Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Arya Satakam

Arya Satakam

1.Karana para chidroopaa, Kanchi puraseemni,Kama peeta gatha,
Kachana viharathi karunaa Kasmeera sthabhaka Komalangalatha.

2.Kanchana Kanchi nilayam , kara dhrutha kodanda bana sruni paasam,
Katina sthana bhara namram Kaivalya aananda kanda mavalambe.

3.Chinthitha phala pari poshana chinthamani reeya Kanchi nilayaa may,
Chira thara sucharitha sulabhaa , chitham sisirayathu chith sukhaa dharaa.

4.Kutila kacham , katina kucham , kunda smitha kanthi , kunkuma chayam,
Kuruthe vihruthim kanchyaam kula parvatha saarva bhouma sarvaswam.

5Pancha sara sashtra bodhana paramacharyena drushti pathena,
Kanchi seemni Kumari kachana mohayathi Kama jetharam.

6.Paraya, Kanchi paraya parvatha paryaya peena kucha bharaya,
Para thanthra vayamanaya pankaja sa Brahmachari lochanayaa.

7.Aiswarayamindu moule aikathmya prakruthi Kanchi madhya gatham,
Aindhava kisora shekharam aidamparya chakrasthi nigamaanam.

8.Sritha kampasi maanam shidhiltha parama shiva dhairya mahi maanam,
Kalaye patalimaanam kanchana kanchukitha bhuvana bhoomaanam.

9.Aadrutha Kanchi nilayam aadhyaam aarooda youvana topaam,
Aagama vathamsa kalikam , aananda adwaitha kandhalim vande.

1

0.Thungabhirama kucha bhara srungareetham aasrayami Kanchi gatham,
Ganga dhara para thanthram srungara advaitha thanthra sidhantham.

11.Kanchi rathna vibhooshaam kaamapi kandharpa soothikaa pangim,
Paramaam kala mupase para shiva vamanga peetikaaseenaam.

12.Kampathi charaanaam karunaa kora kitha drushtipathaanaam,
Keli vanam mano may kesham chid bhavathu chidvilasanaam.

13.AAmra tharu moola vasathe aadhimapurushasya nayana peeyusham,
Aarabdha youvanothsavam aamnaaya Rahasya manthravalambe.

14.Aadhi Kanchi parama yogibhir aadhima para peeta simni drusyena,
Anubadham mama maanasam arunima sarvaswa sampradhayena.

15.Ankitha shankara dehaam ankuritho roja kankana sleshai,
Adhi Kanchi nithya tharuneem adraksham kaanchid adbuthaam Balaam.

16.Madhura dhanushaa mahi dhara janushaa nandhaami surabhi bana jushaa,
Chid vapushaa Kanchipure Keli jushaa Bandhu jeeva kanthimushaa.

17.Madhura smithena ramathe , Mamsala kucha bhara mandha gamanena,
Madhye Kanchi mano may manasija samrajya Garbha bheejena.
.
18.Dharanee mayim tharani mayim pavana mayim gagana dhahana hethru mayim,
Ambumayim , Indumayim Ambaam anukampaam aadhimaam eekshe.

19.Leena sthithi Muni hrudhaye dhyana sthithi mitham thapasya dhupa kampam,
Peena sthana bhara meede meena dhwaja thanthra parama thathparyam.

20.Swethaa mandhara hasithe saathaa madhye cha Vang mano atheethaa,
Sheethaa lochana pathe sphithaa kucha seemni saswathi mathhaa.

21.Puratha kadha nu kara vai pura vairi vimardha pulakithanga lathaam,
Punathim Kanchi desam pushpa aayudh veerya sarasa pari paatim.

22.Punyaa kaapi purandhri punghitha kandharpa sampadhaa vapushaa,
Pulinachari Kampaaya pura madhanam pulaka nichulitham kuruthe.

23.Thanimadvaitha valagnam tharunaa aruna sampradhayatha anulekham,
Thata seemini Kampayaa tharunima sarvaswam aadhyam adraksham.

24.Poushtika karma vipaakam Poushpa saram savidasimni Kampaya,
Adraksham aatha youvanam abhyudhayam Kanchi dardasasimoulou.

25.Samsritha Kanchi dese sarasija dourbhagya jagard uthamse,
SAmvinmae vileeye saaraswatha purushakara samrajye.

