornam.

error: Content is protected !!