Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Ashta Dasa Shakthi Peetha Stotram

Ashta Dasa Shakthi Peetha Stotram

• Trinkomali (Sri Lanka) Sankari Devi – Groin fell here
• Kanchi (Tamil Nadu) Kamakshi Devi – Back
• Pradyumna or Chotila (Gujarat) Sri Srunkala Devi – Stomach
• Mysore (Karnataka) Chamundeswari Devi – Hair
• Alampur (Andhra Pradesh) Jogulamba Devi – Upper teeth
• Srisailam (Andhra Pradesh) Bhramramba Devi – Neck
• Sholapur (Maharastra) Mahalaksmi Devi – Eyes
• Nanded (Maharastra) Ekavenika Devi – Right Hand
• Ujjain (Madya pradesh) Mahakalai Devi – Upper Lip
• Pithapuram (Andhra Pradesh) Puruhutika Devi – Left Hand
• Cuttack (Orissa) Girija Devi – Navel
• Draksharamam (Andhra Pradesh) Manikyamba Devi – Left cheek
• Guwahati (Assam) Kamarupa Devi – Vulva
• Prayag (Uttar Pradesh) Madhaveswari Devi ̵

1; Fingers
• Jwala (Himachal Pradesh) Vaishnavi Devi – Head
• Gaya (Bihar) Sarvamangala Devi – Breast
• Varanasi (Uttar Pradesh) Visalaksi Devi – Wrist
• Kashmir Saraswati Devi – Right Hand

 

Stotram

 

1.Lankhayaam Shankari devim, Kamakshi Kanchika pure ,
Pradhyumne srunkala devi, Chamunda Krouncha pattane ,

2.Alampure Jogulamba , Sri Shaile Bramarambika ,
KOlhapure Mahalakshmi , Mahurye Eka veerika

3.Ujaynyaam Maha Kali , peethikaayam Puruhuthika,
Odhayane Girija devi, Manikha Daksha vatike

4.Hari kshethre Kama roopi, Prayage Madhaveswari,
Jwalayaam Vaishnavidevi , Gaya Mangala Gourika

5.Varanasyam visalakshi , Kashmere thu Saraswathi,
Ashta dasa Shakthi peedani , yogeenam abhi durlabham

6.Sayam kale paden nithyam , sarva shatru vinasanam,
Sarva roga haram divyam, sarva Sampathkaram Shubham.

error: Content is protected !!