Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Bala satha nama stotram

Bala satha nama stotram

Image result for Balambika Dasakam

Aruna kirana jwala, ranchitha, savakasa,
Vidhrutha japa vatika, pusthika Bheethi hastha,
Ithara kara varadya, phulla kalhara samstha,
Nivasathu hrudhi Bala, nithya kalyana roopa.

Arunaroopa, maharoopa ,jyothiroopa, maheswari,
Parvathi vara roopa cha para brahma swaroopini. 1

Lakshmi, Lakshmi swaroopa, cha laksha laksha swaroopini,
Gayatri chaiva savithri, sandhya Saraswathi , sthuthi. 2

Veda bheja, Brahma bheeja, Viswa bheeja, Kavi Priya,
Iccha Shakthi, Kriya Shakthi, Athma shakthir Bhayangari. 3

Kalika,Kamala ,Kali, Kankali, Kala roopini,
Upasthihi swaroopa, cha pralaya, laya karini. 4

Hingula, Thwaritha, Chandi, Chamunda, Munda Malini,
Renuka, Bhadra kalicha Mathangi, Shiva Shambhavi. 5

Yogula, mangala Gauri, Girija, Gomathi, Gaya,
Kamakshi, Kama roopa cha, Kamini, Kamaroopini. 6

Yogini, yogaroopa cha yoga gnana shiva priya,
Uma Kathyayani Chandi Ambika Tripura sundari 7

Aruna, tharuni, santhi, sarva sidhi, sumangala,
Shivaa , sidhimatha cha sidhividhya, haripriya. 8

Padmavathi Padma varna Padmakshi Padma Sambhava,
Dharini, dharithri, dhathri, agamya gamyavahini 9

Vidhyavathi Manthrashakthi Manthrasidhi parayani,
Virad dharini , dhatri, varahi viswa roopini 1

0

Para pasya, Para Madhya, divya vadhya vilasini,
Nadha Bindu, Kala Jyothir vijaya Bhuvaneswari. 11

Aiimkarini Bhayakari, Kleemkari, Kamala priya,
Saim kari Shiva Pathni, cha para Thathwa prakasini. 12

Hreemkari Aadhimaya cha Manthramoorthiparayani,
Idham Tripura sundarya namam ashtothara shatam. 13

Prathakale paden nithyam sarva sampathi dayakam,
Dwikale paden nithyam bhkthi mukthi pradayakam. 14

Trikale paden nithyam sarva sidhi pradhayakam,
Ashtothara sahasrena labhathe vanchitham phalam. 15

Ayur arogyamaiswarya , Jnana vitham Yaso Balam,
Ashtothara satham divyam nama stotram prakeerthitham. 16

error: Content is protected !!