Breaking News
Home / Mantras / Apamarjana Kavacham

Apamarjana Kavacham

Image result for Apamarjana

1.Poorve Narayana pathu, Varijaksthu Dakshine,
Pradhymna paschime pathu, Vasudeva sthothare.

2.Isanyam Rakshathaad Vishnur , AAgneyam cha Janardhana,
Nairyuthyam Padmanabhasthu , vayavyam Madhu soodhana.

3.OOrdhwam Govardfhanoddhartha , hyadharayam trivikrama,
Yethabhyo dasa digbhyascha sarvatha pathu Kesava.

4.Yevam kruthwa dig bandham Vishnu sarvathra samsmaran,
Avyag rachitha kurveetha nyasa karma Yadhavidhi.

5.Angushtagre thu Govindam, Tharjanuyam thu mahidharam,
Madhyamayam Hrishikesa, anamikyaam Trivikrama.

6.Kanishtayam nyased Vishnum, kara prushte thu Vamanam,
Evam angulee nyasa paschad angeshu vinyased.

7.Shikayam Kesavam nyasya, mordhni Narayanam nyaseth,
Madhavam cha lalate thu Govindam broovor nyaseth,

8.Chakshur madhye nyased Vishnum , Karnayor Madhu soodhanam,
Trivikramam Kanda mole, vamanam thu kapolaya,

9.Nasarandhra dwaye chapi Sridharam kalpayedh Budha,
Utharoshte Hrisikesam Padmanabhama thada adhare.

1

0.Damodharama dantha pankthou , Varaham chibuke thadha,
Jihwayam Vasudevam cha thalvoschaiva Gadhadaram.

11.Vaikundam kara madhye thu Anantham nasikopari,
Dakshine thu bhuje vipro, vinyaseth Purushothamam.

12.Vame bhuja Maha yogim , Raghavam hrudhi vinyaseth,
Kukshou Prithwee dharam chaiva parswayo kesavam nyaseth.

13.Vaksha sthale Madhavam cha kakshayor bhoga sayinam,
Peethambaram sthana thate , harim nabham thu vinisyeth.

14.Dakshine thu kare devam Thatha sankarshashanam nyaseth,
Vama ripuharam vidhyath , kati madhye Janardhanam.

On the left hand think of the God and also imagine Sankarshana,
In the left side imagine the killer of enemies and Janardhana in between the waist.

15.Prushte kshithi dharam Vidhyad Achyutham skandayorapi,
Vama kakshou varijaksham , Dakshine jala sayinam,

16.Swayambhuvam medramadhye, urvoschaiva Gadha dharam,
Janu madhye Chakradharam, Jangayor amrutham nyaseth.

17.Gulphayor Narasimham , cha padayor amrutha thwisham,
Anguleeshu Sridharam cha Padmaksham sarva sandhishu.

18.Nakheshu Madhavam chaiva nyaseth Pada thale Achyutham,
Roma koope Gudakesam Krishnam Rakthasthi majjasu

19.Mana budhyorahankare Chithe nyasya Janardhanam,
Achyuthananda Govindaan Vatha pitha kapeshu cha.

20.Evam nyasa vidhim kruthwa yath karyam Dwija thachrunu,
Pada moole thu devasya sankham chaiva thu vinyaseth.

21,Vanamala hrudhi nyasya , Sarva devadhi poojithaam,
Gadhaam vaksha sthale nyasya Chakram chaiva Prushtatha,

22.Sri vathsa murasi nyasya panchangam kavacham nyaseth,
Aapadamasthakam chaiva vinyaseth purushothamam

23. Yevam nyasa vidhim kruthwa SAkakshad Narayano Bhaved,
Thanur Vishnu mayi thasyai yath kinchchid na sa basathe.

24.Apamarjanako nyasa Sarva vyadhi vinasana,
Aathmanascha parsyapi vidhiresha Sanathana.

25.Vaishnavena thu karthavya sarva sidhi pradhayaka,
Vishnustha dhoordhwam rakshethu Vaikunto vidhiso disa,

26. Pathu maam sarvatho Ramo dhanwi Chakra cha Kesava,
EYethath samastham vinyasya paschan manthran prayojayeth.

Adha Moola Manthra

Om Namo Bhagwathe Klesapa harthre nama

27.Pooja kale thu devasya japa kale thadaiva cha,
Homakale cha karthavyam Trisandhyasu cha nithyasa.

28.Ayur arogyam aiswaryam jnanam vitham phalam labheth,
Yadyath sukha tharam loke Thath sarvam prapthaya nara.

29.Yevam bhakthya samabhyarchya harim sarvartha dayakam,
Abhayam SArva moorthebhyo Vishnu lokam sa Gachathi.

Ithi Sri Vishnu darmothara purane Apamarjana kavacham sampoornam

error: Content is protected !!