Breaking News
Home / Mantras / Attala SundaraAshtakam

Attala SundaraAshtakam

Vikrama Pandya Uvacha:-

1.Kalayanachala kodanda kantha dhordhanda manditham,
Kabali krutha samsaram kalaye attala sundaram.

2.Kala koota prabha jaala kalangi krutha kandharam,
Kala dharam kala moulim , kalaya attala sundaram.

3.Kala kalam Kaalatheetham Kalavantham cha nishkalam,
Kamalapathi samsthuthyam, , kalaya attala sundaram

4.Kanthardham, kamaneeyankam , Karunamrutha sagaram,
Kali kalmasha doshagnam, kalaya attala sundaram.

5.Kadamba kaanandhesam, Kamkshithartha sura dhramam,
Kama sasanameesanam, kalaya attala sundaram.

6.Srushtaani maayaa yena, Brahmandani baahooni cha,
Rakshithaani hathanyanthe, kalaya attala sundaram.

7.Swa bhaktha jana santhapa papath bhanga thathparam,
Karanam sarva jagatham, kalaya attala sundaram.

8.Kula Shekhara vamsod bhoopaanaam, kula daivatham,
Paripoorna chidanandam, kalaya attala sundaram.

9.Attala veera shambhor ashtakam vara mishtadham,
Padathaam srunwathaam sadhyasthanothu paramaam sriyam.

error: Content is protected !!