Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Bana Shankari Pratha smarana stotram

Bana Shankari Pratha smarana stotram

Dhyanam
1.Ya Mayaa Madhu kaidaba pramadhini , ya mahoishonmulini,
Ya dhoormekshana chanda munda madhani ya Raktha bheejasini,

2.Sakthi Shumbha nishumbha darpa dalini ya Sidha Lakshmi paraa,
Sa Chandi nava koti murthy sahithaa mam pathu Visweswari

Stotram
1.Pratha smarami thava Sankari vakthra padmam ,
Kanathakam , Madhura mandahaasam prasannam,
Kasmira darpa mruga naabhi lasad lalatam,
LOkathraya abhaya dha charu vilochanadyam.

2.Pratharbhajami thava Sankari hastha vrundam , Manikhya hema valayaadhi Vibhooshanadyam,
Ghanta trishula kara vala supushta kheta pathro uthamangam damrullasitham manognam.

3.Prathar namami thava Sankari pada padmam , padmodhbhavadhi sumanogana sevyamanam,
Manju kwanath kanaka noopura rajamaanam , Vandharu vrundha sukhi rudham arya Hrudayam.

4.Pratha sthuthave cha thava Sankari , divya moorthi kaadamba kaanana gatham,karunarasardraam,
Kalyana dhama ,manava neeradha neela bhaasaam , pancaasyayana lasitham , Paramarthihanthrim.

5.Prathar vadami Sankari thave divya nama, SAkambhareethi , Lalithethi , Sathekshanethi ,
Durgethi Durgama mahasura nasineethi , Sri Mangalethi , Kamalethi , Maheswareethi.

6.Ya sloka panchakamidham padathi prabhaathe , SAkambari priyakaram Durithogha nasam,
Thasmai dadhathi shivadhaa vanasankari savidhyam prajaam sriyam udharamathi sukeerthim.

error: Content is protected !!