Breaking News
Home / Ashtakams / Ananda Theertha Krutha Gangashtakam

Ananda Theertha Krutha Gangashtakam

Yadha vedhi thava theeram patahakee naithi gange,
Thadavadhi mala jalairnava muktha kalou syath,
Thava jalakanika kaalam papinaam papasudhyai,
Pathitha parama dheenamsthwamhi pasi prapannan., 1

Thava Shiva jala lesam vayu neetham samethya,
Sapadi nirayajaalam sunyathamethi gange,
Samalagiri samooha prasphutanthi prachanda,
Sthvayi sakhi visatham na papa sankha kutha syath., 2

Thava shiva jala jaalam nisrutham yarhi gange,
Sakala Bhuvana jalam puthabhootham thatha bhooth,
Yama bhata kali vaartha devi luptha yamopi,
Vyadhikrutha varadeha poorna Kama sakama., 3

Madhu madhu vana poogai rathna poogair na poogair,
Madhu madhu vana poogair deva poogai sapoogai,
Puraharaparamange bhasi mayeva gange,
Samayasi visha thapam deva devasya vande., 4

Chalitha sasi kulabhai utharangai sthrangai,
Ramithanadhana dheenam anga sangai rasangai,
Viharasi jagaddhande gandayanthi gireendran,
Ramayasi nijakantham sagaram kantha kanthe., 5

Thava vara mahimanam chitha vachama manam,
Harihara vidhi sacra nabhi ganga vidhanthi,
Sruthikulamabhi dathe sangitham they gnantham,
Guna gana suvilapair nethi nethithi sathyam., 6

Thava nuthinathi namanyapyacham pavayanthi,
Dadathi parama santhim divyabhogan jananam,
Ithi pathitha saeanye thwam prapnnosmi matha,
Lalitha tharange changa gange praseedha., 7

Shubha thara krutha yogadwisa nada prasadath,
Bhava haravara vidhyam prapya kasyam hi gange,
Bhagawathi thava theere neerasaram nipeeya,
Muditha hrudhaya kunje nanda soonum bhjeham., 8

error: Content is protected !!