Breaking News
Home / Mantras / Ashtalakshmi Stotram

Ashtalakshmi Stotram

Ashtalakshmi Stotram

Ashtalakshmi  stotram is most effective stotram for pleasing the goddess Lakshmi.By chanting  this stotram daily in home will get lakshmi anugraha.It bring prosperity and healthy life.it removes negitive energy in home.

Adi Lakshmi :

Sumanasa Vandhitha ,Sundari Madhavi
Chandra Sahodhari Hemamaye,
Munigana Manditha , Moksha Pradhayini ,
Manjula Bhashini , Veda Nuthe,
Pankaja Vasini Deva Supoojitha
Sadguna Varshani , Santhiyuthe,
Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kamini
Adhilakshmi Sada Palaya Maam.

Dhanya Lakshmi:

Ayio Kali Kalmasha Nasini, Kamini,
Vaidhika Roopini, Veda Maye,
Ksheera Samudhbhava Mangala Roopini,
Manthra Nivasini, Manthra Nuthe,
Mangala Dhayini, Ambuja Vasini,
Deva Ganachridha Padayuthe,
Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kamini
Dhanyalakshmi Sada Palaya Maam.

Dairya Lakshmi :
Jaya Vara Varnini, Vaishnavi,
Bhargavi, Manthra Swaroopini, Manthra Maye,
Suragana Poojitha Seegra Phala Pradha ,
Jnana Vikasini, Sasthra Nuthe,
Bhava Bhaya Harini, Papa Vimochini,
Sadu Janarchritha Pada Yuthe,
Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kamini
Dairyalakshmi Sada Palaya Maam.
Gaja Lakshmi :
Jaya Jaya Durgathi Nasini Kamini,
Sarva Phala Pradha Sastra Maye,
Rathha Gaja Thuraga Padathi Samavrutha,
Parijana Manditha Loka Nuthe,
Harihara Brahma Supoojitha Sevitha ,
Thapa Nivarini Pada Yuthe,
Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kamini
Gajalakshmi Sada Palaya Maam.
Santhana Lakshmi :
Ayi Kagha Vahini, Mohini, Chakrini,
Raga Vivrdhni , Jnana Maye,
Gunagana Varidhi , Loka Hithaishini ,
Swara Saptha Bhoosh*tha Gana Nuthe,
Sakala Surasura Deva Muneeswara ,
Manhava Vandhitha Padayuthe,
Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kamini
Santhaanalakshmi Sada Palaya Maam.
Vijaya Lakshmi :
Jaya Kamalasini, Sadgathi Dayini,
Jnana Vikasini Gana Maye,
Anudina Marchitha Kumkuma Dhoosara
Bhoosh*tha Vaasitha Vadhyanuthe,
Kanakadhara Sthuthi Vaibhava
Vanditha Shankara Desika Manyapathe,
Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kamini
Vijayalakshmi Sada Palaya Maam.
Vidya Lakshmi :
Pranatha Sureswari, Bharathi, Bhargavi
Shoka Vinasini, Rathna Maye,
Mani Maya Bhoosh*tha Karma Vibhooshana,
Santhi Samavrutha Hasyamukhe,
Nava Nidhi Dhayini Kalimala Harini,
Kamitha Phalapradha Hasthayuthe,
Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kamini
Vidyalakshmi Sada Palaya Maam.
Dhana Lakshmi :
Dhimidhimi Dhindhimi Dhindhimi Dhindhimi,
Dundubhi Nada Supoorna Maye,
Ghumaghuma Ghumghuma Ghumghuma Ghumghuma,
Sankha Ninadha Suvadhyanoothe,
Veda Puranethihasa Supoojitha,
Vaidhika Marga Pradarsayuthe,
Jaya Jaya Hey Madhusoodhana Kamini
Danalakshmi Sada Palaya Maam.
error: Content is protected !!