Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Ananda Lahari

Ananda Lahari

This stotram is sung by Adi Sankar.By chanting this daily will shiva Anugraha.It remove all problems in marriage life.

Mantra

Bhavani sthothum thwam prabhavathi chatur binna vadanai,
Prajaanaa meesana tripuramadhana pancha bhirapi,
Na shadibhar senaaneer dasa satha mukhai rapyahipathi,
Sthadanyesham kesham kadhaya kadamasminnavasara., 1

Grutha ksheera draksha madhu madhrima kairapi padai,
Visishyana aakhyayo bhavathi rasana mathra vishaya,
Thadha they soundaryam paramshivadrung mathra vishaya,
Kadam karam brooma sakala nigama gochara gune., 2

Mukhe may thamboolam nayana yugale kajjala kala,
Lalate kashmeeram, vilasathi gale moukthilatha,
Sphuarath kanchee satee. Prathu kati thate hataka mayee,
Bhajami sthwam gowreem nagapathee kisorimavrutham., 3

Virajan mandhara druma kusuma hara sthana thatee,
Nadadweena nada sravana vilasad kundala guna,
Nathangee Mathangi ruchira gathi bhangi bhagawathi,
Sathee sambho rambhoruha chatula chakshur vidhyathe., 4

Naveenarka brajan mani kanaka bhoosha pari karair,
Vruthangi sarangi ruchira nayanangi krutha siva,
Thadith peetha peethambhara lalitha manjeera subhaga,
Mama parna poorna niravadhi sumukhairasthu sumukhi., 5

Himadhdre sambhootha sulalitha karai pallava yutha,
Supushpa mukthabhir bramara kalitha chalaka bharair,
Krutha sthanu sthana kucha phalanatha sookthi sarasa,
Rujaam hanthri ganthri vilasathi chidananda lathika., 6

Saparnam akeernam kathi paya gunai sadara miha,
Srayanth anye valleem mama thu mathirevam vilasathi,
Aparnai ka sevyaa jagathi sakalair yath parivrutha,
Purane api sthanu phalathi kila kaivalya padaveem., 7

Vidathree dharmaanam thwamasi sakala mnaya janani,
Thwa marthanam moolam dhana dhhana maneeyamgri kamale.
Thwamadhi kamaanam janani krutha kandarpa vijaye,
Sathaam mukther bheejam thwamasi hi parabrahma mahishi., 8

Prabhudha bhakthisthe yadapi na mama lola manasa,
Thwaya thu sreemathya sadaya mavalokhya madhuna,
Payodha paaneeyam disathi madhuram chathaka mukhe,
Brusam sankhe kairva vidhibhira anu neetha mama mathi., 9

Krupa pangam lokam vithara tharasa sadhu charithe,
Na they yuktha apeksha mayee sarana deeksha mupagathe.
Na chedishtam dadhya dhanupada maho kalpa lathika,
Visesha saamaanyai kadhamithara vallee parikarai., 1

0

Mahantham viswasam thava charana pangeruha yuge,
Nidhaya anyannai vasritha miha maya daivatham ume,
Thadapi thwachetha yadhi mayi na jayathe sadayam,
Niralambo lamodara janani kam yaami saranam., 11

Aya sparse lagnam sapadhi lapadhe hema padhavim,
Yadha aradhya padha suchi bhavathi Gangouga militham,
Thadha thath papai rathi malinamandharmama yadhi,
Thwayi premna saktham kadhamivana jayathe vimalam., 12

Thwad anya smadhi icha vishaya phala labhena niyatha,
Stwa marthanam ichchadhikam aapi samartha vitharane,
Ithi prahu prancha kamala bhavana dhyasthwayi mana,
Thada asaktham naktham dina muchitha meesani kuru thath., 13

Sphuran nana rathna sphatika maya bithi prathiphala,
Thwad adhikaram chanchanjasa vilasougha sigharam,
Mukunda brahmendra prabhruthi parivaram vijayathe,
Thava agaram ramyam thribhuvana maharaja grahini., 14

Nivasa Kailase, vidhi satha makhadhya sthuthikara,
Kutumbham trilokyam, krutha karaputa sidh nikara,
Mahesa praanesa sthadhava nidaradheesa thanaye,
Na they saubhagyasya kwachidhapi managasthi thulana., 15

Vrusho vrudho yanam vishama sana masaa nivasanam,
Smasanam kreeda bhoor bhujaga nivaho bhooshana nidhi,
Samagra samagree jagathi vidhithaiva smara ripor,
Yadhe thasya aiswaryam thava janani soubhagya mahima., 16

Asesha brahmanda pralaya vidhi naisargika mathi,
Smasane shaseena kruth abhasitha lepa pasupathi,
Dhadhou kante halahala makhila bhoogola krupaya,
Bhavathya sangathya phalamithi cha kalyani kalaye., 17

Thwadeeyam soundaryam nirathisa yamalokya paraya,
Hriyai vasseed ganga jala maya thanu shaila thanaye,
Thade thasyaa asthamya thwadhana kamalam veekshya krupaya,
Prathishta mathen nija sisrasi vasena girisa., 18

Vishala sreeganda dhrava mruga adhikeerna gusruna,
Prasoona vyamishram bhagawathi thava abhyanga salilam,
Samadhaya srushta chalitha pada pamsoon nijakarai,
Samadathe srusthim vibudha pangeruha drusham., 19

Vasanthe sanande kusimitha lathabhi parivruthe,
Spuran nana padme, sarasi kala hamasali subhage,
Sakheebhi khelantheem Malaya pavana mantholitha jale,
Smaredhya sthwam thasya jwara janitha peedapa sarathi., 20

error: Content is protected !!