Breaking News
Home / Mantras / Balarama Kavacham

Balarama Kavacham

 

Duryodhana Uvacha:-

1.Gopibhyam kavacham datham,
Gargacharyena Dheematha ,
Sarva Rakshakaram divyam,
Dehi mahyam , Maha Mune

Sri Pradvipaka Uvacha

2. Snathvaa jale , kshauma daraa, kusha asana,
Pavithra pani krita mantra marjanam,
Smrithvathaa nathwa Balam Achythagrajam,
Sandhrayed dharma samhitho bhaveth.

3. Goloka dhama adhipathi , para Easwara,
Pareshu maam pathu pavithra keerthana,
Bhoomandalam saraspavad vilakshyathe ,
Yan moordhni maam pathu sa bhoomi mandale.

4.Seneshu maam rakshathu sira panir ,
Yudhe sada rakshathu maam hali cha,
Durgeshu cha avyaan musali sada maam,
Vaneshu sankarshana aadhi deva.

5.Kalindaja vega haro Jaleshu,
Nilambaro rakshathu maam sada agnou,
Vayo cha Ramo avathu , khe Bala cha,
Maharnave Anantha vapu sadaa maam.

6.Sri Vasudevo aavathu Paravatheshu,
SAhasra seersha cha Maha vivadhe ,
Rogeshu maam rakshathu Rohinyo,
Maam Kama phalo aavathu vipathsu.

7.Kamath sada rakshathu dhenukari,
Krodhat sada maam dvividha prahari,
Lobhaath sada rakshathu Balavalari,
Mohath sada maam kila Magadhaari

8.Pratha sada rakshathu Vrushni duryah,
Prahne sada maam Madura purendra,
.Madhyandine gopa saka prapatu,
Svarat parahne aavathu maam sadaiva

9.Sayam Phanendro aavathu maam sadaiva,
Parathparo rakshathu maam pradhoshe,
Purna nishte cha durantha veeryah,
Prathyusha kale aavathu maam sadaiva.

1

0.Vidikshu maam rakshathu Revathi pathi,
Dhikshu pralambari adho Yadu dwaha,
Oordhwam sada maam Balabhadra arat,
Thatha samanthad Baladeva eva hi.

11. Antha sadavyaat purushothamo , bahir,
Nagendra leelo aavathu maam Maha bala,
Sadantharathma cha vasan hari swayam,
Prapthu purna parameswaro mahan.

12.Devasuranam Bhaya nasanam cha ,
Huthasanaam papa chaye indhanam,
Vinasanam vighna ghatasya vidhi,
Sidhasanam varma varam Balasya.

error: Content is protected !!