Breaking News
Home / Mantras / Apamarjana stotram

Apamarjana stotram

Related image
Sri Dhalabhyua Uvacha

1.Bhagwan pranina sarve Visha rogadh upadravai,
Dushta grahibigathaischa sarva kalamupadhruthaa.

2.Abhicharaka kruthyabhi sparsa rogaischa darunai,
Sadaa sampeedayamaanasthu thishtanthi muni sathama

3.Kena karma vipakena Visha roghadyupadhrava,
Na bhavanthi nrunaam thanme yadhavad vakthumarhasi

Sri Pulasthya Uvacha

4.Vrutho upavasai yai vishnur anya janmani thoshitha,
They naraa muni sardhoola Visha rogadhi bhagina

5.Yairna thath pravanam chitham srava daiva narair krutham,
Visha jwara grahaanaam they manushya Dhalabhya bhagina.

6.Aarogyam paramarudhim manasa yadhya dhicchadhi,
Thadhanpothya sandhigdham parathraa Achyutha thosha kruth.

7.Naadheen prapnothi na vyadheen visha graham nibhandhanam,
Kruthya sparsa bhayam va api thoshithe madhusoodane.

8.Srava dukha samasthasya soumya sthasya sadaa grahaa,
Devaanaamapi thusthyai sa thushto yasya Janardhana.

9.Ya sama sarva bhootheshu yadaa aathmani thadhaa pare,
Upavaadhi dhaanena thoshithe Madhusudhane.

1

0.Thoshakastha jayanthe naraa poorna manoradhaa,
Arogaa sukhino bhogaan bhoktharo muni sathama.

11.Na theshaam shatravo naiva sparsa roghadhi bhagina,
Graha rogadhikam vaapi papa karyam na jayathe.

12.Avyahathaani Krishnasya Chakradheen aayudhani cha,
Rakshanthi sakalaa aapadbhyo yena Vishnur upasitha.

Sri Dhalabhhya uvacha:

13.Anaradhitha Govinda, Ye naraa dukha bagina,
Theshaam dukha abhi bhoothanaam yat karthavyam dhayalubhi.

What should the merciful one do to the life those ,
Who do not worship Govinda and are steeped in misery?

14.Pasyabdhi sarva bhoothastham Vasudevam Maha mune,
Sama drushti bi reesesam than mama broohya seshatrha.

Pulasthya Uvacha:-

15.Srothu kamo asi vai Dhalbhya srunushwa susamahitha,
Apaarma janakam vakshye nyasa poorvam idham param,
Pranavam pha namo BHagwathe Vasudevaya –Sarva klesapa hanthre nama.

Adha nyasa
Adha srimad Apamarjana Maha manthrasya
Sri Pulasthyo Bhagwan Rishi,
Anushtup chanda
Sri Varaha Narasimha Vamana Vishnu suudarsana a devatha
Haraa mukhasya duritham ithi bheejam
Achyuthananda Govindhethi Shakthi
Jwalath pavaka lochanethi keelakam
Vajrayudha nakha sparsethi kavacham
Sri Varaha Narasimha Vamana Vishnu suudarsana prasda sidhyarthe japa viniyoga
Varahaaya angushtabhyaam nama
Naarasimhaaya tharjeenebhyam swaha
Vamanaya madhyamabhyaam, vashat
Vishnava Anamikabhyam nama
Sudarshanaaya kanishtikabhyaam voushat
Pancha janyaya kara thala kara prushtabhyam nama
Ithi Kara nyasa

Adha Anga nyasa
Varaha Narasimhaya Vamanaya Mahathmane,
Jnanaya Hrudayaya nama(Hrudaye)
Nama kamala kinjala peetha nimala vasase,
Iswaryaya sirase swaha (Sirasi)
Nama pushkara nethraya Kesavaya aadhi chakrine,
Shakthyai shikayai vashat (Shikhayaa)
Damodaraya devaya Ananthaya Mahathmane,
Balaya Kavachaya hoom,
Kasyapaadhi hruswaya rig Yajur sama murthaye,
Thejase nethrabhyaam voushat (nethra)
Om nama Paramarthaya purushaya mahathmane
Veeryaya asthraya phat(Kara thala)
Om Bhoorbhuvaswarom ithi dig bandha

16.Adha dhyanam pravakshyami sarva papa pranasanam
Varaha roopinam devam samsmaran archayeth japeth.

