Breaking News
Home / Mantras / lakshmi / Ashta Lakshmi stotram 2

Ashta Lakshmi stotram 2

Related image
1.AAdhi Lakshmi
Angana jana vandhithe akhila Aadi Lakshmi namosthuthe,
Indunaa saha Sindhu garbhaja, eesa Sundari sevithe ,
Unmisha nava pankajasraya, ooru nirjitha rambake,
Raksha maam kamalalaye , sarnagatham paripahi maam.

2.SAnthana Lakshmi
Santhathim mama santhanoshi santhanalakshmi namosthuthe ,
SAdu vrundha samasrithe , jana sidhi budhi vidhayini,
Seedatho bhava bhadaya nanu soukhya vara pradhe,
Raksha maam kamalalaye , sarnagatham paripahi maam.

3.Gaja Lakshmi

Diggajai rabhi varshithe , gaja Lakshmi devi namosthuthe,
Divya Sundara vigrahe amara Sundaribhiroopasrithe ,
Deva deva haraja poojitha , ratna peeda lasad pathe,
Raksha maam kamalalaye , sarnagatham paripahi maam.

4.Dhana Lakshmi

SAnnidhim vidhadheehi may Dhanalakshmi namosthu they,
Shankha Padma sukachapathi nidhi prakasitha sannidhe ,
Suvarna kumbha virajamana vichitha sanmani samyuthe ,
Raksha maam kamalalaye , sarnagatham paripahi maam.

5.Vidhya Lakshmi

Veda Sasthra Purana roopini , jnanalakshmi namosthuthe ,
Hastha pankaja visthruthagama , pusthakena sambandhithe ,
Ajnantha thamo nivarini , sukjnatha parikalpike ,
Raksha maam kamalalaye , sarnagatham paripahi maam.

6.Dhanya Lakshmi

Dhanya gucha darathkare amitha dhanyalakshmi namosthuthe ,
Jeeva jeevana hethu Bhootha subhojanasya vidhayike ,
Drushti pushti vidhayini, suka sampadhaam pariposhini ,
Raksha maam kamalalaye , sarnagatham paripahi maam.

7.Veera Lakshmi

Veerya heena jana praposhini , veera Lakshmi namosthuthe ,
Chathra veera varabhaya thraya hastha pankaja shobhithe,
Chakra shoola sarabhja chapa kapala lambhi karashtake,
Raksha maam kamalalaye , sarnagatham paripahi maam.

8.Maha Lakshmi

Pankajsana samasthuthe , mahadhadhi Lakshmi namosthuthe ,
Pankaja dwaya druth kare , varabheethi varja karanchithe ,
Parswa samsthitha diggaja dwaya hastha veejitha chamare ,
Raksha maam kamalalaye , sarnagatham paripahi maam.

Phala Sruthi

Vathsya vamsaja Srinivasa vipaschithaa kila nirmitham,
Kashta nashta visishta manava klishtathaa pariharikam,
Ya padath yadhavaa srunithi subhakthi yuktha manaa Sthuthi,
Ashta lakshm yanu kampayachala sarva sampadamasnuthe .

error: Content is protected !!