Breaking News
Home / Mantras / Ashtakshara Stuti

Ashtakshara Stuti

Image result for ashtakshara

1.Krishnambuja nethra Krishna, Nruhare , Padmanabha,
Krishnachyutha krupanasraya karunamrutha jaladhe ,
Krishnanandha jaya Govinda Jagadeaswara Krishnu, Mukunda,
Ashtakshara parikeerthana Bhagwan thava Saranam.

2.Narayana, Nalinekshana , Narakardhana , murali-,
Nadhamrutha tharali krutha naga jangama vithathe,
Nana jana hrudayambuja nilayachyutha Vishno,
Ashtakshara parikeerthana Bhagwan thava Saranam.

3.Athimohana sarasiruha dala komala nayanaa,
Athasi kusuma sushmadhara parimoshana nipuna,
Athi sithala karunamrutha vaivasi krutha hrudaya,
Ashtakshara parikeerthana Bhagwan thava Saranam.

4.Kamalakara paralalitha kamalanvitha kamalodhara sushama,
Parimelitha charanambuja yugal aanatha Bhuvana,
Samalayutha viphaleekrutha kusalamrutha charitha,
Ashtakshara parikeerthana Bhagwan thava Saranam.

5.Kala Bhashana , chala bhooshana mathi dhooshana harana,
Vidhi naipuna vishami krutha janaduraga nruhare ,
Hela krutha halaamadaneelambara sahaja,
Velathiga jana kaalana kalanala sadrusa,
Ashtakshara parikeerthana Bhagwan thava Saranam.

6.Leelakrutha hey vama mahesa jana subaga ,
Mandhara suma mandhira vara Thulasi vana maalaa,
Mandhee krutha Madhu kaidaba madanopama sushamaa,
Santhapitha santhathyarchanasandheepani charana.
Ashtakshara parikeerthana Bhagwan thava Saranam.

7.Indhindhira varnaa kundalaanolitha karnaa,
Vrundavana vasaa , pasu vrundhavana sheelaa,
Vrundharaka vrundharchitha padambuja Vishno,
Ashtakshara parikeerthana Bhagwan thava Saranam.

8.Vamalaya vaasaa drutha hemangadhe vibhavaa,
Bhama kucha kalasarchitha Damodhara deva,
Somabharanaaswadhitha namamrutha Vishno,
Ashtakshara parikeerthana Bhagwan thava Saranam.

error: Content is protected !!