17.Jalougha dhamna sa charachara dharaa vishaana kotaya akhila viswa roopina,
SAmuddhruthaa yena Varaha roopinaa sa may swayambhur bhagwan praseedathu.

18.Chanchat chandhrardha damshtram sphurad uruu radhanam vidhyuth dhyotha jihwam,
Garjat parjanya nadham sphurithara viruchim chakshura kshudhra roudhram,
Thrastha saaha sthithi yoodham jwalad anala sataa kesarodh basa manam,
Raksho rakthabhishiktham praharaathi duritham dhyayathaam narasimham.

19.Athi vipula sugathram rukma pathrasthas mannam,
Sa lalitha dhadhi khandam, paninaa dakshinena,
Kalasa mamrutha poornam vamahasthe dadhaanam,
Tharathi sakala dukham Vamane bhavayeth ya.

20.Vishnum bhasvath kireedanga davala yagalaa kalpajjwalangam,
Sreni bhoosha suvaksho mani makuta maha kundalair mandithangam,
Hasthdhyaschanga chakarambhujagadha mamalam peetha kouseyamaasaa,
Vidhyothath bhasa mudhyaddhina kara sadrusam Padma samstham namami.

21.Kalpantharka prakasam tribhuvana makhilam thejasa poorayantham,
Rakthaksham pinga kesam ripukula damanam bheema damshtra attahasam,
Shankam charam, Gadabjam pradhu thara musalam soola pasangusagneen,
Bhibranam dhorbhiradhyam manasee mura ripum bhavaya chakra samgnam.

22.Pranavam nama, Paramarthaya purushaya mahatmane,
Aroopa bahu roopaya vyapine parmathmane.

23.Nishkalmashaya , shudhaya , dhyana yoga rathaya cha,
Namaskruthya pravakshyami yathra sidhayathu may vacha.

24.Narayanaya shudhaya viswesaeswaraya cha,
Achyythananda Govinda , padmanabhaya sourudhe

25.Hrisjikesaya koormaya madhavaya achyuthaya cha ,
Damodaraya devaya Ananthaya Mahatmane.

26.Janardshanaya Krishnaya , Upendra Sridharaya cha,
Trivikramaya Ramaya Vaikuntaya haraya cha.

27.Pradhymunaya nirudhaya purushothama they nama,
Yogeeswaraya guhyaya goodaya paramathmane.

28.Bhaktha priyaya devaya Vishwaksenaya Sarngine,
Adokshajaya dakshaya mathsyaya madhuharrine

29.Varahaya Nrusimhaya Vamanaya Mahathmane,
Varahesa , nrusimhesa, Vamanesa , Trivikrama.

30.Hayagreevesa Sarvesa Hrishikesa haraa ashubham,
Aparajitha Chakradhyai chaturbhi paramadbhuthai.

31.Akhandithnubhavai Sarva dushta haro bhava,
Haraa amukasya duritham dushkrutham duruposhitham.

32.Mruthyu bandharthi bhaya dhama arishtasya cha yath phalam,
Paramadhwana sahitham prayuktham chaa abhicharikam.

33.Ghara sparsa maha rogaan prayukthaan thwarata hara,
Pranam pha namo vasudevaya nama Krishnaya sarangine.

34.Nama pushkara nethraya Kesavayadhi chakrine,
Nama kamala kinjalka peetha nirmala vasase.

35.Maha havaripusthakandha grushta chakraya chakrine,
Damshtrogrena kshithidhruthe trayee murthy mathe nama.

36.Maha Yagna varaahaaya Sesha bhogo upasayine,
Thaptha Hataka Kesantha jwalath pavaka lochana.

