Breaking News
Home / Mantras / lakshmi / BhadraLakshmi Stotram

BhadraLakshmi Stotram

Sridevi prathamam nama dwithiyam Amruthodbhava|

Thruthiyam Kamala proktha chathurtham Lokasundari||

Panchamam Visnhupathnithi shashtam Sri Vaishnavi tatha |

Sapthamamtu VararOha asthamam Harivallabha||

Navanam Shanghruni proktha dashamam Devadevika|

Ekadasham Mahalakshmi dwadasham Lokasundari||

Shree Padma Kamala Mukundamahishi Lakshmi Trikoneshwari |
Maa Ksheerabdisutha Aravindajanani Vidya Sarojathmika||

Sarvabheeshtaphalapradeti satatam naamaani yE dwadasha|
 prataH shuddhataraaH paThanti satatam sarvaan labhantE shubhaan||

Bhadralakshmistavam nityam puNyamEtachchubhavaham|
 kaale snaatvaapi kaaveryaam japa srivrukshasannidhou||

error: Content is protected !!