Breaking News
Home / admin (page 10)

admin

DEVI MAHATMYAM CHAMUNDESWARI MANGALAM

hree shailaraaja tanaye chaMDa muMDa nishhoodineemRRigeMdra vaahane tubhyaM chaamuMDaayai sumaMgaLaM|1| paMcha viMshati saalaaDya shree chakrapua nivaasineebiMdupeeTha sthit.e tubhyaM chaamuMDaayai sumaMgaLaM||2|| raaja raajeshvaree shreemad kaameshvara kuTuMbineeMyuga naadha tate tubhyaM chaamuMDaayai sumaMgaLaM||3|| mahaakaaLee mahaalakshhmee mahaavaaNee manonmaNeeyoganidraatmake tubhyaM chaamooMDaayai sumaMgaLaM||4|| matrinee daMDinee mukhya yoginee gaNa sevite|bhaNDa daitya hare tubhyaM chaamooMDaayai sumaMgaLaM||5|| nishuMbha mahishhaa shuMbhe raktabeejaadi mardineemahaamaaye shivetubhyaM chaamooMDaayai sumaMgaLaM|| kaaLa raatri mahaadurge naaraayaNa …

Read More »

DEVI MAHATMYAM APARAADHA KSHAMAPANA STOTRAM

aparaadhashataM kRRitvaa jagadaMbeti coccaret|yaaM gatiM samavaapnoti na taaM brahmaadayaH suraaH ||1|| saaparaadho.asmi sharaNaaM praaptastvaaM jagadambike|idaaneemanukampyo.ahaM yathecChasi tathaa kuru ||2|| agnyaanaadvismRRitebhraantyaa yannyoonamadhikaM kRRitaM|tatsarva kshhamyataaM devi praseeda parameshvaree ||3|| kaameshvaree jaganmaataaH saccidaanandavigrahe|gRRihaaNaarcaamimaaM preetyaa praseeda parameshvaree ||4|| sarvaroopamayee devee sarvaM deveemayaM jagat|ato.ahaM vishvaroopaaM tvaaM namaami parameshvareeM ||5|| poorNaM bhavatu tat sarvaM tvatprasaadaanmaheshvareeyadatra paaThe jagadambike mayaa visargabiMdvakshharaheenameeritam| ||6|| tadastu saMpoorNataM prasaadataH saMkalpasiddhishca sadaiva jaayataaM||7|| …

Read More »

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13

surathavaishyayorvarapradaanaM naama trayodasho.adhyaayaH || dhyaanaMoM baalaarka maMDalaabhaasaaM caturbaahuM trilocanaaM |paashaaMkusha varaabheeteerdhaarayaMteeM shivaaM bhaje || RRishhiruvaaca || 1 || etatte kathitaM bhoopa deveemaahaatmyamuttamam |evaMprabhaavaa saa devee yayedaM dhaaryate jagat ||2|| vidyaa tathaiva kriyate bhagavadvishhNumaayayaa |tayaa tvameshha vaishyashca tathaivaanye vivekinaH ||3|| tayaa tvameshha vaishyashca tathaivaanye vivekinaH|mohyante mohitaashcaiva mohameshhyanti caapare ||4|| taamupaihi mahaaraaja sharaNaM parameshvareeM|aaraadhitaa saiva nRRiNaaM bhogasvargaapavargadaa ||5|| maarkaNDeya uvaaca ||6|| iti …

Read More »

DEVI MAHATMYAM DURGA SAPTASATI CHAPTER 12

phalashrutirnaama dvaadasho.adhyaayaH || dhyaanaMvidhyuddhaama samaprabhaaM mRRigapati skaMdha sthitaaM bheeshhaNaaM|kanyaabhiH karavaala kheTa vilasaddastaabhi raasevitaaMhastaishchakra gadhaasi kheTa vishikhaaM guNaM tarjaneeMvibhraaNa manalaatmikaaM shishidharaaM durgaaM trinetraaM bhaje devyuvaaca||1|| ebhiH stavaishca maa nityaM stoshhyate yaH samaahitaH|tasyaahaM sakalaaM baadhaaM naashayishhyaamya saMshayam ||2|| madhukaiTabhanaashaM ca mahishhaasuraghaatanam|keertiyishhyanti ye ta dvadvadhaM shumbhanishumbhayoH ||3|| ashhTamyaaM ca caturdhashyaaM navamyaaM caikacetasaH|shroshhyanti caiva ye bhaktyaa mama maahaatmyamuttamam ||4|| na teshhaaM dushhkRRitaM kincid dushhkRRitotthaa …