37.Vajrayudha nakha sparsa divya Simha namosthuthe,
Kasyappaya athi hrusvaya Rik Yaju sama murthaya.

38.Thubhyam Vamana roopaya kramathe gaam namo nama,
Varaha sesha dushtani sarva papa phalani vai.

39.Mardha mardha maha damshtra mardha mardha cha thath phalam,
Narasimha karalsya dantha projjwalaanana.

40.Bhanjha bhanjha ninadhena dushtaanyasyaa aarthi narasana,
Rig Yajur Sama roopabhi vagbhi Vamana rupa druk.

41.Prasamam srava dushtaanaam nayathvasya janardhana,
Koubheram they mukham rathrou soumyam mukhan diva.

42.Jwarath mruthyu bhayam ghoram visham nasayathe jwaram,
Tripad bhasma praharana trisira Raktha lochana.

43.Sa may preetha sukham dadhyaath sarvamaya pathi jwara,
Aadhyanthavantha kavaya puraanaa san margavantho hyanusaasitharaa,
Sarva jwaraan gnanthu mammanirudha pradhyumna, samkarshana Vasudeva.

44.Iykahikam, dhvyahikam cha thadha tri divasa jwaram,
Chathurthikam Thadha athyugram sathatha jwaram.

45.Doshotham, sannipathotham thadiva aaganthukam jwaram,
Shamam nayaa asu Govinda Chindhi chindhisya vedanaam.

46.Nethra dukham, siro Dukham, dukham chodhara sambhavam,
Athi swasam anuchwasam parithapam save padhum.

47.Gudha granangri rogamscha, kukshi rogam thadha kshayam,
Kaamaaladheem sthadhaa rogaan premehaaschathi dharunam.

48.Bhagandharathi saaramscha Mukha rogamavalgulim,
Asmarim moothra kruchram cha rogaam anyascha dharunam.

49.Ye vatha prabhavaa rogaa , ye cha pitha samudhbhava,
Kaphot bhavaascha ye rogaa ye chanyye sannipathika.

50.AAganthukascha yea rogaa loothadhi sphatakodhya,
Sarve they prasamam yaanthu vaasudeva apamarjanath.

51.Vilayam yanthu they sarve Vishnor ucharanena cha,
Kshayam gachanthu chaa seshascha kronabhihathaa hare.

52.Achyuthanantha Govinda Vishnor Narayanamrutha,.
Rogaan may nasaya aseshaan aasu Dhanvathare , Hare.

53.Achyuthanantha Govinda Namocharana bheshajath ,
Nasyanthi sakalaa rogaa sathyam sathyam vadamyam.

54.Sathyam , sathyam , puna sathyam, mudhathya bhuja muchyathe,
Vedaath sasthram param naasthi na daivam kesvath param.

55.Sthavaram, jangamam chapi krithirimam chapi yad visham,
Danthodh bhavam Nakhodhbhootha makasa prabhavam visham.

56.Loothadhi sphotakam chaiva visham athyatha dussaham,
Shamam nayathu thath sarvam keerthithosya janardhana.

57.Grahaan pretha grahaan chaiva thadhhaa vainayika grahaan,
Vetalamscha pisachamscha Gandharwan yaksha rakshasaan.

58.Saakini poothanaadhyamscha thadha vainayika grahaan,
Mukha mandalikaan krooraan revatheen vrudha revatheen.

59.Vruschikhakhaam graham ugraan thadhaa mathru ganaan api,
Balasya Vishnor charitham hanthu bala grahanimaan.

60.Vrudhaanaam ye grahaa kechit yea cha bala graham kwachith,
Narasimhasya they drushtwa dagdhaa yea chapi youvane.

61.SAtaa karala vadano Narasinho Maharava,
Grahaan aseshaan niseshaan karothu jagatho hitha.

62.Narasimha Mahasimha jwalaa malo jwalalana,
Grahaan aseshan nisseshaan khaadha khaadha agni lochana.

