Breaking News
Home / Mantras / Hanuman / Badavanala Hanumath stotram

Badavanala Hanumath stotram

This stotram sung by  King Vibheeshana.By chanting this mantra will get Lord Hanuman Anugraha.

Mantra

Om asya Sri Hanumath badavanala stotras mantrasya ,
Sri Ramachandra rishi , Sri Badavanala hanuman devatha ,
mama samastha roga prasamanartham ,
ayur arogya Aiswaryadhi abivrudhyartham , Samastha papa kshayartham ,
Seetha Rama chandra preethyartham Hanumath badavanala stotra japam ahangarishye.

Om Hraam hrem Om Namo bhagwathe Sri Maha hanumathe prakata parakrama
sakala ding mandala yaso vidhana davali krutha jagath trithaya.

Vajra deha, rudravathara , Lanka puree dahana , uma amala mantra,
Udahadhi bandhana , Dasa sira kruthanthaka , Sitaswasana ,
Vayu puthra, Anjani Garbha sambhootha Sri Ramalakshmana Ananda kara,
Kapi sainya praakaara , Sugreeva saahya , Rathna pravathothpatana,

Kumara Brahmacharin, Gambheera nadha , Sarva papa grahanivarana,
Sarva jwarochadana, Dakini vidwamsana ,

Om Hraam, hreem Om Namo Bhagawathe , maha veera veerayaSarva dukha nivaranaya,
Graha mandala sarva Bhootha mandala sarva pisacha mandalochadane,
Bhootha jwara yekahika jwaradwa yavahika jwara, trayayika jwaras, chathurthika jwaras,
santhapa jwara, vishama jwara, thapa jwara Maheswara Vaishnava jwaraan ,
Chindi bhindi yaksha Brahma Rakshasa, Bhootha pretha pisachaan uchadaya uchadaya,

Om Hraam Sreem Om namo bhagawathe Sri Maha Hanumathe Om hraam hreem hroom hraim hrom hrah,
AAm haam Haam Haam ham Om soum yehi yehi yehi Om ham Om Ham Om Namo bhagwathe Sri Maha Hanumathe .

Sravana chakshur bhoothaanaam Sakini Dakineenaam Vishama dushtanaam Sarva visham hara hara

Akasa bhuvanam bhedhaya bhedhaya .

Chedhaya, chedhaya, maraya, maraya , soshaya soshya, mohaya, mohaya , jwalaya jwalaya , praharaya praharaya sakala mayaam bhedhaya.

Om Hraam hreem Om Namo Bhagwathe Sri Maha Hanumathe Sarva graham uchatana para bhalam kshobhaya , kshobhaya

Sakala bandhana mokshanam kuru kuru

Soola gulma soola sarva soola nirmoolaya nirmoolaya

Naga pasa anantha Vasuki Thaksha , Karkodaka Kaliyaan , Yaksha kula jala gatha , bila gatha , Rathrinchara , divaachara sarvaan nirvisham kuru kuru swaha
Raja bhaya, chora bhaya apara manthra, apara Yanthra ,apara thanthra, aparvidhyaa chedhaya chedhaya

Sarvarishta nasaya nasaya

Sarva Shathrun nasaya nasaya

Asadhyam sadhaya, sadhaya

Hum Phat Swaha
Hum Phat Swaha

Ithi Vibheeshanakrutha hanumath badavanala stotram sampoornam

error: Content is protected !!