Read More »

DEVI MAHATMYAM DURGA SAPTASATI CHAPTER 11

naaraayaNeestutirnaama ekaadasho.adhyaayaH || dhyaanaMoM baalaarkavidyutiM iMdukireeTaaM tuMgakucaaM nayanatrayayuktaam |smeramukheeM varadaaMkushapaashabheetikaraaM prabhaje bhuvanesheem || RRishhiruvaaca||1|| devyaa hate tatra mahaasurendresendraaH suraa vahnipurogamaastaam|kaatyaayaneeM tushhTuvurishhTalaabhaa-dvikaasivaktraabja vikaasitaashaaH || 2 || devi prapannaartihare praseedapraseeda maatarjagato.abhilasya|praseedavishveshvari paahivishvaMtvameeshvaree devi caraacarasya ||3|| aadhaara bhootaa jagatastvamekaamaheesvaroopeNa yataH sthitaasiapaaM svaroopa sthitayaa tvayaitadaapyaayate kRRitsnamalanghya veerye ||4|| tvaM vaishhNaveeshaktiranantaveeryaavishvasya beejaM paramaasi maayaa|sammohitaM devisamasta metat-ttvaM vai prasannaa bhuvi muktihetuH ||5|| vidyaaH samastaastava devi bhedaaH|striyaH …

Read More »

DEVI MAHATMYAM DURGA SAPTASATI CHAPTER 10

shumbhovadho naama dashamo.adhyaayaH || RRishhiruvaaca||1|| nishumbhaM nihataM dRRishhTvaa bhraataraMpraaNasammitaM|hanyamaanaM balaM caiva shumbaH kRRiddho.abraveedvacaH || 2 || balaavalepadushhTe tvaM maa durge garva maavaha|anyaasaaM balamaashritya yuddyase caatimaaninee ||3|| devyuvaaca ||4|| ekaivaahaM jagatyatra dviteeyaa kaa mamaaparaa|pashyaitaa dushhTa mayyeva vishantyo madvibhootayaH ||5|| tataH samastaastaa devyo brahmaaNee pramukhaalayam|tasyaa devyaastanau jagmurekaivaaseettadaambikaa ||6|| devyuvaaca ||6|| ahaM vibhootyaa bahubhiriha roopairyadaasthitaa|tatsaMhRRitaM mayaikaiva tishhTaamyaajau sthiro bhava ||8|| RRishhiruvaaca ||9|| tataH …

Read More »

DEVI MAHATMYAM DURGA SAPTASATI CHAPTER 9

nishumbhavadhonaama navamodhyaayaH || dhyaanaMoM baMdhooka kaaMcananibhaM ruciraakshhamaalaaMpaashaaMkushau ca varadaaM nijabaahudaMDaiH |bibhraaNamiMdu shakalaabharaNaaM trinetraaM-ardhaaMbikeshamanishaM vapuraashrayaami || raajouvaaca||1|| vicitramidamaakhyaataM bhagavan bhavataa mama |devyaashcaritamaahaatmyaM rakta beejavadhaashritam || 2|| bhooyashcecChaamyahaM shrotuM raktabeeje nipaatite |cakaara shumbho yatkarma nishumbhashcaatikopanaH ||3|| RRishhiruvaaca ||4|| cakaara kopamatulaM raktabeeje nipaatite|shumbhaasuro nishumbhashca hateshhvanyeshhu caahave ||5|| hanyamaanaM mahaasainyaM vilokyaamarshhamudvahan|abhyadaavannishumbo.atha mukhyayaasura senayaa ||6|| tasyaagratastathaa pRRishhThe paarshvayoshca mahaasuraaHsandashhTaushhThapuTaaH kruddhaa hantuM deveemupaayayuH ||7|| aajagaama mahaaveeryaH …

