Breaking News
Home / Mantras / Anna suktam

Anna suktam

Anna suktam

(rigveda manDala 1, saptAshItyuttara-shatatamam (187) sUktam)
ekAdasharchasyAsya sUktasya maitrAvaruNiragastya rishihi | annaM devatA |
(1) prathamarcho anushTubgarbhoshNik (3, 5-7, 11) tritIyAyAh panchamyAdi￾trichasyaikAdashyAshchA-nushTup (11) ekAdashyA brihatI vA (2, 4, 8-10)
dvitIyA-chaturthyor-ashTamyAditrichasya cha gAyatrI ChandAmsi
pitum nu stosham maho dharmANam tavishIm |
yasya trito vyojasA vritram viparvamardayat ||1||
svAdo pito madho pito vayam tvA vavrimahe |
asmAkamavitA bhava ||2||
upa nah pitavA chara shivah shivAbhirUtibhihi |
mayobhur-advisheNyah sakhA sushevo advayAh ||3||
tava tye pito rasA rajAmsyanu vishThitAh |
divi vAtA iva shritAh ||4||
tava tye pito dadata stava svAdishTha te pito |
pra svAdmAno rasAnAm tuvigrIvA iverate ||5||
tve pito mahAnAm devAnAm mano hitam |
akAri chAru ketunA tavAhimavasAvadhIt ||6||
yadado pito ajagan vivasva parvatAnAm |
atrA chinno madho pito aram bhakshAya gamyAh ||7||
yadapAmoshadhInAm parimshamArishAmahe |
vAtApe pIva id bhava ||8||
yat te soma gavAshiro yavAshiro bhajAmahe |
vAtApe pIva id bhava ||9||
karambha oshadhe bhava pIvo vrikka udArathih |
vAtApe pIva id bhava ||1

0||
tam tvA vayam pito varchobhirgAvo na havyA sushUdima |
devebhyastvA sadhamAdamasmabhyam tvA sadhamAdam ||11||

error: Content is protected !!