Breaking News
Home / Mantras / Hanuman / Anjaneya stotram

Anjaneya stotram

By chanting this mantra dsily will get lord Hanuman Anugraha.

Mantra

Anjana nandanam Veeram janaki soka nasanam,
Kapeesa Maksha hantharam, Vande lanka bhayangaram., 1

Mano javam, maruda thulya vegam,
Jithendriyam buddhi matham varishtam,
Vatha atmajam vanara yudha mukhyam,
Sree rama dootham sirasa namami., 2

Anjaneya madhi patalananam,
Kanchanadri kamaneeya vigraham,
Parijatha tharu moola vasinam,
Bhavayami bhava mana nandanam,., 3

Yatra yatra Raghu nada keerthanam,
Thathra thathra krudha masthakanjalim,
Bhashpa vari pari poorna lochanam,
Maruthim namatha Rakshasanthakam., 4

Phala sruthi
Budhir balam yaso dhairyam nirbhayathwam arokadha,
Ajadyam vak paduthwancha hanumath smaranath bhaveth.

error: Content is protected !!