63.Yea Rogaa, Yea Mahothpada, yadvisham ye mahoraga,
Yani cha kroora bhoothani graham peedascha dharuna.

64.Sasthra kshathe cha yea dosha jwaalaa kardhama kaadaya,
Yaani chanyaani dushtaani prani peeda karaani cha.

65.Thaani sarvaani sarvathman paramathman Janardhana,
KInchith roopam Samaasthaya Vasudevasya nasaya.

66.Kshithwa Sudarshanam chakram Jwala malthi bheeshanam,
SArva dushto upasamanam kuru deva vara Achyutha.

67.Sudarshana maha chakra Govindhasya karayudha,
Theeshna pavaka sangasa koti soorya sama prabhaa.

68.Trilokya Kartha thwam dushta druptha dhanava dharana,
Theeshna dhaaraa maha vega chindhi chindhi Maha jwaram.

69.Chindhi patham cha lootham cha chindhi ghoram, mahadbhayam,
Krumim daham cha soolam cha Visha jwalaam cha Kardhamana

70.Sarva dushtaani rakshamsi kshapayaa reevibheeshanaa,
Prachyam pradheechyam disi cha dakshino utharayo sthadhaa.

71.Rakshjaam karothu bhagawan bahu roopi janardhana,
Paramathma yadha Vishnu Vedantheshwa abhidheeyathe.

72.Thena sathyena sakalam Dushtamasya prasamyathu,
Yadha Vishnu jagatsarvam sa devasura manusham.

73. Thena sathyena sakalam Dushtamasya prasamyathu,
Yadha Vishnou smruthe sadhya samkshayam yanthi pathakaa.

74. Thena sathyena sakalam Dushtamasya prasamyathu,
Yadha yagneswaro Vishnur Vedhantheswabidheeyathe.

75.Thena sathyena sakalam yan mayoktham thadasthu thath,
Shathirasthu shivam chasthuHrishikesaya keerthanath.

76.Vasudeva sarerothai kusai samarjitham mayaa,
Apamarjathu Govindo Naro Narayanasthadha.

77.Mamasthu sarva dukhanaam prasamo yaachanadhare,
SAntha samastha rogasthe grahaa sarva vishani cha.

78.Bhoothani sarva prasamyanthu samsmruthe Madhu soodane,
Yethath samastha rogeshu Bhootha graham bhayesh cha.

79.Apamarjanakam shasthram Vishnu Naambhi manthritham,
Yethe kusaa Vishnu sareera sambhavaa Janardhanoham swayameva chaagatha,
Hatham mayaa dushta maseshamasya swastho bhavathvesho yadhaa vaacho hari.

80.Shanthirasthu shivam chasthu pranasyathvasukham cha thath,
Swasthyamasthu Shivam chasthu Dushtamasya prasamyathu.

81.Yadasya duritham kinchith thath kshiptham lavanarnave ,
Swasthyamasthu shivam chasthu Hrishikesaya keerthanath.

82.Yethath rogadhi peedasu janthunaam hitha michathaa,
Vishnu bhakthena karthavvyya mapmarjanakam param

83.Anena sarva dushtaani prasamam yaanthya samsaya,
SArva Bhootha hitharthaaya kuryath thasmath sadaiva hi.

84.Kuryath thasmath sadiva hyim nama ithi,
Yidham stotram param punyam sarva vyadhi vinasanam,
Vinasaya cha rogaanaam apa mruthyu jayaya cha.

85.Idham stotram japeth Santha kusai sammarjayeth suchi,
Vyadhya apasmara kushtadhi pisacho raga Rakshasa.

86. Thasya parswa na gachanthi stotramethathu ya padeth,
Varaham, Naarasimham cha vamanam Vishnumeva cha,
Smaran japedh idham stotram sarva dukha upasanthaye.

Ithi Vishnu dharmothara purane dalbhya pulasthya samvadhe ,
Apamarjana s totram sampoornam.

error: Content is protected !!