Read More »

DEVI MAHATMYAM DURGA SAPTASATI CHAPTER 8

raktabeejavadho naama ashhTamodhyaaya || dhyaanaMaruNaaM karuNaa taraMgitaakshheeM dhRRitapaashaaMkusha pushhpabaaNachaapaam |aNimaadhibhiraavRRitaaM mayookhai rahamityeva vibhaavaye bhavaaneem || RRishhiruvaaca ||1|| caNDe ca nihate daitye muNDe ca vinipaatite |bahuLeshhu ca sainyeshhu kshhayiteshhvasureshvaraH || 2 || tataH kopaparaadheenacetaaH shumbhaH prataapavaan |udyogaM sarva sainyaanaaM daityaanaamaadidesha ha ||3|| adya sarva balairdaityaaH shhaDasheetirudaayudhaaH |kamboonaaM caturasheetirniryaantu svabalairvRRitaaH ||4|| koTiveeryaaNi pancaashadasuraaNaaM kulaani vai |shataM kulaani dhaumraaNaaM nirgacChantu mamaagnyayaa ||5|| kaalakaa …

Read More »

DEVI MAHATMYAM DURGA SAPTASATI CHAPTER 7

caNDamuNDa vadho naama saptamodhyaayaH || dhyaanaMdhyaayeM ratna peeThe shukakala paThitaM shruNvateeM shyaamalaaMgeeM|nyastaikaaMghriM saroje shashi shakala dharaaM vallakeeM vaada yanteeMkahalaaraabaddha maalaaM niyamita vilasachcholikaaM rakta vastraaM|maataMgeeM shaMkha paatraaM madhura madhumadaaM chitrakodbhaasi bhaalaaM| RRishhiruvaaca| aagnyaptaaste tatodaityaashcaNDamuNDapurogamaaH|caturangabalopetaa yayurabhyudyataayudhaaH||1|| dadRRishuste tato deveemeeshhaddhaasaaM vyavasthitaam|siMhasyopari shailendrashRRinge mahatikaancane||2|| tedRRishhTvaataaMsamaadaatumudyamaM ncakrurudyataaHaakRRishhTacaapaasidharaastathaa.anye tatsameepagaaH||3|| tataH kopaM cakaaroccairambhikaa taanareenprati|kopena caasyaa vadanaM mashheevarNamabhoottadaa||4|| bhrukuTeekuTilaattasyaa lalaaTaphalakaaddrutam|kaaLee karaaLa vadanaa vinishhkraantaasipaashinee ||5|| vicitrakhaTvaangadharaa naramaalaavibhooshhaNaa|dveepicarmapareedhaanaa shushhkamaaMsaatibhairavaa||6|| ativistaaravadanaa …

Read More »

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6

humbhanishumbhasenaaneedhoomralocanavadho naama shhashhTo dhyaayaH || dhyaanaMnagaadheeshvara vishhtraaM phaNi phaNottMsoru ratnaavaLeebhaasvad deha lataaM nibh.ou netrayodbhaasitaaM |maalaa kuMbha kapaala neeraja karaaM chaMdraa ardha chooDhaaMbaraaMsarveshvara bhairavaaMga nilayaaM padmaavateechiMtaye || RRishhiruvaaca ||1|| ityaakarNya vaco devyaaH sa dooto.amarshhapooritaH |samaacashhTa samaagamya daityaraajaaya vistaraat || 2 || tasya dootasya tadvaakyamaakarNyaasuraraaT tataH |sa krodhaH praaha daityaanaamadhipaM dhoomralocanam ||3|| he dhoomralocanaashu tvaM svasainya parivaaritaH|taamaanaya ballaaddushhTaaM keshaakarshhaNa vihvalaam ||4|| tatparitraaNadaH …

Read More »
error: Content is protected !!