26.Modhitha Madhu kara vishikham swadhima samudhaya sara kodandam,
Adhrutha Kanchi kelanm aadhimam aarunya bhedhamaakalaye.

27.Uraree kutha Kanchi pureem Upanishad aravinda kuhara Madhu dharam,
Unnamrastha kalaseemuthsava laharimupasmahe Shambho.

28.Yena sisy deerga lochanam yena paripandhi santhatham namathaam,
Yekamra nadha jeevitham yevam pada dooramekam aavalambhe.

29.Smayamana mukham Kanchi maya maanam kamapi devathaa bedham,
Dhayamanam Veekshya muhurvaya mananda amrudhambhudhou magnaa.

30.Kuthuka jushi Kanchi dese kumudha thapo rasi paka shekharithe,
Kuruthe mano vihaaram kula giri paribruda kulaika mani dheepe.

31.Veekshe mahi Kanchi pure , vipula sthana kalasa garima paravasitham,
Vidhruma saha chara deham vibhrama samavaaya sara samnaham.

32.Kuruvinda gothra mathram koolacharam kamapi naumikampaayaa,
Koolangasha kucha kumbham kusumayudha veerya sara samrambham.

33.Kudmalitha kucha kisorai kurvanai Kanchi desa souhardham,
Kunkuma sonair nichitham kusala padham shambhu sukrutha sambharai.

34.Ankitha kachena kena chidandhangarana oushadhena kamalaanaam,
Antha purena Shambhoa alankriya kaapi kalpyathe kanchyaam.

35.OOri karomi santhatha mooshmala phaalena laalitham pumsaa,
Upakampa muchitha khelanam oorvadhara vamsa sampad unmesham.

36.Ankuritha sthana korakam angalankaram eka chootha pathe,
Aloka mahi komalam aagama samlapasarayadharthayam..

37.Punchitha karunaa mudanchitha , sinchutha mani Kanchi kimapi kanchipure,
Manchareetha mrudhula haasam pinchara thanu ruchi pinaki moola dhanam.

38.Lola hrudayosmi Shambho lochana yugalena lehyamaanaayaam,
Laalitha paramashivaayaam lavanyaa amrutha tharanga maalaayaam.

39.Madhu kara sahachara chikurai madanaagama samaya dheekshaa kadakshai,
Manditha kampaa theerai mangala kandhairmaasthu saaroopyam.

40.Vadanaravinda vaksho vamanga thatee vasam vadhee bhootha,
Purushatrithaye thredhaa purandhri roppaa thwameva Kamakshi.

41.Bhaadhaa karim bhavabdhe aadhara dhyambujeshu vicharantheem,
AAdharee krutha kancheem bodhamrutha veecheemeva vimrusaam.

42.Kalayamyantha sasa dhara kalayankitha moulim amala chid valayaam,
Alayaam aagama peeta nilayam valayanga sundharim Ambaam.

43.Sarvaadhi parama sadhaka gurvaaneethaya kama peeta jushe,
Sarvaa krythaye sonima garvaaya samarpyathe hrudayam.

44.SAmayaa saandhyama yukhia , samayaa budhyaa sadaiva sheelathayaa,
Umayaa Kanchi rathayaa na mayaa labhyetha kim nu thadhathmyam.

45.Janthothsava pada poojana santhosha ragithasya kamakshi,
Bandho yaadhi bhavathi puna sindhorambhasu babrameethi shilaa.

46.Kundali Kumaari Kutile Chandi Chara chara savithriChamunde,
Guninee Guhaarini guhye Guru murthe thwam namami Kamakshi.

47.Abhidha kruthlr bhidha kruthir, achidhakruthir api chida kruthir matha,
Anahantha thwamahantha bramayasi Kamakshi saswathi viswam.

48.Shiva shiva pasyanthi samam Sri Kamakskshi kadakshitha purusahaa,
Vipinam bhavana mithram loshtam cha yuvathi bimbhoshtam.

49.Kama pari pandhi kamini Kameswari Kama peeta madhya gathe,
Kamadughaa bhava kamale Kamakale kama koti kamakshi.

50.Madhye hrudayam madhye nitilam madhye siro aapi vasthavyam,
Chanda kara sakra karmuka chandra samaabhaam namami kamakshim.

