Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Bala tripurasundari khadgamala stotram

Bala tripurasundari khadgamala stotram

Baalaa tripurasundaree khadgamaalaa stotram

This stotram is praying the goddess Shakthi. This stotram  describe about weapons and grandland of Devi. By chanting this stotram daily we get ride of enemies and evil power. It’s also give mental  and  physical strength.

Stotram

asya shree baalaa tripurasundaree khaDgamaalaa mahaa mantrasya
dakshiNaamoorti rushaye namaha gaayatree Chandase namaha
shree baalaa tripurasundaree devataayai namaha
aim beejam kleem shaktihi souh keelakam
mama sarvaabheeshTa siddhyarthe jape viniyogaha
moola mantrokta krameNa anganyaasa karanyaasa kuryaat
dhyaanam
baalabhaanu prateekaashaam palaasha kusuma prabhaam
kamalaayata netraam taam vidhi vishNu shivastutaam |
bibhraatim ikshuchaapam cha pushpougham paasham ankusham
namaami lalitaam baalaam tripuraam ishTa siddhidaam ||
hreem shreem namo baalaa tripurasundaree hrudayadevi shirodevi shikhaadevi
kavachadevi netradevi astradevi rati preeti manobhaave kshobhaNa draavaNa
aakarshaNa asheekaraNa sammohana kaama manmatha kandarpa makaradhvaja
meenaketana ratyaadi trishakti kshobhaNaadi pancha baaNashakti sahita
prathamaavarNa roopiNi ||
shree baalaa tripurasundaree subhage bhage bhagasarpiNi bhagamaalini
anangakusume anangamekhale anangamadane anangamadanaature
subhagaadyashTashakti samanvita dviteeyaavarNa roopiNee ||
shree baalaa tripurasundaree braahmi maaheshvaree kaumaaree vaishNavee
vaaraahee indraaNee chaamunDee mahaalakshmee brahme ityaadi ashTamaatrukaa
peeThasamanvita truteeyaavarNa roopiNee ||
shree baalaa tripurasundaree asitaangabhairava rudrabhairava chanDabhairava
krodhabhairava unmatta bhairava kapaalibhairava bheeshaNabhairava
samhaarabhairava asitaangabhairava ashTabhairava sahita chaturthaavarNa roopiNee
||
shree baalaa tripurasundaree kaamaagiripeeTha kolhaaragiripeeTha
kulaantagiripeeTha chouhaarapeeTha jaalandharapeeTha oDyaaNapeeTha
deveepeeTha kaamaroopaadyashTapeeTha samanvita panchamaavarNa roopiNee ||
shree baalaa tripurasundaree hetukabhairava tripuraantakabhairava bhetaaLabhairava
agnijivhaabhairava kaalaantabhairava kapaalibhairava ekapaadabhairava
bheemaroopabhairava malayabhairava haaTakeshvarabhairava hetukaai
dashabhairava sahita shashTamaavarNa roopiNee ||

hree baalaa tripurasundareeindra agni yama nairuti varuNa vaayu soma eeshaana
brahmavishNu indraadyashTa dikpaalaka brahmavishNu samanvita saptamaavarNa
roopiNee ||
shree baalaa tripurasundaree vajrashakti danDa paasha ankusha gadaa trishoola
padma chakra vajraadi aayudhashakt samanvita ashTamaavarNa roopiNee ||
shree baalaa tripurasundaree vaTuka yoginee kshetrapaala gaNapati ashTavasu
dvaadashaaditya ekaadasharudra vaTukaadi dikdevataa samanvita navamaavarNa
roopiNee ||
shree baalaa tripurasundaree shree shree mahabhaTTaarike namaste namaste
namaha ||
etanmaalaa mahaamantram sarvasoubhaagyadaayakam |
jape nityam prayatnena saadhakyobheeshTaM aapnuyaat |
ekavaara jape chaiva nitya poojaa phalam labhet |
nityam ashTottarashatam yah paThet saadhaka uttama tasya sarvaartha siddhisyaam
naatra kaarya vichaaraNaa ||
|| iti shree dattaatreya samhitaayaam baalaapaTale shree baalaa tripurasundaree
khaDgamaalaa stotram saMpoorNam ||

error: Content is protected !!