51.Adhikanchi keli lolai akhilaagama yanthra manthra thanthra mayai, .
Athi seetham mama maanasam sasama saradrohi jeevanopayai

52.Nandhathi mama hrudhi kaachana mandhirayanthi nirantharam Kanchim,
Indhu ravi mandala kuchaa bindu viyan nnadha parinatha tharuni.

53.Sampa latha savarnam sampaadayithum bhava jwara chikithsam,
Limpaami manasi kinchana kampathata rohi sidha baishajyam.

54.Anumitha kucha katinyaam adhi vaksha peetam anga janma ripo,
Anandhadhaam bhaje Aananga brahma Thathwa botha siraam.

55.Iykshishi pasangusa dhara hathanthaam , vismayarha vruthaanthaam,
Adhi Kanchi nigama vaachaam sidhantham soola pani shuddhanthaam.

56.Aahitha vilasa bangeem Aabrahma sthambha shilpas kalpanaya,
Aasritha Kanchim athulaam aadhyaam visphoorthi maadriye vidhyaam.

57.Mookopi jatila durgathi , sokopi smarathi ya kshanam bhavatheem,
Yeko bhavathi sa janthur lokothara keerthiriva Kamakshi. .

58.Pancha dasa varna roopaam kanchana Kaanchi vihara dhoureyam,
Pancha sareeyam SAmbho vanchana vaidakdhya moolam avalambe.

59.Parinathivathim chathrdhaa padavim sudhiyaam samethya soushumneem,
Panchasatharna kalpitha pada shilpaamthwaam namami Kaamakshi.

60.Aadhikshan mama guru rad Aadhi kshanthaa aksharathmikaam vidhyam,
Swadhista chapa dandaam nedishtameva kama peeta gathaam.

61.Thushyami harshitha smara sasanayaa, Kanchipura kruthaasayaa,
Swasanayaa sakala jagad bhasanayaa kalithasambarasanayaa

62.Premavathi kampyaam sdhemavathee yathi manassu bhoomavathi,
Saamavathi nithyagiraa somavathi sirasi bhathi Haimavathi.

63.Kouthukinaa Kampaayaam kousuma chapena keelithenaantha,
Kula daivathena mahathaa kudmala mudhram dhunothu na prathibhaa.

64.Yoonaa kenapi milad , dehaa swaahaa sahaya thilakena,
Sahakara moola dese , samvid roopaa kutumbhinee ramathe.

65.Kusuma sara garva sampath kosa gruham , bhaathi Kanchi madhya gatham,
Sthapitha masmin kadhamapi gopitha mantharmaya manorathnam. .

66.Dhagdha shadadwaranyam dhara dalitha kusumba sambhoothaarunyam,
Kalaye nava tharunyam kampa thata seemni kimapi karunyam.

67.Adhi Kanchi vardhamaanam athulaam karavani paaranaam akshno,
Aananda paka bhedhaam arunima parinaama garva pallavithaam.

68.Bana sruni pasa karmuka kamapi Kama peeta gatham,
Yena dhara kona choodam sonima pari paka bhedhamakalaye.

69.Kim vaa phalathi mamanyai , bimbadara chumbi manda hasa mukhi,
Sambhadhakari thamasaam Ambaa jagarthimanasi Kamakshi.

70.Manche sadaa shiva maye , para shiva maya lalitha poushpa paryange,
Adhi chakra madhyamaasthe Kamakshi naama kimapi mama bhagyam.

71.Rakshyosmi kama peeti lasikaya gana krupambu rasikayaa,
Sruthi yuvathi kunthalee mani malikaya thuhina saila balikaya.

72.Leeye pura hara jaaye maaye thava tharuna pallava cchaye,
Charane chandrabharane Kanchi sarane natharthi samharane.

73.Moorthi mathi mukthi bheeja moordhni sthaba kitha chakora samrajye,
Modhitha Kampa koole muhurmuhu manasi mumudhishaa asmakam.

74.Veda mayim, Nada mayim , Bindu mayim para padhodhya dhindhu mayim,
Manthra mayim , thanthra mayim, prakruthi mayim , Naumi viswa vikruthi mayim,

75.Pura madhana punya koti , punjitha kavi loka sookthi rasa dhati.
Manasi mama Kamakoti , viharathu karuna vipaka paripati.

76.Kutilam, chatulam , pradhulam kacha nayana jagana charaneshu,
Avalokitham avalambitham adhika Kampa thata mameya masmabhi.

77.Prathyang mukhya drushtya , prasada deepangurena Kamakshya,
Pasyami nisthulamaho pachelim kimapi para shivollasam.

78. Vidhye vidhathru vishaye kathyayini Kali Kamakoti kale,
Bharathi Bhairavi Bhadre sakini shambhavi shive sthuthe bhavathim

79. Malini , Mahesa chalini , Kanchi Khelini , Vipaksha kalini they,
Soolini Vidhruma salini sura jana palini Kapalini Namosthu

80.Desika ithi kim shankhe thath thadrukthwa nu tharunee monmesha,
Kamakshi, soola pane , kamagama thanthra, yajna deekshayaam.

81.Vethanda Kumbha dambara , vaithandika kucha bharartha madhyaya,
Kumkumaruche namasyam Shankara nayanamruthaya rachayama. .

82.Adhikanchitha mani kanchana, Kaancheem , adhi Kanchi Kancha dhadraksham,
Avanatha jananukampham anukampakoolam , asmad anukoolaam.

83.Parichitha Kampa theeram Parvatha rajanya sukrutha sannaham,
Para guru krupaya Veekshe Parama shivoth sanga mangalabharanam.

84.Dagdha madanasya Shambho , pradheeyassem Brahma charya Vaidhagdhgeem,
Thava devi tharunima sree chathurimapako na chakshathe matha.

85.Madha jaladha mala pathraa vasanitha pathraa karaa drutha khanithraa,
Viharathi pulindayoshaa gujjaabhooshaa , phaneendrakrutha vesha.

86.Angke shukini geethe kouthukini , parisare cha gayakini,
Jayasi savithe Amba bhirava mandaleeni sravasi shankha kundaleeni.

87.Pranatha janathapa varga krutha bahu sarga sasimha samasarga,
Kamakshi mudhitha bharga hatha ripu vargaa thwameva saa Durga.

88.Sravana chaladh vethanda samaroddhanda duthaa sira shikhandaa,
Devi kali thanthra shandaa drutha nara mundaa thwameva Chamunda.

89.Urvee dharendra kanye dharvee bharithena bhaktha poorena,
Gurvee akinchanarthim kharvee kurushe , thwameva Kamakshi.

90.Thaditha ripu paripeedana bhayaharane nipuna hala musalaa,
Kroda pathi bheeshana mukhi kreedasi jagathi thwameva Kamakshi.

91.Smara madhana varana lolaa Manmatha helaa , vilasa mani shaala,
Kanaka ruchi chourya sheela , Thwamamba balaa karabhja drutha mala.

92.Vimala pati Kamala kuti pusthaka rudraksha Sastha hastha puttee,
Kamakshi pakshmalaakshi kalitha vipanchi Vibhasi Vairinchi.

93.Kunkuma ruche pingam asruk pangila mundaali manditham maathaa,
Jayathi thava roopadheyam japa patas pusthaka varaa abhaya karabhjam.

94.Kanakamani kalitha bhooshaam kaalaayasa kalaha seela kanthi kalaam,
Kamakshi seelaye thwaam kapala soolabhiraama kara kamalaam.

95.Lohihima puncha madhye mohitha bhuvane mudhaa nireekshanthe,
Vadanam thava kucha yugalamKanchi seemaam cha keapi Kamakshi.

96.Jaladhi dwigunitha hutha vaha dhisaa dhineswarakalaswineya dalai,
Nalinair mahesi kachasi sarvothara akula sahasra dala mamalam.

97.Sath kurutha desika charanaa sabheeja nirbheeja yoga nisrenaya,
Apavarga soudha valabhim aarahathyamba kea pi thava krupaya.

98.Antharapi , bahirapi thwam janthu therantha kantha krudaham they,
Chinthitha santhanavathaam santhathamapi thantha neeshi mahimanam.

99.Kala manjula vaganumitha gala panchara gatha suka grouthkandyath,
Amba radhambaram they bimba phala, sambareena nyastham.

100.Jaya jaya jagadamba shive , jaya jaya Kamakshi , jaya jayadri suthe,
Jaya jaya mahesadayithe , jaya jaya chidga gana koumudhee dhare.

101.Arya satakam bhakthya padathaam, aarya kadakshena ,
Nis sarathi vadana kamala dhwani peeyoosha dhorani divya.

error: Content is protected !!